Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV NR 7 - 2017


Biovärme i höstrusket

Svenska politiker valde redan 1990 att införa en koldioxidskatt för att minska oljeanvändningen. Detta har visat sig vara ett effektivt verktyg som lett till att vi i Sverige nu har världens största bioenergianvändning per invånare. Detta har gett oss många fördelar. Med en övergång till förnybar energi har beroendet av importerade resurser minskat vilket ett oss en stabilitet i ekonomin. Våra investeringar i biovärme och biokraft har gett, och ger oss, en lönsam avkastning under lång tid framöver. Länder och regeringar över hela världen ser på Sverige som ett föregångsland i omställningsarbetet då vi samtidigt visat att det går att minska utsläppen av klimatgaser och samtidigt öka vår BNP. Vår framgång visar med tydlighet att valet av styrmedel i hög grad påverkar vilka åtgärder som faktiskt kommer att genomföras.

För oss som arbetar i branschen har detta gett oss breda marknadssegment både inom såväl villamarknaden, fjärr- och närvärme inom industri och handel som genom stora kraftvärmeanläggningar. Idag kommer en tredjedel av all energi som vi använder i Sverige från biomassa. Ändå utnyttjas i stort sett bara de restprodukter som faller från vår skogsindustri och från våra sågverk till förbränning. Den svenska skogen växer och virkesförrådet fortsätter att öka. På knappt hundra år har antalet träd i de produktiva skogarna fördubblats, enligt Riksskogstaxeringen vid SLU, som tar fram statistik över vår svenska skog.

I klimatsammanhang vill vi binda upp kol på olika sätt. Genom ett aktivt skogsbruk med gallring och avverkning i rätt tid har vi ökat både tillväxten och virkesförrådet. Genom att ersätta betong och stål med träkonstruktioner kan vi låsa in kol i långa tider. En ökad användning av trä leder i sin tur till mer restprodukter då enbart hälften av det träd som avverkas blir timmer.

Det är inte ytan skog som blivit större, utan träden som blivit fler. Utvecklingen kan förklaras med att när skogsbruket satsat på att ersätta äldre, gles skog med nytt plantmaterial. Vi har fått en brukad skog som blivit allt tätare. Till fördel för skogsägare och vår industri – men det har samtidigt lett till en debatt med miljöorganisationer som börjat se på bioenergin mer som  ett hot istället för en möjlighet.

När alltfler efterfrågar värme från förnyelsebara bränslen kan pellets, som tillverkas av sågspån, vara en del av lösningen.

Vi kapar ingen skog för att göra pellets. Vår svenska pelletsproduktion tillverkas helt av den sågspån som faller vid våra sågverk. Genom att uppgradera sågspånet till ett högkvalitativt och lagringsbart bränsle ökas lönsamheten samtidigt som träpellets kan eldas effektivare och ersätta såväl gammal vedeldningsteknik som fossil energi. För landets villaägare finns två helt skilda alternativ, pelletspannor och pelletskaminer. 

Många av de oljepannor eller gamla vedpannor som ännu används för uppvärmning av villor kan ofta enkelt konverteras till pelletsdrift. Antingen genom att kompletteras med en pelletsbrännare eller byte av hela pannan till en ny modern teknik. Energimyndighetens tester av pelletspannor visar att man med en modern automatiserad anläggning kan få både en effektiv förbränning och mycket låga utsläpp av luftföroreningar.

Pelletskaminen är av många ett underskattat alternativ. Många tror felaktigt att en pelletskamin är en pelletseldad vedkamin. Till skillnad från en vedkamin är pelletskaminen redan från början konstruerad för att vara den primära värmekällan avsedd att värma större delen av en villa. En pelletskamin fungerar mer eller mindre automatiskt och sänker uppvärmningskostnaden påtagligt för alla de som har olje- eller elberoende uppvärmningssystem, speciellt under kalla vinterperioder.

