Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

November 2016

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Att ta vara på ett guldläge

Att ta vara på ett guldläge kan betyda många olika saker. En söndagförmiddag i oktober kan det betyda att befinna sig högt uppe i kronan på ett äppelträd och med en lätt vridning få det stora fullmogna saftiga äpplet att landa i handen.

Se det röda skalet glänsa av det skyddande vaxet och stillsamt fundera över alla de komplexiteter som ska fungera för att det ska bli ett moget äpple som hänger på sin kvist – fullbordat att skörda. Tillfredställelsen i att sedan klättra ner från trädet och försiktigt lägga det i fruktlådan för vinterförvaring så att det finns kvar att avnjutas senare.

Ett guldläge att ta vara på kan också vara en gymnasiemässa som slår besöksrekord.

Läs hela krönikan 


Fler nyanlända bosätter sig i Göteborgsregionen

Fler nyanlända som har fått uppehållstillstånd tas emot i GR-kommunerna efter att bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016.

Bosättningslagen innebär att kommunerna i Göteborgsregionen via anvisning ska ta emot 2 530 personer under 2016 och cirka 3 700 personer under 2017. Prognoserna på längre sikt är osäkra. Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat drastiskt jämfört med förra året men de konflikter i världen som driver människor på flykt kvarstår.

Läs mer

Kontakt: Linda Karlsson och Per Kristersson

 


GR utbildade 150 gode män i samarbete med Röda Korset

Som en uppföljning på de god man-utbildningar för ensamkommande barn som GR genomfört under våren 2016 arrangerades en vidareutbildning i samarbete med Röda Korset.

Syftet med dagen var att stötta de gode männen i uppdraget, där det ingår att ha en bred kunskap om asylprocessen och den första tiden i Sverige. Bland verksamma gode män är det vanligt att det uppstår frågor kring uppdragets innehåll och vilken hjälp som går att få från olika instanser, bland annat när det gäller ensamkommande barns rätt att ha kontakt med föräldrar och nära anhöriga.

Kontakt: Nicholas Singleton


Second hand uppmärksammas under ”Europa minskar avfallet”-veckan

Den 19-27 november infaller ”Europa minskar avfallet”-veckan. Under veckan anordnas tusentals aktiviter i EU-länderna för att öka miljömedvetenheten och minska avfallsmängderna.

GRs bidrag till detta är en second hand-vecka. Genom att handla mer second hand förlängs sakers livslängd och avfallsmängden minskar.

Kampanjen är en del av projektet Räkna till 10 som handlar om att göra det enklare att konsumera hållbart. För att göra det enkelt att handla second hand kommer en karta över second hand-butiker, loppisar och andra återbruksplatser i Göteborgsregionen att publiceras. Tanken är även att anordna olika aktiviter på dessa platser under lördagen den 26 november som ett härligt avslut på veckan.

Vill du veta mer om huruvida Räkna till 10 och vår aktivitet under Europa minskar avfallet? Kontakta Fredrik Seger. Du kan även hitta mer information HÄR och på Facebook


Fler än någonsin besökte Gymnasiedagarna

10 000 niondeklassare i Göteborgsregionen står just nu inför sitt gymnasieval. Som en hjälp i att sondera i utbudet och rusta dem till att göra välgrundade val arrangerades den 4-6 oktober GR Utbildnings årliga mässa Gymnasiedagarna på Svenska Mässan. I år med besöksrekord.
 
Fler än någonsin ville medverka vid årets mässa inför gymnasievalet. 122 utställare fyllde mässhallen och 26 352 personer besökte mässan under de tre dagarna. Som vanligt fanns studie- och yrkesvägledare på plats för att möta eleverna och deras funderingar kring gymnasievalet, och genom chattfunktionen Gymnasiedagarna online mötte de elever som av olika anledningar inte kunde ta sig till mässan.
 
Läs mer här
 
Kontakt: Wictoria Kovats


Musik och film kompletterar kollegialt erfarenhetsutbyte på Mötesplats IFO 2016

Den 29 november samlas för fjortonde gången drygt 350 medarbetare och chefer för att ta del av det kollegiala erfarenhetsutbytet på Mötesplats IFO.

I årets seminarieprogram presenterar bl.a. Mölndals kommun sitt arbete med en kompetent och stabil barn- och ungdomsvård. Partille kommun berättar om konsten att säga nej och Göteborgs Stad presenterar sina erfarenheter av arbetet med våldsbejakande extremism.

Utöver seminarierna medverkar Göteborgsmusikern Joel Alme som berättar om, och spelar, låtar från sin skiva Flyktligan, samt dokumentärfilmaren Khazar Fatemi som berättar om arbetet med filmen Där mitt hjärta slår, om hennes barndomsland Afghanistan.

Kontakt: Nicholas Singleton


Mötesplats Funktionshinder är tillbaka!

Den 10–11 oktober 2017 är det dags igen. Vad vill du visa upp på Mötesplats Funktionshinder nästa år? Endast fantasin sätter gränser!

Mötesplats Funktionshinder är ett återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för GR-kommunernas egna verksamheter inom område funktionshinder.

Syftet med dagarna är att lära av varandra, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv, stärka kompetensen samt knyta nya kontakter. Under dagarna får du ta del av utställningar, seminarier och speakers' corner.

