NYHETSBREV – DECEMBER 2016 

Ministerbesök på RCC Syd

Onsdagen den 14 december fick RCC Syd besök av folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström, samt representanter från Region Skånes politiska ledning.

Vi diskuterade bland annat hur den nationella satsningen på kortare ledtider i cancervården fungerar i vår region.

Gabriel Wikström var mycket intresserad av hur RCC Syd ser på möjligheterna att samordna vård nationellt, att säkerställa jämlik vård och hur vi kan arbeta bättre med folkhälsoperspektivet.

Vi hade bra dialoger kring allt från prevention till behandling med särskilt fokus på de standardiserade vårdförloppen, där våra patientprocessledare, cancersamordnare och representant från diagnostiskt centrum bidrog med värdefulla erfarenheter från verksamheten. 

Införandet av RCC framgångsrikt

Efter införandet av Regionala cancercentrum har cancervården i Sverige blivit mer jämlik och patientfokuserad. Det visar Socialstyrelsens utvärdering.

Bland framgångsfaktorerna lyfts bland annat regionala cancerplaner, nationell samverkan och en professionsdriven utveckling med god förankring.

Läs mer

Klicka på bilden för att se inslag

Socialstyrelsens lägesrapport för SVF 2016

Arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF) har enligt Socialstyrelsen goda förutsättningar att bidra till en mer integrerad och sammanhållen cancervård. I lägesrapporten nämns bland annat att väntetiderna tycks ha kortats och att majoriteten av patienterna är nöjda med de korta utredningstiderna. Koordinatorerna lyfts som nyckelfaktorer för att satsningen på kortare tider lyckas samtidigt som utmaningar inom primärvårdens uppmärksammas. 

Läs mer

Snabba vårdförlopp kräver god patientkommunikation

Att vårdförloppen går snabbt är inget problem så länge patienten är informerad och införstådd i vad som händer. Det visar en studie där lungcancer- och kolorektalcancerpatienters upplevelser av cancervården undersöks. Samma slutsats dras av Wenche Melander, kontaktsjuksköterska på Skånes universitetssjukhus. – Man vill ha svar snabbt och om det visar sig vara cancer är det förstås angeläget att komma i behandling.  

Läs mer om studien om patienters upplevelse av cancervården

Läs om SVF på kirurgen, Skånes universitetssjukhus

Kommande vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp för penis-, prostata-, njur- och testikelcancer har nyligen fastställts av SKL:s beslutsgrupp och införs framöver. SVF för prostatacancer gäller från 1/1 2017 och övriga kommer starta i södra sjukvårdsregionen 1 april, då allt processarbete och alla förberedelser är klara.

Ni hittar SVF:erna här under fastställda vårdförlopp

Här kan du läsa om hur nya vårdförlopp tas fram

Fortsatt ökning av cancerfallen i södra sjukvårdsregionen

I dagarna har statistiken för cancerinsjuknande i södra sjukvårdsregionen under 2015 blivit färdig vid RCC Syd och har sänts till det nationella registret vid Socialstyrelsen. Under 2015 fick 12 200 individer en cancerdiagnos, vilket innebär en ökning med 700 fall jämfört med året innan. Av dessa var 5700 kvinnor och 6500 män. 

Medelåldern vid diagnos var 67 år för kvinnor och 70 år för män. De största ökningarna ser vi för hudcancer (utom melanom) som ökar med 18%, prostatacancer 10%, malignt melanom 7%, lungcancer 6% och tarmcancer 3%, medan bröstcancer inte visar någon ökning.

Klicka på bilden för inslag från SVT Nyheter.

RCC Syd i kunskapssatsning på rehabilitering efter cancer i bäckenet

Patienter som behandlats för olika cancerformer i bäckenet ska få bättre möjligheter till god livskvalitet och jämlik eftervård.

Varje år behandlas över 2000 patienter i södra sjukvårdsregionen för någon form av cancer i bäckenet. Biverkningarna efter cancerbehandlingen kan vara svåra och omfattande och starkt begränsa personernas fortsatta livskvalitet. Rehabiliteringsmöjligheterna är idag inte lika för alla patienter, delvis på grund av fragmenterad kunskap i vården. Regionala cancercentrum (RCC) arbetar nu både nationellt och regionalt för att utveckla rehabiliteringsarbetet för personer som behandlas för olika cancerformer i bäckenet.

Läs mer om satsningen här

Alla ska få behandling på samma sätt – Nu finns Nationella regimbiblioteket på INCA

En nödvändig del av arbetet med patientsäkerhet och kvalitetssäkring inom den svenska cancervården är att skapa tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras.

