Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV NR 5- 2016


Vad kan du göra för en hållbarare framtid?

Över hela världen ser vi allt tydligare resultatet av människans resursslöseri och dåliga behandling av miljön. Bränder, stormar, torka, översvämningar, algblomning etc. Miljö- och klimatfrågorna upplevs av många som gigantiska och icke hanterbara på individuell nivå. Det är också en fråga där folk förväntar sig att våra folkvalda politiker ska ta ansvar. För detta krävs både nytänkande och innovationskraft – och inte minst en entreprenöriell anda hos politikerna för att se möjligheterna i de utmaningar som finns för att driva förändringar mot hållbarhet. Detta ska ske snabbt, storskaligt och resurseffektivt. Men inga politiker kan göra allt, vi måste alla bidra med att göra något.

Om fler väljer förnybar energi istället för fossil, om fler börjar ifrågasätta hur vi använder våra gemensamma resurser och om fler tänker på hur det vi konsumerar påverkar från produktion till avfall. Om vi tillsammans bidrar lite grann varje dag kommer vi att flytta fram positionerna och faktiskt göra saker bättre. Miljömålsberedningen har föreslagit att målet om koldioxidneutralitet tidigareläggs från 2050 till 2045. Inom PelletsFörbundet stödjer detta initiativ, vilket sannolikt kräver en något snabbare omställning, i linje med den höjda ambitionsnivån från klimatmötet i Paris. De största utsläppskällorna i Sverige är transporter och industri.

Vi ska naturligtvis ta lärdom av våra misstag, men utan att blicka bakåt, utan istället blicka framåt och fokusera på den framtid vi vill skapa. Självklart kan vi alla inom PelletsFörbundet bidra med det vi faktiskt kan. Erfarenheten hittills vad gäller de nationella utsläppsminskningarna är att arbetet gått lättare än vad många trodde att det skulle göra. Det svenska målet om 40 % utsläppsminskningar till 2020 jämfört med 1990 har redan nåtts. Ekonomin har de facto inte havererat för att vi numera värmer våra hus utan olja, blandar biodrivmedel i fordonen och har minskat utsläppen från industri och avfallshantering.

År 2015 var också en milstolpe för det globala klimatarbetet. För första gången har världen ett globalt och rättsligt bindande klimatavtal där samtliga 195 länder åtar sig att bidra utifrån sina respektive förutsättningar. Även om Parisavtalet saknar detaljer och konkretion måste det skärpta temperaturmålet – att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, med en tydlig strävan att begränsa den till 1,5 grader –  liksom kraven på transparens, verifierbarhet och regelbunden avrapportering från ländernas klimatarbete – betraktas som en framgång.

År 2015 var också ett år präglat av ett skifte i tänkandet kring en globalt hållbar utveckling. FN:s Agenda 2030, med 17 internationellt överenskomna hållbarhetsmål är inte bara en värdig uppföljare till Agenda 21 utan också en historisk möjlighet för världen och för Sverige. Ett brett och starkt engagemang från det offentliga, näringslivet och civilsamhället tillsammans med en mycket snabb teknologisk utveckling utgör grunden för denna kontinuerliga ambitionshöjning och bådar gott för snabbare utsläppsminskningar. Det är därmed upp till oss alla att visa att vi stödjer ett arbete för en hållbarare framtid. Pellets och bioenergi är en av hörnstenarna i en hållbar energiförsörjning, och inom PelletsFörbundet behöver vi fler medlemmar som kan visa med goda exempel på att det går att göra skillnad.

Jag vet att det finns många företag som ännu inte är medlemmar men som skulle kunna bidra med både bredd, kunskap och erfarenhet. Ensam är inte alltid starkast, det är det vi kan göra tillsammans som gör skillnad.

Är ditt företag ännu inte medlem i PelletsFörbundet kan du söka medlemskap via vår hemsida. Din medverkan är viktig.