Allt fler väljer också att kombinera pelletskaminen med till exempel en luftvärmepump vilket många gånger ger en optimal lösning. En modern och bekväm pelletskamin är till stor del automatiserad och kan ge värme i upp till två dygn per påfyllning. Den fungerar som bäst vintertid när luftvärmepumpen har den lägsta verkningsgraden och omvänt då utomhustemperaturen är högre. 

Kolla gärna med någon av våra medlemsföretag kring dina alternativ och önskemål innan du byter värmesystem.

Mer om PelletsFörbundets verksamhet hittar du naturligtvis på vår hemsida


Peter Granborn
Ordförande PelletsFörbundet 


Pelletsvärme - en vinnare! 

Till skillnad från olje- och elpriserna har priset på pellets varit mycket stabilt. I runda slängar kan vi påstå att priset för färdig pelletsvärme ligger på ungefär halva kostnaden mot kostnaden för el- eller oljevärme. Då pelletsen ofta tillverkas lokalt slipper man drabbas av överraskningar orsakade av en orolig omvärld eller av politiska beslut. Samtidigt bidrar man som användare till att jobb skapas i regionen och att mer pengar stannar i den lokala ekonomin.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) redovisar att antalet villapannor fortsätter att minska med ungefär 5 % per år. Av de ungefär 2 miljoner villor som finns i landet, hade år 2016 bara 304 400 villor en egen värmepanna. Det är en minskning i Sverige med nästan 136 000 värmepannor (-31 %) sedan 2008. Vi blir allt mer elberoende även för vår uppvärmning. Men av de villor som har en värmepanna nyttjade hela 87 % någon form av fastbränsleeldning (2008 var det 73 %). Totalt sotades år 2016 83 000 st pelletspannor. Andelen sotade oljepannor är nu nere i under 40 000 stycken. 

Förbränningsmässigt är pellets ett relativt enkelt bränsle att elda med, med mycket låga utsläpp av stoft och oförbrända kolväten. Men pelletsvärme kräver ändå att du som användare lär dig hur din anläggning fungerar och tar reda på vilket underhåll du själv behöver göra. Om anläggningen inte kompenserar automatiskt för bränslekvalitetsavvikelser bör man försöka hålla sig till en och samma pelletsleverantör för att undvika att olika bulkvikt, råvarumix etc förändrar förbränningsprestandan. Vi jobbar just nu på att etablera en serviceorganisation som skall kunna hjälpa alla att få en bekväm och bekymmersfri pelletsvärme. Ett bra tips är också att du tecknar ett serviceavtal med en kunnig servicetekniker.

Användningen av pellets i Sverige fördelas på tre ungefär lika stora marknader. Hur den inbördes fördelningen ser ut mellan de olika kundkategorierna ser du i diagrammet till höger. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att användningen av pellets i Sverige har, med undantag av toppåret 2010, varit relativt konstant. När det gäller fördelningen mellan säck och bulk på villamarknaden är det fortfarande drygt 80 % av leveranserna som sker med säckad pellets.

Emissioner från trafik och vedeldning är två stora kvarstående problem när det gäller luftkvaliteten i svenska tätorter. Forskarna beräknar att uppemot 1 000 förtida dödsfall i Sverige kan orsakas av partikelutsläpp från gammal, dålig vedeldning.

Enligt de svenska prognoserna som tar hänsyn till nuvarande lagstiftning kommer de nationella totala emissionerna av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar ändå att minska till 2030 jämfört med idag. Utvecklingen är dock olika för olika källor. Enligt prognoserna förväntas inga större förändringar av emissionerna från bostäder i framtiden, vilket får till följd att bostadssektorn relativt sett kommer att öka i betydelse för de totala nationella emissionerna. Något som vi menar att det går att ändra på!

