Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV NR 2 - 2017


Pelletsvärmen håller ställningen

Nu är statistiken klar för pelletsleveranserna 2016 och jag kan konstatera att våra medlemmar står för drygt 70 % av pelletsproduktionen i Sverige. Importen har minskat samtidigt som den inhemska produktionen har ökat vilket har lett till att vi idag i stort sett har balans mellan import och export. Importen kom 2016 från i huvudsak Ryssland och Estland, medan exporten har gått till Danmark och Norge.

Internationellt var Tyskland den största producenten med en produktion av 2 milj. ton, följt av Sverige, Lettland, Estland och Österrike. Nästan 64 % av användningen i Europa gick till värmeproduktion. Av användningen i världen, 27,7 milj. ton så hamnade 20,3 milj. ton i Europa. Det betyder att vår användning på 1,6 milj. ton i Sverige motsvarar ungefär 6 % av världsproduktionen.  

Vår marknad är uppdelad i tre ungefär lika stora delar; de riktigt stora användarna som tar emot 39,1 %, mellanskalan 26,7 % och villamarknaden 34,2 %. Noterbart för villamarknaden är att nästan 83 % av villapelletsen levereras i småsäck på pall. Ska vi på allvar ta upp konkurrensen med värmepumparna måste vi satsa på bekvämare pelletsvärme för våra villakunder.

Trots en mild vinter och ett totalt sett minskande antal villapannor kan vi konstarera att förra förra årets pelletsanvändning i Sverige ligger i stort sett samma nivå som under de senaste åren. Drygt 90 % av den totala volymen som producerats i Sverige baseras på produktionssiffror som lämnats in till PelletsFörbundet. Om vi ser till prisutvecklingen sedan 2010 kan vi konstatera att pelletspriset är fortsatt stabilt.

Trots att prisutvecklingen för leveranser av pellets till den svenska marknad under en lång period har haft extremt stabila priser, upplever våra medlemsföretag att många potentiella kunder ändå väljer att avvakta med sin investering. Glädjande inför framtidenär därför att vi från styrelsens sida ändå tycker oss märka ett ökat intresse att lyfta fram klimatfördelarna med pellets- och bioenergi. Inte minst gäller detta inställningen hos våra myndigheter. Kanske kan det leda till att vi får se ett ökat intresse för allt det positiva vår bransch kan erbjuda. 

Jag vill samtidigt hålla med Kjell Andersson, Svebio som i sin blogg konstaterar att vi kan vara säker på att pelletsmarknaden internationellt kommer att fortsätta växa då klimatfrågan under de närmaste åren säkerligen kommer att bli allt mer avgörande och att kunskapen om pellets som energialternativ ökar hela tiden. Biobränslen är det enda sättet att snabbt ersätta fossila bränslen i pannor, kraftverk och värmeverk, och pellets är ett standardiserat bränsle som är lätt att transportera.

För inte så länge sedan kom en rapport som berättar att utsläppen från vedeldning är farligare än utsläppen från trafiken. En tacksam vinkling för media att haka på och skapa rubriker. Men det är samtidigt förödande för vår bransch utveckling och vår trovärdighet, i synnerhet då detta är "fake news" som inte berättar hela sanningen. Nästan alla farliga utsläpp kommer från gammal utrustning som borde varit utbytt för länge sedan. Kansliet har tagit fram ett svar men vi har som vanligt svårt att få samma genomslag i media.

Vi måste helt klart bli bättre på att föra ut vårt budskap. För att lyckas behöver vi samverka och jobba mot ett gemensamt mål. Branschorganisationer som Svebio, PelletsFörbundet m.fl. behövs. Det är nu vi behöver bli fler medlemmar för att höras. Ensam är inte stark. Är ditt företag ännu inte medlem kan du enkelt söka medlemskap via vår hemsida. Din medverkan är viktig om vi skall kunna vända utvecklingen! Idag är detta kanske viktigare än någonsin.