Reducerad till en icke-fråga 

Nästan alla scenarier visar att biomassa har en nyckelroll för att nå EU:s mål för såväl förnybar energi som minskade koldioxidutsläpp. Bland annat pekar organisationer som International Energy Agency (IEA) på att "Bioenergi har en nyckelroll spela för att nå låga koldioxidutsläpp system". Efter överenskommelsen vid COP21 ska EU prioritera att stödja dynamik och innovation inom nyckelsektorer för en förnybar och hållbar energiproduktion.

Bioenergisektorn kännetecknas av hundratals tusentals små aktörer. Detta gör det är mycket viktigt för såväl Sveriges som EU: s framtida politik att nå ut med ett balanserat och obyråkratiskt tillvägagångssätt. Vår framtida energipolitik måste med nödvändighet fortsätta att prioritera hållbar bioenergi och sluta ifrågasätta vår bransch förnybarhet och klimatnytta. Inom PelletsFörbundet välkomnar vi därför EU-kommissionens initiativ för att definiera en för EU hållbar strategi för bioenergi för perioden efter 2020. Frågan är aktuell runt om i världen. Men här hemma har klimatfrågan i media krympt ner till att handla mer om språkrör och handskakningar än dessa så viktiga ödesfrågor.


Det är häpnadsväckande att media i Sverige väljer att i en aldrig sinande ström spekulera kring vad MP:s språkrör har sagt och inte sagt, och inte ens med en liten notis eller ledare i våra stora tidningar kunna tala om att världens största biokraftvärmeverk invigts i Värtan i Stockholm. En anläggning som tar tillvara restprodukter från skogsindustrin som inte går att använda till annat. Det är material som faller ut vid sågverk, massabruk och skogsavverkningar. Värtaverket kommer att minska koldioxidutsläppen i Stockholm med cirka 126 000 ton per år och samtidigt ge nästan 200 000 hushåll i Stockholm värme från ett förnybart biobränsle.

Ett medialt undantag är ända Göran Greider, chefredaktör för socialdemokratiska Dala-Demokraten, som skriver i en ledare i Dagens ETC att det är skrämmande att se hur klimat- och miljöfrågorna tappat i medial uppmärksamhet. ”-Man får leta så länge i medierna efter artiklar och inslag som kopplar samman t ex den gigantiska skogsbranden i Kanada med de pågående klimatförändringarna. Frågan är om det inte liknar en regelrätt förträngning, psykologisk och politisk på en och samma gång. I skrivande stund är den brand som rasar i Alberta mer än tio gånger större än den skogsbrand som 2014 hemsökte Västmanland.”

Skogsbränder är i sig ingenting onaturligt. Stora bränder har alltid brutit ut i skogarna, långt innan människan satte sin fot där, men den katastrof vi nu ser i Kanada är bara en första kulmen på en långvarig trend. Klimatförändringarna gör markerna extremt torra i den nordamerikanska taigan och i kombination med väderfenomenet El Nino har läget i år blivit extremt. Läget är likadant över hela den nordligaste delen av hemisfären. Även i Sverige har myndigheterna länge konstaterat att brandrisksäsongen numer är längre. Göran Greider menar att det borde vara en given sak att inför varje större ”naturkatastrof” fråga sig om den har något med klimatförändringarna att göra. Men samtidigt har vi sett allt mindre av detta.

Delvis beror detta naturligtvis på att ingen klimatforskare är beredd att leverera någon säker och direkt koppling till klimatförändringarna efter en enskild stor översvämning, en dödlig orkan eller en rasande skogsbrand. Det går inte att göra. Klimatet är heller ingenting som ingår i vår vardagserfarenhet – vi är och förblir spontana vädervarelser. Klimatet är för abstrakt för våra sinnen. Klimatet har inget ansikte. När medierna aldrig får några ”klara” besked som det går att göra klickmonsterav svalnar intresset och det är lättare att stirra på en plågad partiledares ansikte och tala om förtroendesiffror. Eller på själva den mänskliga masspaniken som bryter ut, på evakueringarna, och på kritiken mot myndigheternas för sena insatser i släckningsarbetet.