Läs mer här

Kontakt: Nicholas Singleton


Kommunalt demokratitorg i Lerum

Den 18 oktober arrangerade Lerums kommun och Pedagogiskt Centrum Demokratitorg på Lerums gymnasium.

Under en förmiddag samtalade eleverna och politikerna kring fem på förhand uppsatta teman som kommunen arbetar med. Bland annat diskuterades skola, arbetsmarknad och ungas inflytande, med fokus på elevernas tankar och idéer.
 
Allt som sägs under samtalen i ett Demokratitorg antecknas för att senare sammanfattas i en rapport som delges både skolan och samtliga partier i kommunen. Denna kan med fördel användas för vidare politiskt arbete och diskussion.

Kontakt: Rasmus Jonsson


Rätt stöd i rätt tid

FoU i Väst/GR har kartlagt GR-kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre.

Orsakerna till varför äldre söker bistånd från äldreomsorgen första gången har också kartlagts.

Rapportens resultat bygger på två delstudier som initierats av GRs nätverk för äldreomsorgs- samt hälso- och sjukvårdschefer.

Kontakt: Theresa Larsen

Läs mer här

 


Besöksrekord på Socialchefsdagarna

För fjortonde gången i rad arrangerades i oktober Socialchefsdagarna av GR på uppdrag av Föreningen Sveriges Socialchefer.

Årets konferens, som ägde rum i Karlstad, slog besöksrekord och lockade drygt 800 deltagare. 200 personer medverkade med föreläsningar, seminarier och utställningar. Temat för konferensen var innovationskraft i en föränderlig värld.

En av huvudföreläsarna var civilminister Ardalan Shekarabi som pratade om tillitsreformen. Ardalan menade att det är för mycket kontroll och detaljstyrning av offentlig sektor idag, och att den administrativa bördan i välfärdsverksamheterna har ökat. Istället bör de professionella få lov att vara just professionella. Tillitsbaserad styrning handlar om att ta vara på engagemanget i professionen.

Socialchefsdagarna är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens och vänder sig till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden.

2017 års Socialchefsdagar äger rum i Östersund.

Läs mer här

Kontakt: Staffan Nykvist


Norra Biskopsgården utmaning för Framtidens samhällsbyggare

Friskväderstorget – en handelsplats som också ska bli en mötesplats. Detta blir uppgiften och utmaningen för de 18 traineer som deltar i programmet Framtidens samhällsbyggare 3 under ett år framöver.

GR Framtidens Ledare och CMB genomför under 2016/2017 den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare. Programmet är unikt både på det sätt att traineerna får kunskap på tvären inom samhällsbyggnadsbranschen, och genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar.

Årets case handlar om hur man kan förbättra den fysiska miljön kring Friskväderstorget med hänsyn även till själva utvecklingsprocessen, ekonomisk genomförbarhet och hållbarhet.

– Hur kan vi göra Friskväderstorget till en bra, intressant och attraktiv plats att vara på? Hur gör vi för att så många som möjligt ska känna sig inkluderade i stadsdelen och stadslivet? Friskväderstorget ska inte bara vara en handelsplats utan även en mötesplats, säger Kicki Björklund, VD på Bostadsbolaget.

Den 27 oktober nästa år presenterar traineerna resultatet av sitt arbete under ett idéseminarium.

Läs mer på Framtidens samhällsbyggares webbplats.

Kontakt: Ann-Katrine Engström


Projekt HälsoGReppet

GRs personalchefsnätverk har tillsammans med Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen ansökt om medel från Europeiska socialfonden, ESF, för att bedriva ett projekt kring psykisk ohälsa bland anställda i kvinnodominerad sektor.

Ambitionen är bland annat att utveckla det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet genom en analysmodell, förbättra samverkan mellan de involverade aktörerna samt öka kunskapen hos chefer och medarbetare kring betydelsen av hälsa och hälsofrämjande ledarskap. Om projektet beviljas kommer det att pågå mellan april 2017 och januari 2020.

Läs mer

Kontakt: Ulrica Furby


41 000 vårdnadshavare har möjlighet att ge sin bild av förskola och pedagogisk omsorg

Under vecka 45 påbörjas den första regiongemensamma enkäten till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg.

Kommunerna har beställt enkäten till 41 000 vårdnadshavare på både kommunala såväl som fristående verksamheter. I enkäten får vårdnadshavarna ta ställning till fjorton påståenden för att ge sin bild av verksamheten på förskolor och familjedaghem inom regionen. Enkäten pågår under fem veckor och information om resultatet kommer att finnas på GRs hemsida  från mars 2017.

Kontakt: Jenny Sjöstrand


Delårsrapport för GR nu klar

GRs delårsrapport t.o.m. augusti 2016 visar på ett positivt resultat på 3,1 mkr för perioden.

Verksamheten inom GR har även i år påverkats av flyktingsituationen i Sverige, där GR på olika sätt bedriver kommungemensamt arbete för att underlätta situationen och möjligheterna för nyanlända flyktingar. Exempel på andra satsningar som beskrivs rapporten är samarbetet kring destinationsutveckling och besöksnäring samt konsekvenserna av uppdrag kring hälso- och sjukvårdsfrågor, och mycket mer.

Läs mer här

Kontakt: Bo Andersson