Även IVL har i en samlande analys konstaterat att de åtgärder som är mest kostnadseffektiv och med relativt stor utsläppsminskningspotential, är en ökad andel pellets i småskalig biomassaförbränning (påverkar BC, CH4, NMVOC) och rötning av gödsel inom jordbrukssektorn (påverkar CH4). Tillsammans står dessa åtgärder för ca 60-70 % av den totala beräknade potentialen för minskade utsläpp.

Det är inte den moderna ved-, flis och pellets-eldningen som är problemet. Inte heller de nya ”rent-brinnande” vedkaminer som tillverkas idag. Det är i stället den gamla föråldrade tekniken som ger utsläppen. Stora utsläppsminskningar, och många förtida dödsfall skulle kunna undvikas, om samhället fokuserade på att byta ut den gamla tekniken mot ny teknik.Samhället därför borde vidta åtgärder för att öka utbytestakten av gammal teknik och förhindra att begagnade gamla pannor och undermålig teknik återinstalleras via en andrahandsmarknad.

PelletsFörbundets analyser tyder på att skrotning av riktigt gamla pannor och kaminer och ett förbud mot begagnathandel, skulle vara den åtgärden mot utsläpp från småskalig vedeldning med störst effekt. Även om den skrotningstakt vi analyserat endast skulle innebära en dubblering av nuvarande utfasningstakt av gamla enheter blir den totala mycket stor. Även IVL konstaterar att ett tidigareläggande av ekodesigndirektivet, som föreslagits, förmodligen inte ger någon större effekt på utsläpp av luftföroreningar, medan ett förbud mot begagnathandel och skrotningspremie kan ge större effekt på utsläpp.

Vi menar avslutningsvis att det därför behövs en karftfull och riksomfattande informationskampanj för att öka användarnas kunskaper om hur man eldar och som samtidigt förklarar förnybar energis positiva tilläggsvärden. Detta för att ytterligare öka användarnas motivation att byta ut gammal och dålig teknik.

Håll ögonen på vår hemsida där vi inom kort kommer att presentera duktiga installatörer som kan pelletsvärme.

Är det något ni funderar över är ni alltid välkomna att kontakta oss på kansliet.

Bengt- Erik & Irene


Från Svebios blogg:
Emmanuel Macron sätter fart på debatten om koldioxidskatt i Europa

Det har varit tyst om koldioxidskatt när EU arbetat med sin klimat- och energipolitik för perioden 2020 - 2030. Det så kallade Vinterpaketet, som presenterades av EU-kommissionen för snart ett år sedan, innehöll inte en rad om koldioxidskatt. 

Frankrike införde för ett par år sedan en koldioxidskatt, med målet att steg för steg höja denna skatt upp till 100 euro per ton koldioxid 2030, en nivå i närheten av den höga svenska koldioxidskatten. Skatten infördes 2015 med 14,5 €/ton, och höjdes till 22 €/ton 2016 och 30,5 €/ton i år. Redan 2020 skulle skatten vara uppe i 56 euro, som skulle göra den till en av de högsta koldioxidskatterna i världen, och ge ett tio gånger så högt pris på utsläpp som inom den europeiska handeln med utsläppsrätter. Sveriges skatt ligger dock dubbelt så högt, omkring 1,20 kr per kilo CO2, eller drygt 100 euro per ton. Läs hela blogginlägget här!

 

Länk till tidningen BIOENERGI
Här kan du bland annat läsa om:

Debatt: ”Skoglig bioenergi central i klimatarbetet”
Bioenergianvändningen behöver öka för att ytterligare bidra i den omställning som krävs för att vi skall nå klimatmålen, skriver 18 forskare, varav tio från SLU, i en debattreplik i Dagens Nyheter.

E.ON planerar för ny biobränsleanläggning i Malmö
E.ON planerar för att investera en till två miljarder kronor för att ställa om fjärrvärmesystemet i Malmö till att bli 100 procent baserat på förnybar eller återvunnen energi senast år 2025.