Målet är att standardisera innehåll och nomenklatur för regimer – för att underlätta utbyte av information mellan sjukhus, journalsystem och till patienter.

Regimer har tidigare skapats och förvaltats lokalt. Med nationell samverkan kan resurserna utnyttjas optimalt, och ge kvalitetssäkrad information som underlättar uppföljning och jämförelser. AnnSofie Fyhr på RCC Syd har fått fart på arbetet med regimbiblioteket.

Läs mer

En givande dag för patientorganisationer, patienter och närstående

RCC Syd bjöd åter in patientorganisationer, patienter och närstående till en dag med information och erfarenhetsutbyte.

Närmare 30 patient- och närståendeföreträdare som representerar olika organisationer som Mun- och halscancerföreningen, Palema, Svenska Ödemförbundet, Bröst- och prostatacancerföreningar i syd, Blodsjukas förening, Melanomföreningen, Barncancerfonden och Cancerkompisar kom för att lyssna och dela med sig.


Läs hela reportaget

Unikt forskningsprojekt om anhöriga till cancersjuka

Nu går startskottet för ett unikt forskningsprojekt med fokus på anhöriga till cancersjuka. Forskningen är ett samarbete mellan Cancerkompisar och RCC Syd och ska under en treårsperiod forska om anhöriga till cancersjuka som är en stor och dold grupp i samhället. Flera studier har visat att cancersjukdom inte bara påverkar den drabbade utan också har stora konsekvenser för närstående.

– Närstående är en stor tillgång i cancervården. Mer kunskap om deras perspektiv kommer vara av stort värde för hur vi utvecklar vården ur patientens perspektiv säger Mef Nilbert, chef för RCC Syd.

Läs hela artikeln här

Läs mer om Cancerkompisars forskning

Ny nationell rapport från njurcancerregistret

Koncentration av kirurgin pågår. Väntetider från misstanke om njurcancer till behandling är långa. Inte alla patienter får en kontaktsjuksköterska. Målet är att alla patienter ska ha en namngiven kontaktsjuksköterska har uppnåtts endast vid ett sjukhus i landet. Det visar den nyligen publicerade nationella rapporten från njurcancerregistret för diagnosår 2015.

Läs mer

Nytt nationellt vårdprogram för trofoblastsjukdomar

Ett nationellt vårdprogram för gestationella trofoblastsjukdomar (gestational trophoblastic disease, GTD) har fastställts och finns nu tillgängligt för nedladdning på cancercentrum.se under Gynekologi.

Gestationella trofoblastsjukdomar har sitt ursprung från en graviditet och drabbar kvinnor i fertil ålder.
Vårdprogrammets syfte är att skapa nationella riktlinjer för omhändertagandet av patienter med gestationella trofoblastsjukdomar (GTD).

Läs och ladda ner programmet här

Vårdprogram på remiss

Nu finns nya remissversioner av vårdprogram publicerade på webben.

I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Här ser du vilka vårdprogram som går ut på remiss nu.

Välkommen till Mat och Cancer 2017

Den 23 januari 2017 bjuder RCC och Dietisternas Riksförbund in till konferens om nutritionens betydelse för primär och sekundär cancerprevention.

Konferensen hålls i Jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Sista anmälningsdag är 31 december. 

Läs mer och anmäl dig här 

– PÅ GÅNG –

 • Temadag cancerrehabilitering inom primärvården
  Dagen riktar sig till alla yrkesgrupper inom primärvården som möter patienter med cancerdiagnos eller patienter som tidigare genomgått cancerbehandling. 31 januari 2017, SUS, Malmö.
  Läs mer här
 • Nationella konferensen för sjuksköterskor i cancervård 
  Föreningen Sjuksköterskor i Cancervård arrangerar en nationell cancervårdskonferens med fokus på aktuell forskning, spännande föreläsare och högaktuella ämnen. Konferensen äger rum den 27-28 april 2017 i Stockholm på Hotell Clarion. 
  Läs mer här
 • RCC Syds event ”En dag för kontaktsjuksköterskan" planeras till tisdagen den 30 maj på Medicon Village i Lund och ett av flera teman blir ärftlig cancer. Håll ögonen öppna efter program och anmälan som kommer under våren 2017.

 • Hela RCC Syds kalender hittar du här

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär
att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).
Ansvarig utgivare:
Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera,
jenny.patera@skane.se
Kommunikationsstrateg, RCC Syd.
 Övriga bilder: Colorbox.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här