Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV NR 9- 2016


Mitt i säsongen

Rapporter om att Arktis just nu 20 grader varmare än normalt och att även forskarna nu är överraskade över hur fort klimatförändringen går borde vara den väckarklocka som behövs för att världen ska inse att tiden att göra någon snabbt håller på att rinna bort med världens länder fortfarande träter om hur en omställning ska gå till. Det verkar som allt fler tror att elektricitet kommer att lösa alla problem, trots att över hälften av all el som konsumeras i världen tillverkas av kolkraft. Sol och vind må vara bra alternativ men bioenergi är ändå både den största och den enda förnybara energibäraren som har en lagringsbar förpackning och kan användas när den som bäst behövs. Det riktar fokus mot vår bransch och vår branschorganisations uppdrag.

Alla insatser i en branschorganisation kommer inte att prioriteras lika av alla medlemmar. Styrkan i en branschorganisation ligger i att satsa på de aktiviteter som har ett brett medlemsintresse och som annars riskerar att inte bli av. Det betyder att vi i PelletsFörbundet bör satsa på sådant som inte enbart gynnar enskilda medlemsföretag utan ser till det som är bra för branschen som helhet.

När det nu börjar bli dags att sammanfatta mitt år som ordförande i PelletsFörbundet kan jag konstatera att vårt arbete har varit utmanade men framförallt mycket roligt. Utmaningen har varit att det i en medlemsfinansierad branschorganisation naturligtvis finns begränsade förutsättningar att göra allt som vi vill och som skulle behöva göras. Alla insatser som vi skulle vilja göra har därför inte blivit av eller helt enkelt fått skjutas på framtiden då tid och pengar inte räcker till. Risken är naturligtvis att du som medlem uppfattar att ställda förväntningar inte blir uppfyllda eller att vi prioriterar fel saker. Men jag kan lova att vi i styrelsen och kansliet gör vad vi kan för att bli bättre och duktigare på det vi fått förtroendet att göra.

Det roliga i arbetet kan sammanfattas med att vi inom PelletsFörbundet under året har hittat nya arbetsformer genom att bilda olika arbetsgrupper som skall företräda, och säkerställa, att de olika medlemmarnas intresseområden får möjlighet att komma till tals och dra fördelar av sitt medlemskap. Vi har tagit fram en arbetsordning som innebär att det är respektive arbetsgrupp som ska ta fram önskemål om aktiviteter som sedan tillsammans med en kostnadsuppskattning och en tidplan för genomförande presenteras för styrelsen. Principiellt menar vi att det den eller de arbetsgrupper som har störst nytta av en aktivitet som också ska ”äga- och driva frågan” också när det gäller genomförandet. På så sätt tror vi att det blir tydligare vem som äger frågan och att risken blir mindre för att frågan ska ”falla mellan stolarna” då man förväntar sig att någon annan skall göra jobbet.

Genom aktivitetsplanerna synliggörs alla de aktiviteter, i stort och smått, som alla våra olika medlemskategorier anser viktigast. Aktivitetsplanerna blir därmed en i PelletsFörbundet förankrad grund för vår löpande aktivitetsplan. Styrelsens uppgift är att sammanställa dessa aktivitetsplaner och besluta om en prioriteringsordning utifrån ekonomi och genomförbarhet. I styrelsens uppgift ingår även att, i de fall aktiviteterna anses möjliga att ”projektifiera”, ansöka om extern finansiering via exempelvis olika former av bidrag.

Vår stora arbetsuppgift inför det kommande verksamhetsåret är att lyfta bioenergi och pelletsvärme i samhällsdebatten kring energiomställning och klimat. En debatt som idag mest handlar om elektrifiering och förnybart i form av sol, vind och vatten. Bioenergins alla positiva tilläggsvärden med varaktiga lokala arbetstillfällen, stabilare energipriser och en tryggare energiförsörjning i en allt oroligare omvärld verkar helt ha kommit bort. Det är min förhoppning att vår nya arbetsordning skall visa sig vara ett kostnadseffektivt arbetssätt som leder till att våra hjärtefrågor får den uppmärksamhet vår bransch förtjänar. Då menar vi att man som medlem kan känna att PelletsFörbundet gör insatser som motiverar ett fortsatt medlemskap. När vi syns mera i samhällsdebatten och intresset leder till ökade affärer kan detta säkert locka fler som delar vår uppfattning att söka medlemskap i PelletsFörbundet. Det är genom att agera tillsammans som vi kan göra skillnad.