Till sist vill jag påminna om vårt årmöte den 27- 28 april på Fredensborgs Herrård i Vimmerby. Reservera tiden redan idag. Årets möte kommer att peka på många intressanta framtidsmöjligheter för vår bransch. 

Mer om vår verksamhet hittar du naturligtvis på vår hemsida. 


Lars Göran Harrysson
Ordförande Pelletsförbundet 


Rapport från kansliet

PelletsFörbundets publika information och kontakt med medlemmar sker i huvudsak via våra medlemsbrev och via vår hemsida. Jag brukar därför i varje Medlemsbrev försöka rapportera lite runt det som händer inom PelletsFörbundet och detta brev är inget undantag. 

Medlemsbrevet har en sändlista som omfattar drygt 320 e-mailadresser och utkommer vid behov, eller ungefär en gång i månaden. Brevet finns även publikt tillgängligt via vår hemsida. Under 2016 skickade vi ut 10 st brev där varje brev öppnades av ungefär 40 % av mottagarna. Jag kan även se ett ökande antal klick på de länkar vi lägger till. Min tanke med dessa länkar är att ge på ett lättillgängligt sätt ge en enkel sammanfattning kring det som skrivs i media om vår bransch. 

Det händer mycket just nu och vi har många bollar i luften. Under de senaste veckorna har vi jobbat intensivt med att få fram statistiken för 2016. Förutom pelletsmarknaden vilket Lars Göran redogör för ovan. har vi även tittat på MSB:s så kallade "sotarstatistik" som ger en bra blid av villamarknaden.

Andelen villapannor fortsätter att minska. Av de ungefär 2 miljoner villor som finns i landet, hade år 2015 bara 320 090 villor en egen värmepanna. Det är 16 190 färre än det var 2014 (-4,8 %), vilket i sin tur är ungefär samma minskning som föregående år. Av de villor som har en värmepanna nyttjade 86,5 % någon form av fastbränsleeldning. Totalt sotades år 2015 86 099 st pelletspannor, vilket var 751 förre än 2014. Andelen pelletkaminer ökar, om än från låga nivåer, till 16 064 pelletskaminer (15 453 år 2014). Andelen sotade oljepannor är nu nere i under 43 226 stycken och de finns i huvudsak runt våra större städer.

För två veckor sedan genomförde vi tillsammans med Energimyndigheten och Heta Arbeten i Härnösand den första pilotkursen för Cetifierad Bioenergiinstallatör. Bilden ovan visar de första 12 deltagarna. Certifieringen som ska vara ackrediterad av SWEDAC är frivillig i Sverige. PelletFörbundet har tagit fram utbildningsmaterialet enligt kunskapskraven specificerade i Boverkets BFS 2015:4 CIN2. Bakgrunden till den nya certifieringen som gäller för installatörer av värmepumpar, solel, solvärme och biobränsleanläggningar är RES direktivet 2009/28/EG. INCERT AB genomförde examinationen. Under våren kommer ytterligare två kurser att hållas som är kraftigt subventionerade av Energimyndigheten. Certifieringen är också ett led i Villagruppenppens arbete med att skapa en serviceorganisation för vår bransch. Det går utmärkt att anmäla sig redan nu. 

I övrigt på utbildningsfronten sitter vi med i Ledningsgruppen inom Energiteknikerutbildningen vid Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS) där vi räknar med att till hösten skicka in en förnyad ansökan till YH-nämnden om fortsatt YH-bidrag. 

Den 23:e mars arrangerar vi även en utbildningsdag i hur man gör en rökgasanalys avsedd för i första hand återförsäljare av pellets. 

I februari presenterade forskarna vid Swedish Clean Air and Climate Research Program (SCAC) en rapport som med brasande rubriker målar upp all vedeldning som hälsovådlig, och flaggar för att vedeldningens bidrag är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Det finns anledning att både ifrågasätta att man i rapporten inte gör skillnad på utsläppen från ny och gammal teknik och även det som ligger till grund för beräkningarna. När vi på PelletsFörbundet granskar underlaget kommer vi därför fram till delvis andra slutsatser än de som presenteras i rapporten Forskning för renare luft. Du kan läsa vårt svar här.