Biokraftprojekt för drygt 16 miljarder kronor byggs och planeras i Sverige
Nya stora biokraftvärmeverk planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala samtidigt som det byggs nya biokraftanläggningar i Borås, Upplands Bro och Västerås tillsammans för cirka 16 miljarder kronor. Det visar tidningen Bioenergis årliga analys och översikt av biokraftanläggningar i Sverige.

Fler företag vill samarbeta med Skogforsk
Vida, Cintoq, Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp och Växjö Energi har tecknat nya partneravtal med Skogforsk vilket ökar Skogforsks möjligheter att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart skogsbruk till nytta för hela samhället.


NYHETER FRÅN VÅRA MEDLEMMAR

Ny video: Se hur Pemco Energi levererar varme til Hotel Dalecarlia 
Hotel Dalecarlia är en av många nöjda kunder hos Pemco. En ny video som är lanserad på YouTube demostrerar hur Pemco löser spahotellets energibehov.

Förnyelsebara energin som värmer 100 000 svenska hushåll
Uppvärmning av bostaden är en stor fråga. För hundratusen villaägare är svaret pellets. Pellets är ett förnybart bränsle och därför ett miljövänligt alternativ. Men faktum är att det också kan löna sig ekonomiskt att investera i en pelletskamin. I den här filmen från KMP får du veta allt du behöver veta om pelletskaminer.

EFFEKTIV OCH TRIVSAM VÄRME MED PELLETSKAMIN
Pelletskaminen har dykt upp som ett populärt alternativ till den traditionella braskaminen. Många som väljer pellets gör det med anledning av den enkla hanteringen, där både den vardagliga användningen och rengöringen sköts snabbt och effektivt. Emil Josefsson är en villaägare som kan intyga det. I sitt nybyggda hus i de västra utkanterna av Jönköping, valde han att installera en pelletskamin. Se Scandbio:s film här.

Visste du att… Historien om pellets i korthet
Uppvärmning med träpellets fick sin början med 70-talets oljekriser, då man ville hitta alternativ till fossila bränslen. De skyhöga oljepriserna fick många att söka efter något annat att elda med och pelletspannor blev ett populärt val. Sverige var en av föregångarna med sin betydande skogsindustri, sin önskan om minskat energiberoende och sitt miljöengagemang. Läs mer i Etora Enso Timbers Nyhetsbrev

CETA avtalet med Kanada är nu sedan 21 september slutgiltigt implementerat 
Beräknas ge omedelbar nytta för många svenska företag. Den mest konkreta fördelen för svenska företag som idag handlar med Kanada en omedelbar minskning av importtullarna till 0%, om de produkter som handlas kommer att uppfylla tillverkningsbestämmelserna att bli gjorda inom EU eller Kanada. Business Sweden uppmuntrar svenska företag att verifiera ursprungsreglerna för sina tillverkade varor med leverantörerna för att säkerställa att produkterna kvalificerar sig för denna sänkning av tariffer inom CETA.


Intressant för branschen  

Ny pyrolysanläggning gynnar både klimat och jord
Restprodukter från jordbruk ska ge klimatsmart fjärrvärme och biokol i ett nytt samarbete mellan företagen Skånefrö och Ecoera.

"ROTRAS - Drabbar branschen mycket hårt"
-Det här leder till ökade svartjobb, säger Ola Månsson, tillträdande vd på Installatörsföretagen, om den kraftiga minskningen av ROT-avdraget.

Drinor tecknar nytt avtal
Med siktet inställt på marknadsrealisering kan Drinor snart bocka av ett av sina stora delmål. I dagarna tecknades avtalet som ska kvalitetssäkra och göra avvattningsmaskinen, CDP, redo för marknaden. 

Utdömd "pelletspanna" bakom uppsägning av hyresgäst
Det var åtta grader varmt i lägenheten i vintras och enda värmekällan var en oljepanna som var direkt olämplig för pelletseldning, enligt Anders Olofsson, Bil och VVS i Dalhem.