Det är det här frågorna vi i PelletsFörbundet jobbar för. Är ditt företag ännu inte medlem kan du söka medlemskap via vår hemsida. Din medverkan är viktig.

Lars Göran Harrysson
Ordförande Pelletsförbundet 


Vad gör vi på kansliet?

Som medlem i ett branschförbund ska man naturligtvis ställa krav på det man vill att förbundet skall göra, och lever man inte upp till dessa så finns det ingen anledning för medlemskap. ”Syns man inte så finns man inte” är ett talesätt som stämmer in på det mesta. Detta gäller naturligtvis för alla våra medlemsföretag liksom för oss på kansliet. Vad vi vill göra är en sak, vad vi kan göra är en annan. Vi har motsvarande en dryg halvtidstjänst till förfogande för det vi gör exklusive uppdrag där vi kunnat få extern finansiering för att genomföra. För att svara på frågan vad vi gör på kansliet ska jag i detta medlemsbrev försöka sammanfatta vad vi på kansliet arbetat med under året.

Det medlemsbrev som du får är tillsammans med vår hemsida vår huvudsakliga kanal att sprida information till våra medlemmar. I medlemsbrevet försöker jag även få med länkar till olika artiklar i media och arrangemang som jag tror att kan vara av intresse. Medlemsbrevet, som når ut till drygt 350 mottagare, får du ungefär en gång i månaden och hemsidan som jag försöker uppdatera så ofta som möjligt har i genomsnitt drygt 30 unika besökare per dag som besöker i snitt 2,3 sidor vid varje tillfälle. Vi kan naturligtvis inte veta allt som händer, utan innehållet här är beroende på en ömsesidig kommunikation där ni som medlemmar också meddelar när ni har något intressant att berätta.

Insamling och bearbetning av statistik är en prioriterad arbetsuppgift som även den bygger på att ni som medlemmar levererar det underlag som behövs. Vi sammanställer varje halvår en rapport till med leveransstatistik för hur mycket pellet som levereras på den svenska marknaden där vi även via SCB hämtar in uppgifter på import och export. Prisutvecklingen redovisas månadsvis som ett viktat pris som inhämtas 4 gånger per år. I rapporten redovisas även trender och marknadsutveckling både nationellt och internationellt. En sammanfattande information finns på vår hemsida, och en mer detaljerad rapport kan medlemsföretagen hämta från inloggningssidorna. Vi sammanställer de svenska uppgifterna och rapporterar dessa till våra internationella systerorganisationer och uppgifterna ligger sedan till grund för internationell statistik.

Vi medverkar tillsammans med SVEBIO i arbetet kring planering och genomförandet av den årliga Pelletskonferensen. För Pellets 2016 gick den i Uddevalla, och Pellets 2017 kommer att gå i Kalmar den 31 jan – 1 febr. (läs mer och boka er på Svebios hemsida).

En rätt omfattande arbetsuppgift att förbereda- och delta i olika möten, samt att besvara olika remisser. Förutom att bereda och protokollföra styrelsearbetet har vi aktivt medverkat i möten och diskussioner med Boverket och Miljömärkning Sverige – Svanen. Med Boverket har vi deltagit i arbetet, och lämnat remissvar, angående Eco-designkraven samt i arbetet kring ändringsförslag till BBR (BFS 2016:13).

Det finns ett växande intresse för att kvalitetscertifiering hos användare över hela världen. Med Miljömärkning Sverige har vid medverkat och gett synpunkter på förslaget till nya kriterier för Svanen-märkning av fasta bränslen. Vi har dessutom på styrelsens uppdrag under hösten inlett ett arbete med att ansöka hos Aebion om att PelletsFörbundet skall bli National Licenser för ENplus-certifiering. Detta då vi nu har två svenska tillverkare som valt att certifiera produktionen enligt ENplus.