Arbetsgruppen för Kommunikation har tagit fram ett policydokument för hur vi skall förhålla oss i mediakontakter. Hur det ser ut kan du läsa här. Vi på kansliet undersöker just nu möjligheten att skapa en Facebooksida för PelletsFörbundet som vi hoppas kunna presentera på årsmötet i Vimmerby. Vi tror att vi behöver synas mera på sociala media, och en facebook-sida kan vara en bra början.

När det gäller Industrigruppens projetförslag om ytterligare medel från Energimyndigheten pågår fortsatta diskussioner kring hur ett sådant stöd skulle kunna utformas för att göra bästa nytta för hela branschen. Diskussionerna förs i en positiv anda och vi får säkert anledning att återkomma med mer information när vi vet mera.  

I övrigt fokuserar vi från kansliet nu på att få programmet inför årsmötet den 27- 28 april klart. Vi räknar med att kunna lägga upp detta på hemsidan i nästa vecka.

Är det något som ni funderar över så är ni alltid välkomna att kontakta oss på kansliet. 


Bengt- Erik & Irene
Pelletsförbundets kansli


Från Svebios blogg:
Pellets, den nya handelsvaran

Hur länge dröjer det innan pelletspriset på världsmarknaden är lika viktigt som vetepriset? Eller oljepriset? 

Pellets håller på att etablera sig som en betydelsefull handelsvara på den globala marknaden. Produktionssiffran för 2015 var nära 30 miljoner ton, eller 29,7 miljoner ton för att vara exakt (källa: AEBIOM Statistical report 2016). Häromdagen fick jag i min hand Bioenergy Internationals nya globala pelletskarta ”World of pellets 2017”. Där har tidningens medarbetare prickat in 849 pelletsfabriker i 53 olika länder runtom i världen, med en samlad produktionskapacitet på 58,4 miljoner ton. Läs hela blogginlägget här.

BinBIP nr 2-2017
Här kommer det nya numret av Bioenerginytt, BinBip nr 2-2017 (pdf), med rubriken: "Utsläppen från trafiken minskar 5 procent - Rekordnivå för biodrivmedel 2016".


Nya medlemmar i PelletsFörbundet

Tillsammans bygger vi en starkare organisation som kan göra så mycket mera till gagn för oss alla. Ansök om medlemskap idag så presenterar vi ditt företag i vårt nästa nyhetsbrev och på vår hemsida.


Intressant för branschen  

Höghus i trä skonar klimatet redan under byggprocessen
Flerbostadshus i trä kan ha ungefär hälften så stor klimatpåverkan som betonghus. En stor del av utsläppen sker under byggfasen. Men medan det finns krav på energieffektivitet i färdiga hus finns det inga krav eller gränser för klimatpåverkan under byggprocessen.

Skogforsk släpper film om spårlös avverkning
I filmen Spårlös (28 min) får man se hur maskinförare och skogsentreprenörer arbetar med olika lösningar för att minska markskador. Det kan till exempel handla om brobyggen, risning av körvägar och att använda tillgänglig information för att undvika att köra skotaren på blöta områden med dålig bärighet.

Shell varnade för klimatförändringar redan 1991
En bortglömd film från 1991 visar att oljejätten Shell redan då hade viktig kunskap om klimatförändringarna. Trots det har bolaget ägnat decennierna där efter åt aktiviteter som orsakat enorma utsläpp av växthusgaser.

”Skogsbruk behövs för att lösa klimatproblemen”
I det svenska skogsbruket är avverkningen mindre än tillväxten och skogsförrådet ökar hela tiden. Samtidigt är tillgången på förnybar råvara, som till exempel skog, en grundläggande förutsättning för den hållbara bioekonomin, skriver Linda Eriksson från Skogsindustrierna i replik till Greenpeace.

Biovärme i fler än 510 fjärrvärmenät
Omställningen från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmning inom fjärrvärme i Sverige har gjort att biovärme idag står för huvuddelen av uppvärmningen i fler än 510 fjärrvärmenät. Läs mer här.

