Nyhetsbrev från SVA och 4H. 

Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 

PROJEKT OM SMITTSKYDD RIKTAT TILL BARN OCH UNGA

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar med ett projekt för att förebygga risker för spridning av zoonotiska bakterier och antibiotikaresistens i verksamheter där barn och ungdomar träffar djur. Vi utgår från ett One Health-perspektiv. I projektet samarbetar vi med 4H, men vi tror att våra resultat kan vara relevanta för fler verksamheter. Vi vill med detta brev informera om vad projektet går ut på.

För 50 - 60 år sedan hade många en naturlig kontakt med lantbruket och dess djur antingen genom ett eget lantbruk, eller via släkt eller vänner. I dagens samhälle är det relativt få som har den förankringen. Stadsnära djurgårdar och odlingar utgör därför en värdefull kontaktyta för barn och ungdomar. Att umgås med djur är något som många upplever som berikande, men kunskapen om hur man undviker smittrisker är ofta bristfällig.

Målsättningen med det nu påbörjade projektet är att öka kunskapen och förståelsen för vilka smittrisker det finns mellan djur och människor. Syftet är att kunskapen ska leda till ett ansvarsfullt agerande i olika situationer där det finns risk för smitta, t ex i umgänget med djur, vid resande eller vid livsmedelshantering i hemmet.

Projektet startade 2016 och spänner över tre år. Involverade i projektet hittills är SVA, 4H, pedagogisk och psykologisk expertis, smittskyddsläkare och länsveterinär i Uppsala län, besättningsveterinärer på de medverkande 4H-gårdarna och forskarnätverket One Health Sweden.


Projektet omfattar:

Utformning av skriftliga besöksregler

Alla gårdar som är öppna för besök måste ha besöksregler enligt SJVFS 2013:14 (K 112) Vi producerar därför en mall för besöksregler som kan användas på gårdarna. Vi har också utformat och producerat en serie skyltar om handtvätt. Dessa skyltar kommer att distribueras till alla 4H-gårdar under våren 2017. En utvärdering av effekten av skyltarna (d v s om besökare t ex tvättar händerna vid gårdsbesöket i större utsträckning efter att skyltarna satts upp) kommer att göras under sommaren/hösten 2017.

Framtagning av utbildningsmaterial

Nyckelbudskap tas fram inom följande områdena: smittskydd, djurvälfärd, livsmedelshygien, natur och miljö samt antibiotikaresistens.

Dessa nyckelbudskap kommer att samlas i ett material som kan utgöra underlag för olika former av lärande aktiviteter. Materialet är tänkt att användas som en tvåstegsraket, där de ungdomsledare (13 till 19 år gamla) som verkar på gårdarna utbildas i ett första steg och därefter använder materialet i verksamheten med barn. Vi riktar in oss på målgruppen 7-12 år. Materialet kommer där så är möjligt att göras tillgängligt för alla som vill använda det.

Provtagning av djur

Provtagning sker på fem gårdar höst och vår, och analyseras för campylobacter, cryptosporidier, EHEC, salmonella och yersinia på relevanta djurslag. Provtagningen pågår.

Miljöprovtagning

Miljöprovtagning kommer att ske på tre gårdar vid 10 tillfällen under våren. Syftet med denna del av projektet är att få en bild av hygiennivån på gården på andra ställen än där djuren vistas. Underlaget kommer att användas för identifiering av möjliga smittvägar.

Utarbetande av mall för beredskap vid zoonoshändelse på 4H-gård

En rutin tas fram som gårdarna kan använda vid zoonoshändelse. Rutinen beskriver vilka kontakter som behöver tas, hur myndigheterna samverkar och vem som ansvarar för vad. Arbetet har inletts och kommer att fullföljas under 2017. Den slutliga beredskapsplanen tas fram av respektive gård i samråd med lokala och regionala aktörer.


Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

I dagsläget är totalt sex av 4H:s knappt 40 gårdar aktiva i projektet. Två i Stockholms län (Akalla och Eolshäll), två i Uppsala län (Gränby och Årsta) samt Skälby 4H i Kalmar och Almviks 4H i Malmö. Dessa gårdar deltar i olika utsträckning. För att inhämta synpunkter även från övriga 4H-gårdar har workshops hållits vid olika 4H-konferenser.

Hör gärna av er med eventuella frågor om projektet. Vi har ambitionen att återkomma med ytterligare information under projektets gång.  

Projektledare Catrin V–Carlson, SVA:

018 – 67 46 88 eller catrin.vesterlund-carlson@sva.se

Projektansvarig Karin Artursson, SVA:

karin.artursson@sva.se


Om du inte vill ha fler utskick om det här klicka här


På vår webbplats, www.sva.se, hittar du alltid uppdaterad information om vår verksamhet.