Arbetsgruppen som företräder villamarknaden har tagit fram en frågeenkät riktad till installatörerna för att ta reda på hur man ser på framtiden och vilka önskemål som finns. Från kansliets sida har vi skickat ut denna och sammanställt resultatet. Rapporten finns på hemsidan under medlemssidorna.

Industrigruppen har tagit fram en aktivitetsplan och presenterat denna för styrelsen. På styrelsens uppdrag har vi på kansliet lämnat in ett projektförslag till Energimyndigheten där vi ansöker om tilläggsfinansiering för genomförandet.

Vi har tillsammans med SVEBIO och SP till Energimyndigheten även lämnat in en ansökan om att få ansvara för ett Innovationsprogram inom området Bioenergi. Ansökan har sin grund i fyra stycken Innovationsagendor och avser att samordna flertalet av branschens aktörer och överbryggar identifierade barriärer, samt öka kunskapen inom hela innovationsområdet. Innovationsprogrammet innebär, om ansökan beviljas att vi tillsammans får finansiering för att organisera och leda programmet med stöd på upp till 3 miljoner kronor per år. Programmet kommer sedan att får ett stort inflytande över en programbudget på c:a 20-40 miljoner kronor. Vi håller naturligtvis tummarna för att ansökan går igenom och jag vill rikta ett speciellt stort tack till alla de närmare 30 företag som via ”Letter of Intent” lovat att medverka i projektet.

Tack vare extern finansiering från Energimyndigheten har vi jobbat tillsammans med Högskolan i Härnösand för att ta fram ett utbildningsmaterial och en kursplan för ”Certifierad Bioenergiinstallatör” enligt RES-direktivet. Kursmaterialet innehåller även ett tillägg för industrivärmeinstallatörer. I arbetet ingår framtagandet av en ganska omfattande kursdokumentation (ladda ner här) och ett utbildningsprogram. En första pilotkurs, där deltagandet betalas av Energimyndigheten, planeras att genomföras i januari 2017. Certifieringen kommer även att ligga till grund för att bygga upp en riksomfattande serviceorganisation för pelletsteknik. Arbetet har även lett till ett samarbete med BYS – Biologiska Yrkeshögskola i Skara där PelletsFörbundet nu ingår i ledningsgruppen för Energiteknikerutbildningen och flera av våra medlemsföretag ställer upp med LIA-platser för studenternas praktik och examensarbete.

Med hjälp av extern finansiering från arrangörer, enskilda medlemsföretag och olika myndigheter har vi från PelletsFörbundet även kunnat medverka som föredragshållare på Argus i London, National Bioenergy Day i Toronto, Bioheat Opportunities for Rural and Remote Communities i Timmins, Biomass North AGM and Forum i North Bay samt Aebion:s European Bioenergy Forum i Bryssel. Uppdragen har varit att lyfta fram svensk bioenergi i allmänhet och öppna upp för export av svensk teknik och kunnande i synnerhet. En reserapport från uppdragen i Kanada finns att ladda ner här.

Med detta hoppas jag kunnat ge en liten inblick i vad vi gör på kansliet och att vårt arbete skall vara till nytta för våra medlemmar. Nästa medlemsbrev räknar jag med att skall vara ute lagom till Julhelgen.

Är det något i branschen som ni funderar över så är ni alltid välkomna att kontakta oss på kansliet.

Bengt- Erik & Irene
Pelletsförbundets kansli


Från Svebios blogg:
Norden visar vägen för klok klimatpolitik

En rapport med titeln Nordic Green Scale och undertiteln Nordic climate solutions can help other countries cut emissions.

Det har Nordiska ministerrådet gjort med hjälp av det finska forskningsinstitutet Sitra, som tagit fram den 70-sidiga rapporten. Inte minst lyfter man fram fjärrvärmen och biobränslen som en förebild för andra. Tyvärr är den svenska framgångssagan för bioenergi inte så tydligt presenterad. Men det kan bero på att man vill balansera mellan alla nordiska länder.