VVS-företag tvingas tacka nej till uppdrag
Många mindre byggföretag, däribland VVS-företag, tvingas tacka nej till uppdrag, trots högkonjunkturen. Orsaken är brist på arbetskraft, visar Swedbanks och Företagarnas Småföretagsbarometer.

Passivhuscentrum läggs ned
GRÖN AVVECKLING Bostadsminister Peter Erikssons (MP) satsning i budgeten på ett nationellt centrum för sundare hus, blev dödsstöten för Passivhuscentrum som nu avvecklas.

Planerar nya stora biokraftanläggningar
Mälarenergi investerar 1,7 miljarder kronor i nya Block 7 i Västerås och ersätter kol och olja med återvunnet trä som bränsle.

Lovande resultat av förstudien
Förstudieprojektet ”Flaggskepp Bioraffinaderi” har utrett förutsättningar för att realisera ett nytt, fullskaligt bioraffinaderi baserat på hållbar skogsråvara.

»Gotland en förebild för Sverige – och världen«
Gotland ska visa vägen när Sverige skiftar mot förnybart. Om senast 20 år kommer elledningen från fastlandet till Gotland att ha kapats – och ön ska bli helt självförsörjande på förnybar el. »Gotland illustrerar hur snabbt utvecklingen går«, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

Tuffa tider för kärnkraftsindustrin
Förnybar elproduktion mer fördelaktig Kärnkraften som energiform är på kraftig tillbakagång, enligt en ny internationell rapport, och framtiden ser inte heller särskilt ljus ut. Det säger Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers.

Lilla Polhemspriset till examensarbete om bioaska
Från skogsindustrins fastbränslepannor, liksom från kommunala biokraftvärmeverk, faller stora mängder aska som innehåller värdefulla mineraler och som därför kan användas till skogsgödsling. 

Svenska medier hjälper klimatförnekare
”Svenska tidningar fortsätter att publicera klimatförnekarnas debattartiklar. Det är dags att ta ett publicistiskt ansvar och sluta ta in dem”, skriver Daniel Hirsch på Westander i en debattartikel i Medievärlden.

Trendbrott – svälten i världen ökar igen
De bakomliggande orsakerna till att världssvälten ökar är enligt rapporten klimatförändringar, krig och konflikter. 489 miljoner av de svältande lever eller har flytt från konfliktdrabbade regioner där människor är på flykt och livsmedelsförsörjningen inte fungerar.

Biokol ska sänka CO2-utsläppenden
Biokol vid masugnsbaserad ståltillverkning kan minska koldioxidutsläppen med upp till 30 procent. Swerea MEFOS ska vidareutveckla och testa metoderna på SSAB.

Biobaserad diesel är på frammarsch som fordonsbränsle
Sveriges tredje vanligaste fordonsbränsle efter diesel och bensin är hvo, diesel från förnybara råvaror. Det ökade med 66 procent 2016. 11,5 TWh hvo-diesel användes i Sverige 2016, att jämföra med 74,4 TWh fossil diesel och bensin, enligt en färsk rapport från Energimyndigheten.

Biokraftprojekt för dryg 16 miljarder
​Nya stora biokraftvärmeverk planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Byggherrar är bland annat Fortum Värme, Göteborg Energi, E.on och Vattenfall.

Klubbat och klart för Installatörsföretagen
VVS FÖRETAGEN + EIO = IN. Det fanns några kritiska röster när det slutliga beslutet om att lägga ner VVS Företagen och EIO och låta föreningarna uppgå i Installatörsföretagen togs i dag i Stockholm.

Så påverkar budgeten VVS-branschen
4,32 miljarder ska lösa kompetensbristen. Flera satsningar med bäring på installationsbranschen finns med i regeringens höstbudget som presenteras i dag.