Skogens roll som koldioxidsänka ifrågasatt
Nya forskningsresultat visar att koldioxidupptag och utsläpp från skogen är mer komplext än vad man tidigare trott. Tvärtemot vad man tidigare trott kan gamla skogar fungera som kolkällor. Även produktionsskog visade sig bli en kolkälla på relativt kort tid, vilket överraskade forskarna.

Naturvårdsverket: Skogen spelar endast en liten roll för att nåklimatmålen
Malin Kanth arbetar på enheten för luft och klimat på Naturvårdsverket. Hon tycker att David Haddens doktorsavhandling är intressant men hon tror inte att den kommer att få någon större påverkan på svensk klimatpolitik. 

Vedeldning och trafik största hoten mot luften i städerna
Hälsoeffektmätningar för Stockholm, Göteborg och Umeå visar att betydelsen av lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Nya studier i dessa områden visar också ett tydligt samband mellan exponeringen för sot och stroke. Läs även PelletsFörbundets svar.

Koleldningen i Värtan avvecklas redan 2022
Det sista kolpulvret ska eldas i Värtan 2022. Därmed avvecklas koleldningen som varit en mörk fläck på Stockholms miljökarta åtta år tidigare än vad som tidigare gällde. Ett skäl till att avvecklingen går fortare är att ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk ska byggas i Lövsta.

Fortum bygger nytt i Lövsta
Fortum Värme planerar ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i nordvästra Stockholm och vill stänga ned det 60 år gamla Hässelbyverket. Satsningen frigör Hässelbyverkets tomt för bostäder och underlättar avvecklingen av det sista kolet i Värtan.

Klimatförändringar ifrågasätts allt mer
Antalet tidningsartiklar som ifrågasätter förändringarna i klimtet fördubblades under 2016. Samtidigt minskade rapporteringen om klimatfrågan. Det visar en ny rapport.

Rekordår för biodrivmedel
Användningen av biodrivmedel steg till en ny rekordnivå i fjol. Totalt användes 17,2 terawattimmar biodrivmedel, vilket är nästan en femtedel av all energi i landets fordonsdrift, visar branschstatistik.

Energirevolutionen pågår i denna stund
Hur ska det egentligen kunna fungera med sol- och vindkraft när vinden mojnar, solen går ner på kvällen eller vintern kommer? Det är en fråga om energilagring och lösningen har vi faktiskt redan.

”Nu har marknadsekonomin grepp om energiomställningen”
Det har varit en händelserik vecka. Sverige har fått mål för ekomat, landets mest hållbara landsting lär oss värdet i att ta bort alla miljöombud och en ny rapport som borde ge alla fossila energibolag skrämselhicka.

Energimiljardären: Därför är elbilar värdelösa för klimatet
Han är en av nordens ledande investerare i förnybar energi – men tycker inte att elbilar förtjänar uppmärksamheten. Mika Anttonen är grundare av – och majoritetsägare i – en av nordens snabbast växande aktörer på den nordiska energimarknaden: kedjan St1, som täcker ungefär en femtedel av nordens nätverk av bensinmackar

Branschens utsläpp minskar på kort sikt
Byggbranschen gör vissa framsteg när det gäller att sänka koldioxidutsläppen – i alla fall på kort sikt. SCB:s senaste siffror för byggindustrins koldioxidutsläpp visar att utsläppen minskat jämfört med förra året tre kvartal i rad. Men sett till en längre tid är siffrorna ganska oförändrade.

Här finns 510 fjärrvärmenät med biovärme i Sverige
Omvandlingen från fossil till förnybar energi i den svenska värmeförsörjningen under de senaste trettio åren är troligen den största klimatinsatsen i Sverige under denna period. Omställningen har reducerat utsläppen av fossil koldioxid från uppvärmning till nära noll på många orter. Dessutom har omställningen skapat många nya jobb inom skogsbruket och transportsektorn, förutom på värmeverken och energibolagen.