Syftet med rapporten är att visa hur mycket det skulle gå att reducera de globala utsläppen av växthusgaser om andra länder följde Nordens exempel och genomförde liknande åtgärder till 2030. Observera att det handlar om beprövad och tillämpad teknik med kända kostnader (och intäkter). Man har tittar på 15 olika lösningar som används i stor skala i Norden och anger både reduktion av växthusgaser och kostnad för åtgärden om ett antal relevanta länder och regioner genomför samma åtgärd. Den totala reduktionen av växthusgasutsläpp blir 4,1 Gigaton CO2 (årlig reduktion av utsläpp 2030). Det kan jämföras med de totala globala utsläppen, som idag ligger kring 49 Gigaton. Kostnaden anges till 12,6 miljarder dollar. Det handlar om den årliga extra kostnaden 2030 jämfört med ”business as usual”. För vissa av åtgärderna är kostnaden negativ, dvs man sparar pengar förutom att man reducerar utsläppen. 

Läs hela inlägget från Kjell Andersson här.


Nya medlemmar i PelletsFörbundet

Vi har inga nya medlemmar att redovisa denna gång, men styrelsen meddelar att de som går med i PelletsFörbundet behöver inte betala någon medlemsavgift för 2016.

Unna dig själv och ert företag ett medlamskap redan innan jul. Skick in din medlemsansöka idag.


Intressant för branschen  

Viktigt elda rätt
Rätt eldning i vedkaminer minskar utsläppen av farliga partiklar. Det är en av slutsatserna i en studie vid Umeå universitet. Partikulära luftföroreningar anses orsaka betydande hälsoeffekter och även ha klimatpåverkande egenskaper i atmosfären.
----------

209 biokraftvärmeverk i Sverige
Bioenergis biokraftkarta inkluderar anläggningar som genererar el och använder biobränslen, torv och avfall som bränsle. I listan finns 209 produktionsanläggningar för biokraft i drift och ytterligare drygt 20 som är under byggnad eller utredning. Den totala installerade effekten är cirka 4 464 MW. Den så kallade normalårsproduktionen för dessa biokraftverk är cirka 17,3 TWh. Sex nya kraftvärmeverk har tagits i drift sedan förra året.
------------

Skogsbruket pass upp!
Skogsbruk på torvmark ifrågasätts mer och mer av internationella miljöorganisationer och vissa forskare, även i Sverige. Orsaken är att dränerade torvmarker för skogsbruk och jordbruk orsakar stora utsläpp av koldioxid.
-----------

Lärlingssystemet måste ses över
Systemet är otidsenligt och måste ses över. Det anser Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen efter VVS-Forums granskning av situationen för VVS-lärlingar där endast 55 procent i genomsnitt får en lärlingsplats i dag.
-----------

Ensidigt elbilsfokus fel väg för regeringen
I dag lanseras Volvo V90 Bi-Fuel, Volvos kanske klimatsmartaste bil. Det bör få betydelse för politiken som alltför ensidigt fokuserar på eldrift, skriver Mattias Goldmann, Fores.
------------

Temperaturen på Arktis ligger 20 grader över det normala
Johan Rockström menar att rekordtemperaturen på Arktis är den viktigaste nyheten i världen idag och att chockvärmen kan vara ett tidigt tecken på planetens destabilisering. Per Holmgren kallar på Twitter det som sker i Arktis för ”det största hotet hittills mot vår civilisation och på längre sikt mot mänskligheten.”