Men planetens uppvärmning kommer inte att kunna släckas av brandkåren, av räddningstjänsten eller ens av armador av vattensprutande helikoptrar. Det är bara ett internationellt långsiktigt och tålmodigt arbete som det som initierats vid COP21 i Paris som kan ge resultat. Business as usual eller vänta och se är inget alternativ. Det vore som att en båtägare räknar på vad kostnaden blir för att täta ett hål i båten utan att ens reflektera över vad konsekvensen skulle bli om hålet inte lagas.

För att lyckas kräver detta att skogrika länder som Sverige och Kanada går före och visar att det går att göra skillnad. Kraven på olika EU-länder när det gäller klimatåtgärder utgår inte från vad andra medlemmar gör utan från respektive lands förutsättningar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Det kan definitivt inte vara för mycket begärt att medieapparaten gör en större ansträngning än den man gör idag för att lyfta fram dessa frågor som vi i branschen så länge talat om. För utan ett medialt intresse har frågan heller ingen större prioritet hos våra beslutsfattare.

Bengt- Erik Löfgren
Koordinator Pelletsförbundet


Från Svebios blogg:
Nu behövs en Fossil Exit-kampanj
Månad efter månad rapporteras om nya globala värmerekord.

Faktum är att vi redan är nära nivån för Parisavtalets ambition om att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader över förindustriell tid. Larmsignalerna borde leda till mer debatt och nyhetsrapportering, inte bara till notiser i marginalen. Det är hög tid att starta kampanjen Fossil Exit.

Det duger inte att ställa inhemska klimatåtgärder mot internationella, som våra ekonomer ofta gör, när man vet att bägge behövs. Det duger inte att stoppa huvudet i sanden och vägra införa koldioxidskatter och utsläppshandel därför att man tror att väljarna inte klarar att se sambanden, som populistiska politiker runtom i världen gör.

Alla vi som vet att det finns fungerande koldioxidneutrala alternativ måste jobba mer aktivt för att få bort de fossila bränslena på global nivå. Vi behöver en Fossil Exit, en global kampanj för att avskaffa förbränningen av fossila bränslen överallt där det är möjligt, dvs i stort sett överallt. Annars klarar vi inte klimatutmaningen och historiens dom över denna generation politiker, företagare och väljare kommer att bli hård.

Läs hela inlägget från Kjell Andersson här.


ULMA AB Ny medlem i PF

Ulma bildades i början av 2003 som ett fritidsföretag av Martin Karlsson och Ulf Eliasson. Handel bedrevs med industriella märkmaskiner vilket senare samma år kom att utvidgas när Ulma utvecklade en helt egen pelletsbrännare. Marknaden för alternativa värmesystem började undersökas och gemensamt kom de fram till att pellets kunde vara en bra lösning. Efter en genomgång av marknadens utbud upptäckte de att ingen pelletsbrännare var komplett och här uppstod en affärsmöjlighet. 2005 ombildades företaget från ett handelsbolag till ett aktiebolag.

Vid den tidpunkten var marknaden för pelletsbrännare god vilket radikalt ändrades i slutet av 2006 när konverteringsbidraget från staten tog slut. Marknaden störtdök. Detta såg Martin och Ulf som en tillfällig svacka då de fortfarande är övertygade om att uppvärmning genom pellets är en del av framtidens energiförsörjning så de fortsatte uppdatera brännaren och gjorde den ännu mer effektiv.

Vid monteringen av Pelletsbrännaren ute hos kunderna identifierades även ett behov av en renodlad pelletspanna då många gamla värmepannor hade dålig verkningsgrad. Ulmapannan lanserades som var utvecklad speciellt för att optimeras tillsammans med Ulmabrännaren men är även konverteringsbar till andra rörbrännare och även där högeffektiv. Pannan testades på SP tillsammans med brännaren och fick 92 % i totalverkningsgrad.