Bli certifierad installatör inom bioenergi under våren
Heta Utbildningar, som är en del av Yrkeshögskolan i Härnösand, erbjuder under våren kurser för att bli certifierad installatör inom bioenergi, solel, solvärme och värmepumpar.

Förbereder för mer förnybart
Hittills har nästan all naturgas i det svenska systemet sitt ursprung i de danska gasfälten i Nordsjön. Därmed har gaskvaliteten hållits på en jämn nivå. Men när allt mer biogas kommer att matas in på det svenska gasnätet investerar branschen för att hantera en varierande gaskvalitet.

Affärsmöjligheter inom bioenergi i Finland
I Finland pågår just nu en omfattande satsning på nya bioenergianläggningar, särskilt i södra Finlands storstadsområden, där fortfarande mycket kol och naturgas används för el och värmeproduktion.

EU-kommissionärens miljötips till Sverige
GRANSKNING. Tredje sämst i hela unionen. Sveriges gröna skatteväxling har stannat av, konstaterar EU-kommissionen i en granskning av den svenska miljöpolitiken.


Aktuellt från våra medlemmar

Nordtec Instrument AB
Se filmen om U-värdesmätning. Filmen visar hur man enkelt kan genomföra en U-värdesmätning med instrumentet testo 635 tillsammans med anpassade specialgivare.

Explosiv satsning av Pemco Energi i Gyttorp
Med höga krav på tillgänglighet föll valet på Pemco Energi när det var dags för Orica i Gyttorp att byta värmesystem. Dagens oljepannor, som förser 25 fastigheter på industriområdet med värme, kommer under året att bytas ut mot en modern pelletsanläggning med ett utbyggt kulvertsystem.

Nu satsar även Stora Enso på 6 mm pellets
I sitt senaste nyhetsbrev presenteras Fördelar med 6 mm pellets. Stora Enso har åtta anläggningar runt om i Europa där det varit möjligt beställa både 8 mm och 6 mm pellets. Efterfrågan har sedan lång tid styrt mot 6 mm pellets. Nu konverterar vi även den svenska produktionen till 6 mm. Läs hela nyhetsbrevet här

Goda erfarenheter från tester med biokolpulver i Tvätteriet Alingsås
Under sommaren 2016 genomfördes tester med användning av pulveriserat biokol som bränsle i Tvätteriet Alingsås. Testerna genomfördes i samarbete mellan Tvätteriet Alingsås, PetroBio, BioEndev och Arbaflame.

Thermomatic 4H - Distributionsenheter för villa och och större fastigheter.
Thermomatic 4H är en serie shuntpaket som ger en enkel, snabb och snygg installation. Levereras alltid kompletta för hög driftsäkerhet och kan enkelt anpassas till anläggningens behov tack vare olika ställdon för olika reglerbehov.


Besök vår hemsida:
  
Klicka Här

Se vår nya broschyr:
  Nya Broschyr Här 

Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium


 Energiutblick 2017
 
14 mars, Stockholm
 Anmälan här

Bioekonomiriksdag 
  14- 15 mars Örnsköldsvik
  Till programmet

ISH-Messe 2017
 
 16- 18 mars Frankfurt am Main
  Program här

Företagens regelkrångel
  21 mars, Stockholm
  Ett Utmanat Sverige

Nordic Baltic Bioenergy
  29- 30 mars, Helsinfors
  
Nordic Baltic Bioenergy Conference

SVEBIOS Vårmöte & Årsmöte
  
5 april, Stockholm
  Mer information här

International Biomass Conference & Expo
 
10- 12 april, Minneapolis (USA)
  Program here

Swedish district heating model in the UK
  12 april, London
  Mer information här

Cirkulär ekonomi
  19 april, Stockholm
  Mer information här

Trender i omvärlden förändrar
villkoren för närvärmen
 
26 april, Stockholm
  Inbjudan här

RENEXPO Water & Energy
  
25- 27 April, Belgrad
  Mer infor här

Biomass Heating Conference & Expo 2017
  25- 27 April Burlington VT USA
  Biomass Thermal Energy Council