Fler vill köpa koldioxidmärkt
Företag som tydligt visar på klimatfördelarna med sina produkter kan vinna många kunder. Det visar en ny rapport som genomförts av YouGov, i samarbete med The Carbon Trust. I och med framgångarna under klimatmötet i Paris, där världens länder för första gången säkrade ett globalt avtal gällande klimatförändringarna, kan man se att intresset bland konsumenterna har ökat igen menar The Carbon Trust
---------------- 

Domstolsbeslut kan ge dyrare fjärrvärme
Patent- och marknadsdomstolen har godkänt en sammanslagning mellan två stora leverantörer av fjärrvärmerör. Detta leder till stark koncentration i Sverige på marknaden för fjärrvärmerör. Det menar Konkurrensverket som nu försökt stoppa affären till högsta instans.
-------------

Baylan: Globalt krävs det energilager
Möjligheten att lagra energi från förnybara källor kommer att förändra hela synen på energisystem, enligt energiministern. Förutsättningarna för att bygga system som baseras på väderberoende förnybar produktion ökar dramatiskt, säger han.
---------------

Inget av partierna lever upp till de uppsatta klimatmålen
Politiken håller inte. Inget av de budgetförslag som lagts fram lever upp till vare sig Parisavtalet eller de klimatmål som partierna enats om. Anmärkningsvärt är bland annat att de rödgröna inte arbetar för grön skatteväxling och att Moderaternas förslag som helhet leder till ökade utsläpp, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen
-------------

Tekniken måste trumfa Trump
Med en klimatförnekare i Vita huset slås den internationella spelplanen i spillror. Hoppet står till att den gröna tekniken, solpanelerna och vindkraftverken som snabbt vinner mark och tvingar smutsiga kraftslag på reträtt, kan övertrumfa Trump.
------------

World Energy Outlook 2016:
Stora omvandlingar i det globala energilandskapetSom en följd av stora förändringar i det globala energisystemet under de närmaste decennierna, är förnybar energi och naturgas de stora vinnarna när det gäller att möta energibehovet fram till 2040, enligt World Energy Outlook från International Energy Agency (IEA).
------------

Nordiska lösningar toppen för klimate
Genom att använda femton beprövade nordiska klimatlösningar kan världens länder minska koldioxidutsläppen med fyra miljarder ton fram till 2030. Det motsvarar EU-ländernas sammanlagda utsläpp i dag. Det visar resultatet från studien Nordic Green to Scale som presenterades vid FN:s klimatkonferens (COP22) i Marrakech den 16 november.
-------------

”Läget i omvärlden hotar leveranssäkerheten”
Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges omvärld försämras och med det ökar hotet mot leveranssäkerheten och försörjningstryggheten av el och energi. Det menar Mikael Toll, chef för Energimyndighetens enhet trygg energiförsörjning. Läs mer..  
-------------- 

Den globala utsläppsökningen har avstannat
Under de tre senaste åren har ökningen av koldioxidutsläpp i världen i princip avstannat. Det visar en ny undersökning som presenterades under klimattoppmötet i Marrakesh.
--------------

Därför har vi svårt ta till oss klimathotet
Vi har svårt att ta till oss om klimathotet då det framställs som att det är något som sker långt i framtiden, långt borta och inte drabbar oss. Samtidigt drabbas vi av en utmattning inför de skräckscenarier som framställs, säger den norske psykologen och ekonomen Per Espen Stoknes.


Nyhetsbrev och Annat aktuellt

Ariterm-Nytt #3, 2016
Du får fem pallar pellets
Var eldar du dem?

-----------------------

Nytt fjärrvärmeverk i drift i Mora
AKJ har levererat ett nytt fliseldat fjärrvärmeverk med sex megawatt effekt till E.ON Värme i Mora. Investeringen var på cirka 60 miljoner kronor. Bakgrunden till investeringen var en ökad efterfrågan på värme i E.ON Värmes fjärrvärmenät på Noret i Mora.
----------------

Nyhetsbrev Pemco Energi
Så underhålls värmeanläggningarna Pemco Energi driver och underhåller 75 värmeanläggningar i Norge och Sverige på totalt 150 GWh. I Norge säkras värmeleveransen till hundratals människor och företag genom ett grundligt och omfattande underhållsprogram.  LÄS MER

----------------------

Hagainitiativets nyhetsbrev november
Det är som att det finns två verkligheter; en verklighet som Trump lever i som klimatförnekare där han vill starta igång nedlagda kolkraftverk och dra sig ur Parisavtalet. Den andra verkligheten är det växande antal företag som ser att klimathotet är en realitet men reagerar med att se affärsmöjligheter i klimatomställningen.