Ulma AB tillverkar enbart värmeprodukter .Har en komplett maskinutrustning såsom CNC maskiner, kantpressar, gradsaxar, svarvar, mig-mag-tig svetsning mm. Alla värmeprodukter tillverkas av Ulma AB. Alltså ingen tillverkning utomlands utan endast svensktillverkade detaljer. Företaget satsar på kvalitetsprodukter och kontroll in i minsta detalj.

Ulmas huvudmål har varit att producera värmeprodukter inom bioenergin, och först och främst då pelletsmarknaden. Vi har för närvarande pelletsbrännare, skruvmatningssystem, vakuumsugsystem samt en egen pelletspanna som är anpassad för vår pelletsbrännare i vårt produktsortiment.

ULMAs affärsidé är att tillverka värmesystem som alstrar värme från pellets och marknadsföra det mot fastighetsägare via återförsäljare och agenter. Genom system ULMA erbjuder företaget en effektiv lösning som har en hög verkningsgrad, mycket bra miljövärden, enkel hantering och ett driftsäkert system.

Se en film om Ulma AB här 

Vi hälsar härmed ULMA AB välkommen som kategori 2 medlem i PelletsFörbundet

               ---------------------------

Intressant från företag i branschen  

Utmärkelsen ÅRETS NYA FÖRETAGARE 2016 delas ut av Almi Företagspartner Nord och vinnaren biOptimakorades under Luleå Business Awards 29 april 2016.
Årets nya företagare berikar Luleås näringsliv med nya sätt att tänka. Den vinnande företagaren erbjuder en unik produkt eller tjänst, och har lagt grunden för långsiktig tillväxt och framgång i sitt företag. Vinnaren utgör en god förebild för andra som startar och utvecklar företag. Andra faktorer som vägs in är export utanför kommunen/länet/landet samt utmanande av det etablerade.

biOptima tillverkar bioenergianläggningar som eldas med pellets eller träflis. Bioenergi kan kortfattat beskrivas som miljövänlig uppvärmning och energi. Läs mer om företaget här och se filmen om biOptima här.

                 ---------------------------------

Bryggeri väljer klimatsmart lösning från Falu Energi & Vatten

Kopparbergs Bryggeri i Västmanland har funnits sedan slutet av 1800-talet. Det är ett bryggeri som arbetar hårt med produktutveckling och nytänk. Men det är också ett bryggeri som satsar på en klimatsmart energiförsörjning till företagets anläggning.

Fredrik Engström är råvaruchef på Falu Energi & Vatten och han ska berätta mer bryggeriets klimatresa. En resa som de gör tillsammans med oss.

Länk till artikel om bygget av bryggeriets nya energianläggning.

Länk till filmklipp på DT.se

biOptima är liksom Falu Energi&Vatten goda förebilder för det som vi inom PelletsFörbundet står för. Vi hoppas därför att vi snart får hälsa även dessa båda företag varmt välkomna som medlemmar i PelletsFörbundet.

             ---------------------------------

Annat aktuellt

Amerikanska pelletsexporten rekordhög

Den snordamerikanska exporten av pellet nådde rekordnivåer under 2015. I staterna längs Mexikanska gulfen ökade hamntrafiken med 70 procent från det andra till det fjärde kvartalet förra året, enligt North American Wood Fiber Review.

Exporten av träpellets från Nordamerika uppgick till 6,1 miljoner ton under 2015, vilket är en ökning med två procent från året innan och nära nog en fyrdubbling från 2010.

                  ------------------------

Fyra möjliga framtider för energisystemet

Energimyndighetens rapport”Fyra framtider – energisystemet efter 2020” visar upp fyra möjliga utvecklingslinjer för framtidens svenska energisystem. De har fått namn från musikens värld: Forte (starkt), Legato (sammanbundet), Espressivo (uttrycksfullt), och Vivace (livligt).

I de olika scenarierna gör Energimyndigheten nedslag runt år 2035 och blickar fram mot 2050. Scenarierna tar avstamp i olika prioriteringar och drivkrafter kring hur samhället kan utformas.