Argus Biomass 2017
  25- 27 april, London
  Läs mer här

PelletsFörbundets Årsmöte & Konferens
  
26- 27 april, Fredensborg Herrgård Vimmerby
  Mer information inom kort

All Energy 2017
  10- 11 Maj Glasgow
  
The UK´s largest Energy event

Visions of Bioenergy
  11 May Brussels
  BioRES AEBIOM conference

EUBCE 2017
  12- 15 juni Stockholm
  EUBCE 2017 

European Bioenergy Future
  21- 22 nov Brussels
  More info here

Myndigheter och Politik

Största samlade satsningen hittills
Energimyndigheten satsar 133 miljoner kronor i det nya forskning- och innovationsprogrammet VindEL – Energimyndighetens hittills största samlade satsning på vindkraftsforskning.

Energimyndigheten söker innovationer med global potential
Energimyndigheten lanserar under våren Cleantech Hubbar i London, San Francisco och Shanghai. Denna satsning syftar till att genom ett långsiktigt främjandearbete, sprida ett antal världsledande svenska innovationer som kan skapa förnybar energi eller energieffektivisera på den globala marknaden och därmed bidra till en hållbar energiomställning.

Missade du frukostmöte om hur klimatpolitiken kan bli lönsam för företagen?
Hagainitiativet ordnade tillsammans med Företagarna och Miljöpartiet frukostmöte i riksdagen om hur klimatpolitiken kan bli lönsam för företagen 9 november. Vilken politik vill svenska företag se? Vad krävs för att företag ska bli vinnare i klimatomställningen? Vad gör politiken för att underlätta för företagen i klimatomställningen? Det går att se på SVT Forum här.

Energimyndigheten om Energimärkning och Ekodesign

Länk till EM:s hemsida:
Krav på fastbränslepannor
Krav på rumsvärmare

Länk till Guidelines med beräkningsformler:
Vi fick även en fråga om när man ska avrunda i beräkningarna, och det är enligt gängse praxis när den sista beräkningen är gjord.

Vill ni ha tips på hur man gör en energimärkningsetikett? EU-kommissionens hemsida tipsarNi hittar den även via Energimyndighetens web:

Mer om energimärkning och ekodesign i allmänhet:


Internationella Nyheter

EU-länder överens om att skrota miljontals utsläppsrätter
I tisdags enades EU:s medlemsländer om en uppgörelse om den framtida handeln med utsläppsrätter. Från 2024 kommer EU kunna skrota en stor andel utsläppsrätter och sedan årligen ta bort så mycket som EU använder under ett år, kommenterade klimatminister Isabella Lövin, enligt SVT.

Trump väntas upphäva förbud mot kolbrytning
Donald Trump kan komma att ta bort ett förbud mot kolgruvsbrytning och upphäva regler som krävt minskade koldioxidutsläpp i ett beslut redan nästa vecka. Det uppger officiella företrädare i Vita huset för Reuters.

USA: Stater inför elbilsavgiftFlera delstater i USA, bl.a. Georgia, Kansas och Tennessee har tagit bort stöd för elbilar och istället infört en avgift på USD 50-300 per år för laddbilar, för att kompensera för inkomstbortfall när bensinförsäljningen minskar. Oregon, Massachusetts och Illinois inför istället vägavgifter och Washington State en viktbaserad skatt.

Positionerna klara för framtidens utsläppshandel
Nu har kommissionen, parlamentet och ministerrådet tagit ställning till hur EU:s framtida utsläppshandel ska se ut. Regeringen ser veckans rådsbeslut som en framgång. Oppositionen menar att åtgärderna inte räcker för att nå klimamålen och Polen känner sig lurade.

pro>>pellets Austria
Här hittar du mycket av det som händer i Österrike och Europa. 

A Climate Change Economist Sounds the Alarm
Some people who study climate change believe that addressing it later -- when economic growth has made humanity wealthier -- would be better than taking drastic measures immediately. Now, though, one of this group's most influential members appears to have changed his mind.