----------------------

Nyhetsbrev Pemco Energ
Pemco Energi hjälper Swedish Oat Fiber uppnå miljömål. Allt fler företag ser över sin energiproduktion och ser stora fördelar med att byta ut fossil olja mot bioenergi. Senaste i raden av projekt som nu startas upp för Pemco Energi är att leverera miljövänlig ånga för produktionen hos Swedish Oat Fiber i Bua utanför Varberg.

 

Besök vår hemsida:
  
Klicka Här
Se vår nya broschyr:

  Nya Broschyr Här 
Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium

Pellets 2017
  31 jan- 1 febr Kalmar
  Program & anmälan

Lignofuels 2017
  1 febr 2017, Helsingfors
  Lignofuels 2017 

2nd Biomass Trade & Power Europe
  
13- 14 feb Copenhagen
  Program här

EcoBuild
  7- 9 mars, Excel London
  Program här

Nordic Baltic Bioenergy
  29 mars, Helsinfors
  
Nordic Baltic Bioenergy Conference

Argus Biomass 2017
  25- 27 april, London
  Läs mer här

All Energy 2017
  10- 11 Maj Glasgow
  
The UK´s largest Energy event

EUBCE 2017
  12- 15 juni Stockholm
  EUBCE 2017 

Myndigheter och Politik

Klimat och miljö prioriterad forskning
Nu har regeringen presenterat årets forskningsproposition. Det ska satsas på bland annat två program inom klimat och hållbart samhällsbyggande, berättade minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S), vid en presskonferens
------

Så blir hållbarhet en stor exportsuccé
I och med Parisavtalet krävs ett antal investeringar i förnybart och svenska företag ligger långt framme i utvecklingen. Men vi måste också se till att exportera de smarta svenska lösningarna, skriver handelsminister Ann Linde (S) och miljöminister Karolina Skog (MP)
------

Nya regler klara om byggnaders energianvändning
En byggnads energiprestanda bör både mätas och beräknas. Det slår Boverket fast i de nya byggreglerna som kom ut i dag. 
-------


Internationella Nyheter

EU on-the-ground support for the 2016 Heating and Cooling strategy
This document by the European Commission provides an overview of the EU-funded projects in the area of heating and cooling. It focuses on a number of activities and projects funded by EU programmes supporting the EU heating and cooling strategy which was adopted in February 2016.
--------

Nu ökar Dong Energy pelletsanvändningen i Danmark med över en miljon ton per år
Dong Energy investerar drygt två miljarder danska kronor för att konvertera två stora koleldade kraftvärmeverk utanför Köpenhamn och Århus till att använda 1,1 miljon ton träpellets per år istället för kol. Bioenergi bad Fredrik Andrén-Sandberg, Senior Strategy Associate på Dong Energy, berätta mer om konverteringarna.
-----------

NIB beviljar lån på 22 miljoner euro till värmeverk för pellets i Helsingfors
Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat avtal om ett 12-årigt lån med det finska energibolaget Helen Ab (f.d. Helsingfors Energi) för att finansiera en ökning av andelen förnybara bränslen i energiproduktionen, skriver NIB i ett pressmeddelande.
--------------

Europe doesn’t have enough sustainable wood and cow dung
Sustainable wood waste, agricultural residues, manure and other organic residues generated in Europe will only cover around 80% of the EU’s projected bioenergy use in 2030, a new analysis by green groups BirdLife Europe and Transport & Environment (T&E) reveals today. 
---------

'Extraordinarily hot' Arctic temperatures alarm scientists
“It’s been about 20C warmer than normal over most of the Arctic Ocean, along with cold anomalies of about the same magnitude over north-central Asia. This is unprecedented for November,” said research professor Jennifer Francis of Rutgers university.
---------

proPellets Newsletter 11/2016
Pelletheizungen sind konkurrenzlos günstig im Betrieb. Bis heute heizen die meisten Haushalte in Österreich mit Holz, auch weil es heimisch ist und nachwächst. Die Preise von Holzpellets sind weder geopolitischen Spielchen ausgesetzt, noch den Spekulationsschwankungen unterworfen, sondern im Gegenteil äußerst stabil, da sie sich sich am Holzpreis orientieren. proPellets newsletter
----------