Skiftet: Pengar viktigast drivkraft för att skaffa solceller
För tio år sedan var miljöskälen viktigast för dem som skaffade solceller. Nu vill solcellsköparna främst tjäna pengar.
Läs artikeln från Ny Teknik

Globala energibehovet ökar och koldioxidintensiteten faller före 2040
Världens energiförbrukning kommer att växa med 28 procent mellan 2015 och 2040, och den största tillväxten sker inom förnybart. Men även om förnybar energi fortsätter att växa snabbare än fossil energi kommer det senare (främst naturgasen) fortfarande stå för mer än tre fjärdedelar av världens energiförbrukning fram till 2040. Läs artikeln från Dagens Näringsliv och Läs analysen från EIA

Betongbranschen siktar mot nollutsläpp
Betongbranschen vill nå halverad klimatpåverkan inom fem år och klimatneutral betong inom 20–30 år. Detta enligt en rapport som Svensk Betong släppte i veckan. Den största förändringspotentialen finns i bostadsbyggandet, enligt rapporten.


Besök vår hemsida:
  
Klicka Här

Se vår nya broschyr:
  Nya Broschyr Här 

Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium

Naturallia
16- 19 oct Roberval Quebec Kanada
Info här

Bioenergy in Canada - Biomass and Wood Cogeneration
17 oct Toronto ON, Canada
Till programmet

9th Carbon Dioxide Utilisation Summit
18- 19 oct Reykjavik, Iceland

Mer info här

Environment & Energy 2017
19-22 October 2017
Riga, Latvia
Till program

Renexpo® Poland
25-27 October 2017
Warsaw, Poland
Program

European Biomass to Power
8- 9 nov Aarhus, Denmark

Mer om konferensen här

ECOMONDO
Italian Exhibition Group
7-10 November 2017
Rimini, Italy
Mer information här

RENEXPO® BiH
8- 9 nov Savajevo
Renexpo Info

Stora Biokraft- och Värmekonferensen
14- 15 nov Högsbo brukshotell, Högsbo
Anmälan mm

European Bioenergy Future
21- 22 nov Brussels
More info here

Klimatforum 2017
30 nov, Stockholm
Information här

Pellets 2018
30- 31 jan 2018, plats ej klar 
Till hemsidan

European Pellet Conference 2018
28 feb- 1 mrs 2018, Wels, Austria
Mer information här

Nordbygg
10-13 april 2018
Stockholm
Till hemsidan

Almedalsveckan 2018
1- 8 juli 2018
Visby
Till hemsidan


Myndigheter och Politik

Naturvårdsverket startar ny sajt för svenskt miljöarbete
Sajten sverigesmiljömål.se riktar sig i första hand till kommuner och företag som vill dela med sig av sitt hållbarhetsarbete, samtidigt som man vill låta sig inspireras av andra. Målet är att skapa en bred kunskapsbank som kan ge upphov till nya idéer inom hållbarhetsområdet. I framtiden är tanken att sajten ska byggas på med mer information och fler funktioner. Därför ser Naturvårdsverkets gärna att besökare på sajten återkopplar till Naturvårdsverket och talar om vad man tycker.

Långsiktig satsning mot växthusgaser
26 augusti lanserade regeringen Industriklivet – sin satsning för att förbereda den svenska industrin inför framtiden. 300 miljoner kronor per år mellan 2018-2040 satsas för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser.

Mot 50-procentig energieffektivisering
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan höll i veckan ett rundabordssamtal med ett 20-tal branschföreträdare kring målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030.

Energimyndigheten igång med sektorsstrategier för energieffektivisering
Förutom målet om 50 procent effektivare energianvändning ska sektorsstrategierna också ta hänsyn till målen om 100 procent förnybar elproduktion och inga nettoutsläpp av växthusgaser. Det gäller alltså att ha en helhetssyn, säger Anette Persson som är uppdragsansvarig på Energimyndigheten.