– Vi har inte för avsikt att värdera eller välja mellan dem. Det handlar om att förbereda oss för framtiden på bred front. Alla fyra scenarierna har naturligtvis både utmaningar och möjligheter: ekonomiska, sociala och miljömässiga. Men alla fyra scenarierna har välfungerande energisystem, säger Åsa Tynell, projektledare för utredningen.

                      -------------------

Nordisk miljömärkning - rädda världen lite grann varje dag
Man säger att ett varumärkesarbete aldrig tar slut. Även nordiska miljömärket Svanen, med en igenkänning på drygt 91 procent i Norden (96 procent i Sverige), måste underhållas. När Svanen fyllde 25 år 2014 startades en kampanj under sloganen ”Rädda världen lite grann
varje dag”.

I år gjordes kampanjen om. I 34 städer fördes budskapet ut om att var och en kan bidra, oavsett hur lite, till en mer hållbar värld. Kampanjen har fått uppmärksamhet i alla nordiska länder, men även i flera europeiska, länder. ”Rädda världen lite grann varje dag ” är ett budskap
som många gärna tar till sig, och som ger möjlighet till positiva handlingar i en stressig vardag. Nordisk kunskap om nordisk miljömärkning har överförts till bland annat Sydamerika genom samarbetet mellan UNEP och Nordiska ministerrådet. MER INFORMATION: Rädda världen lite grann varje dag

                        ----------------------------

Marknadsinsatser för introduktion av ny energiteknik
Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor för marknadsinsatser för introduktion av ny energiteknik på den svenska eller internationella marknaden. I denna utlysning välkomnas projektförslag inriktade på förnybar energi eller energieffektivisering. Sista ansökningsdag är den 30 maj, kl. 12.00.

Utlysningens syfte är att bidra till omställningen av energisystemet genom satsningar på affärsutveckling och kommersialisering. Genom spridning av resultat från svensk forskning, utveckling och innovation samt inhämtning av kunskap från andra marknader kan utvecklingen av energisystemet stärkas. Utlysningen riktar sig till små- och medelstora företag som önskar kommersialisera sin teknik eller sina produkter/tjänster, vilka önskar inleda en expansionsfas för produkterna/tjänsterna. Projekt som beviljas stöd ska pågå under maximalt 12 månader.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska vara inriktade på förnybar energi eller energieffektivisering. Insatserna ska syfta till att etablera eller skapa potential för att öka andelen klimatsmart teknik på målmarknaden och därmed öka företagens marknadsandel. Målet med projekten ska vara att företaget, efter genomfört projekt, ska kunna expandera på den prioriterade marknaden. Stöd kan sökas för att genom riktade åtgärder avseende marknadsinsatser öka försäljningen av den teknik/produkt/tjänst som företaget har utvecklat.

Exempel på insatser är:

  • Projektanställa personal som arbetar med ledning, försäljning, marknadsföring etc.
  • Insatser för att etablera varumärke.
  • Ta fram marknadsplaner, försäljningsplaner etc.
  • Framtagande av marknadsföringsmaterial, hemsidor etc.
  • Kampanjer av olika typer för att öka försäljningen.
  • Eller andra typer av insatser som företaget kan motivera och som ligger i linje med målet för utlysningen.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Projektansökan ska skrivas enligt anvisningar i utlysningstexten och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. För att du ska kunna skicka in en ansökan via E-kanalen måste du ha ett användarkonto som söks via webbplatsen. Mer information här

Besök vår hemsida:
  
Klicka Här
Se vår nya broschyr:

  Nya Broschyr Här 
Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium

World Bioenergy 2016
  24- 26 maj, Stockholm
 
World Bioenergy
The 7th International Bioenergy Conference and Exhibition
  15- 17 June,
  Prince George BC

  Int. Bioenergy Conference
BIT’s 6th Annual World Congress of Bioenergy
  30jun- 3 juli, KINTEX,
 
BITs- South Korea
Politikerveckan i Almedalen
  3- 10 juli, Visby

  Almedalsveckan


Svenska Nyheter

Fortums nya värmeverk invigt
Nu har Fortum Värme invigt det nya biokraftvärmeverket i Värtan i Stockholm. Anläggningen, som heter KVV8 och ska tas i kommersiell drift i höst, kommer att förse 200 000 hushåll med värme från biobränsle.