Newsletter Upper Austria OEC
The Oekoenergie-Cluster (OEC) is the network of companies active in renewable energy and energy efficiency in Upper Austria, one of the nine Austrian regions. The network currently has more than 160 partner companies which employ more than 9,400 people and achieve a combined annual turnover of 2.3 billion Euros. The partner companies export to 109 countries worldwide.
----------

Growth in the Industrial Pellet Markets
The potential United States co-firing market that the Clean Power Plan would have supported will have to wait at least four years. But other nations will be following in the EU and UK footsteps with power plant modifications for co-firing wood pellets with coal or full-firing of wood pellets.
------------

Summary of UN climate talks COP22 in Marrakech
Two weeks ago, the UN climate talks – COP22 – started in Marrakech, gathering 200 countries to discuss the implementation of the Paris Agreement. The election of the new US President Donald Trump has been a major concern for countries, which feared for the future of the global climate deal.
-------------

Canada: Saskatchewan aims 200MW of wind energy
Canadian province of Saskatchewan estimates to issue a call for approximately 200MW of wind energy at the beginning of 2017. Provincial utility SaskPower intends to first release a demand for qualification by the end of this year.
--------------- 

Canada to tax carbon emissions to meet climate targets
Canadian Prime Minister Justin Trudeau has announced a new tax on carbon emissions in Canada, which will apply from 2018. The new regulation will have provinces and territories install a direct tax on carbon emissions of at least 10 Canadian dollars ($7.60 US) per tonne, or a cap-and-trade system

Kalifornien tar täten:
Vill ner till 1990 års utsläppsnivåer 2020
I USA, är Kalifornien delstat nr 1 på solenergi och nr 3 på vindkraft. De har tredje lägsta koldioxidutsläppen per capita efter New York och Vermont. Men nu tar Kalifornien på sig en långt mer djärv uppgift: att försöka bevisa för världen att det är möjligt att fullfölja riktigt drastiska utsläppsminskningar.

Urbefolkning kan leda omställningen mot förnybar energi
Kanadas cirka 300 nätoberoende ursprungssamhällen kan visa vägen för hur man bygger system för förnybar energi för framtiden. I stället för smutsig diesel, kan de producera egen förnybar energi för distribution i mikronät och samtidigt skapa kvalificerade arbeten kring dessa.

Storbritannien kan missa sina 2020-mål för förnybar energi
Det krävs omedelbara åtgärder om Storbritannien ska kunna uppfylla sina mål, särskilt för uppvärmning och transporter, varnar flera parlamentsledamöter i landet.

US commit $100bn per year by 2020 to fight climate change in developing countries
Yesterday, the US announced that by 2020, they would invest $100 billion per year to help developing countries fight climate change. Läs mer här


Energimarknadsrapport Biobränslen
Energimarknadsrapporten för biodrivmedel och fasta biobränslen täcker in både biodrivmedel för transporter och biobränslen för el- och värmeproduktion. Förutom aktuella nyheter innehåller rapporten även prisutveckling för etanol, biodiesel, valda jordbruksprodukter, träpellets och träflis.

Läget på elmarknaden
Läget på elmarknaden vecka 47 rapporterar vi bland annat om att spot-och terminspriserna fortsatte att sjunka under veckan. Systempriset sjönk i genomsnitt 3 procent jämfört med vecka 46 och hamnade på 36,3 EUR/MWh under vecka 47. Spotpriserna för de svenska elområdena gick ner med 7 procent i snitt och låg på 36,4 EUR/MWh förutom SE4 där priset hamnade på 36,9 EUR/MWh 

Olje-, gas- och kolmarknaderna
Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna för vecka 39 rapporteras att oljepriserna steg något efter att ny data från USA visade svagare siffror än väntat på arbetsmarknaden. 

     --------------------------"Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, men vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post kansliet@pelletsforbundet.se -  hemsida www.pelletsforbundet.se

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.