Malmströms Ceta-seger bara första steget i lång godkännandekarusell
Över fyrtio ytterligare parlamentariska godkännanden måste till innan handelsavtalet mellan Kanada och EU, Ceta, är helt i hamn. Bland annat ska samtliga av de 28 EU-medlemsländernas parlament godkänna avtalet. 

EU must shut all coal plants by 2030 to meet Paris climate pledges, study says. 
Europe will vastly overshoot its carbon emissions target for coal unless it closes all 300 power stations, says thinktank Climate Analytics

Saxlund International GmbH levererar hanteringsutrustning till pelletsprojekt i Ryssland
Energi- och miljöteknikkoncernen Pilums tyska dotterbolag Saxlund International GmbH har den 21 februari 2017 tecknat kontrakt med Amandus Kahl Gmbh. Totala kontraktsvärdet är 700 000 EUR och det är Saxlunds materialhantering som ska levereras, skriver Pilum i ett pressmeddelande.


Marknadsrapport Biobränslen jan 2017
Nu publiceras Läget på energimarknaderna för fasta biobränslen, för februari.

De internationella indexen för pellets och flis har gått ned under den gångna månaden uttryckt i SEK/MWh.

Aktuella nyheter för området är bland annat att regeringen kommit med ett förslag till klimatpolitiskt ramverk, att energijätten DONG Energy ska fasa ut sin kolanvändning samt att E.ON investerar i en ny kretsloppsanläggning.

Denna rapport brukar innehålla information om både biodrivmedel och fasta biobränslen. I detta nummer kommer dock endast information om fasta biobränslen att inkluderas men rapporten Marknaderna för biodrivmedel 2016 har publicerats och ger en översikt av de svenska och internationella biodrivmedelsmarknaderna. Energimyndigheten planerar för att biodrivmedel ska inkluderas igen i denna rapport under 2017.

Läget på elmarknaden

Systempriset under vecka 9 låg i genomsnitt på 30,5 EUR/MWh vilket är en ökning med 2 procent från föregående vecka. De nordiska spotpriserna förändrades i snitt mellan -6 (NO4) och 19 (DK1) procent. För de svenska prisområdena var förändringen 2-3 procent och spotpriserna var i genomsnitt 30,1-30,2 EUR/MWh under veckan.

Terminspriserna för el nästkommande månad och kvartal förändrades under veckan i genomsnitt med -5 respektive -1 procent.

Priserna på EPAD kontrakt för svenska prisområden sjönk under veckan, mellan -10 och -37 procent, där den största förändringen skedde för SE1.

Terminspriserna för Kol, Olja och Gas sjönk något under veckan, och handlades i genomsnitt för 76,2 USD/ton, 55,8 USD/fat respektive 17 EUR/MWh.

Priset för elcertifikat fortsatte uppåt och ökade under veckan med 8,7 procent. I genomsnitt handlades elcertifikaten för 70 SEK/MWh.

De för veckan ingående nivåerna i Sveriges och Nordens vattenmagasin är fortfarande en bit under det normala, 42 respektive 34 procent. Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent under veckan.  Rapporten i sin helhet hittar du här

Olje-, gas- och kolmarknaderna
Läget på energimarknaderna för olja, naturgas, kol och utsläppsrätter för vecka 9 rapporterar vi bland annat om att priset på utsläppsrätter inom EU ETS steg mot slutet av förra veckan inför ministerrådet denna vecka. Där står förhandlingarna om utsläppshandelns fjärde period på dagordningen.

I mitten av februari rapporterade EIA om en kraftig ökning av de amerikanska oljelagren som då uppgick till 518,1 miljoner fat, vilket är den högsta lagernivån som EIA har rapporterat sedan 1982. Trots den kraftiga ökningen sjönk priserna relativt marginellt Under veckan 8 steg priserna något till följd av en växande optimism om att det globala oljeutbudet kommer att minska.

Hela rapporten här!

 "Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, men vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post kansliet@pelletsforbundet.se -  hemsida www.pelletsforbundet.se

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.