"Sverige kan och bör gå före i klimatpolitiken"
Om målsättningarna i Parisavtalet ska ha en chans att infrias krävs att länder världen över vidtar kraftfulla och omedelbara reduktioner av utsläppen av växthusgaser. För rika länder som Sverige är ansvaret extra stort.

Henrik, 34, hoppas fler väljer energi
"Inte så råtekniskt att läsa fysik och matte". Att få jobba med energifrågor är både trevligt och roligt. Variationen på en arbetsdag är också stor – allt ifrån glada skratt till att man får tänka till och fundera på tekniska utmaningar".

Låg kvalitet i vetenskapligt arbete bakom klimatlarm
I februari kom ett larm om att vi måste rejält sänka konsumtionen av nötkött och mjölkprodukter i Sverige och EU för att klara klimatmålen. Underlaget var en vetenskaplig artikel av Bryngelsson, Wirsenius, Hedenus och Sonesson (Food Policy 59;152164). Författarna undersöker kostens betydelse för att klara EUs klimatmål. 

Fjärrvärme ett bra miljöval
Torbjörn Vennström skriver i en insändare att märkningen Bra miljöval borde ha strängare krav på fjärrvärmen. Som Torbjörn skriver fungerar Bra Miljöval som en drivkraft för företag att göra sina produkter mer hållbara. Det är bra om Bra Miljöval fokuserar på omställningen av de sektorer som har störst klimatpåverkan och inom vilka snabba och kostnadseffektiva förändringar gör störst skillnad.
 


Internationella Nyheter

Finlands största pelletspanna byggs i stadsmiljö
Finländska energibolaget Helen AB gör en av landets största satsningar på förnybar energi. En anläggning för pelletsvärme byggs på Sundholmen, utrustas med Finlands största pelletspanna. Helens mål är en klimatneutral energiproduktion 2050

Barn vinner klimatmål – miljömyndighet tvingas agera
Sju barn i USA har fått rätt när de stämt delstaten Washington för att den underlåtit att vidta åtgärder mot klimat förändringar. Enligt EcoWatch har domaren Hollis Hill i en dom slagit fast att staten Washingtons miljömyndighet, Department of Ecology, innan årets slut måste offentliggöra en ny regel om utsläppsminskning.

UN chief says urgent action needed on Paris Agreement
Ban Ki-moon, the Secretary-General of the United Nations, has warned that urgent action on climate change is needed to convert the promising Paris Agreement into effective measures. "It is time to take climate action to the next level… We need to accelerate the speed, scope and scale of our response, locally and globally."

Outdoor Boilers
Outdoor wood boilers, also known as hydronic heaters, are a controversial technology that has spawned thousands of complaints and lawsuits across the country due to excessive smoke. Outdoor wood boilers gained popularity in colder, rural areas where fuel is abundant, particularly in the Great Lake states where most of them are built.

INTERNATIONALE PELLETPREISE
Drei Viertel der weltweit verheizten Pellets werden in Europa verbraucht. Die Versorgung für den Wärmemarkt geschieht überwiegend regional, die küstennahen Kraftwerke versorgen sich am Weltmarkt. Der deutsche und der österreichische Pelletmarkt sind eng verzahnt und verfügen über ein ähnliches Preisniveau. Das deutlich höhere Preisniveau in der Schweiz hängt mit den höheren Transportkosten und dem Wechselkurs zusammen.

 


Energimarknadsrapport Biobränslen
Energimarknadsrapporten om biobränslemarknaderna täcker både biobränslen för transporter och för el- och värmeproduktion.

Läget på elmarknaden
En gemensam elmarknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Olje-, gas- och kolmarknaderna
I Läget på olje-, gas och kolmarknaderna rapporterar vi bland annat om det som händer på fossilmarknaden. En ny rapport presenteras var 14 dag."Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, men vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.s

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.