Sverige har unika möjligheter till hållbar utveckling inte minst genom våra stora resurser av skog, land och hav. Visst är Sverige lite mörkt ibland men vår framtid har potential att vara ljus! Just därför är jag så stolt över framgångarna inom våra innovationsprojekt som just nu tar oss närmre den visionen. Trevlig läsning om det senaste från BioInnovation och annat smått och gott!


Internationella Nyheter

Climate-positive district heating with biochar from agricultural residues 
A unique project that aims to generate climate-positive district heating from the pyrolysis of agricultural residues has been launched in Sweden. The heat production binds a percentage of the biogenic carbon in the form of biochar that is to be used as a soil improvement medium on fields and football pitches.

Tyst energirevolution i Japan: Dussintals städer går off-grid
Vid Fukushima-katastrofen i Japan 2011 drabbades staden Higashi Matsushima extra hårt, och man insåg hur sårbart energisystemet var. Så vid återuppbyggandet satsades det på lokala självförsörjande eller fristående elnät, så kallade mikronät. Initiativet har sedan spridit sig över landet.

Europaparlamentet röstade mot begränsning av skogsavverkning
EU-kommissionens förslag om upptag och utsläpp av klimatgaser från markanvändning röstades i onsdags ned av EU-parlamentet. Beslutet ses som en viktig av svensk skogsindustri, men kritiseras av miljöorganisationer, rapporterar Altinget.

Påven: Klimatförnekare är dumma
Efter orkanen Irmas förödelse i Karibien och USA kommenterade påve Franciskus vad han tycker om klimatförnekare. – Jag tänker på några rader i Gamla testamentet; människan är dum, halsstarrig och blind, säger påven enligt TT.

FAO: Hur ska vi odla hållbara biobränslen?
FN:s livsmedelsorgan anser att biobränslen vs matproduktion är svår, och skiljer sig mycket mellan olika länder. Varje region har sina specifika förutsättningar. Läs mer på European Environment Agency

EU-kommissionen ovetenskaplig om biobränslen 
EU-kommissionens förslag att minska andelen biodrivmedel efter år 2020 saknar vetenskaplig evidens och riskerar att öka importen av genmodifierat djurfoder, anger en rad Europaparlamentariker. Läs mer på Euractiv

Fyra av fem européer vill öka stödet till förnybar energi
Knappt fyra av fem européer anser att mer offentligt ekonomiskt stöd ska användas för att stödja övergången till förnybar energi. I Sverige är andelen något högre. Samtidigt ser nu 75 procent av Europas befolkning klimatförändringarna som ett väldigt allvarligt problem

Has President Trump changed his mind on the Paris Agreement?
During the past week, more and more media report that the US stance on the landmark climate agreement is softening, leaving wide room for interpretation that maybe the US is ready to re-negotiate its participation to the Agreement.

Phasing out unprofitable coal plants could save US consumers $10 billion per year
The Carbon Tracker Initiative published a new report about the profitability of coal power plants in the US, suggesting that phasing out of uneconomical coal power plants could not only save $10 billion per year by 2021 for consumers, but also boost the whole country's competitiveness.


Marknadsrapport om olja, naturgas, kol och utsläppsrätter v 39
Oljepriset har etablerat sig i en stadigt, om än sakta, uppåtgående trend sedan augusti, allteftersom det stått klart att utbud och efterfrågan balanserats och att globala lager faller. Samtidigt har lagerneddragningarna under årets första 8 månader varit förvånansvärt små, givet fortsatt stark global efterfrågetillväxt och en överenskommelse mellan OPEC-länderna och flera andra större oljeproducenter om minskat utbud. Marknaden ser dock ut att bli alltmer tight under slutet på året och därmed resultera i en accelererad lagerneddragning, vilket förklarar den stadiga, men försiktiga, prisuppgången under september.
Hela rapporten här!

Energimarknaderna för biobränslen maj 2017
Detta marknadsbrev beskriver utvecklingen på spotprismarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs också ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta nummer kan ni bland annat läsa om att det nu finns en strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri, att ryska pelletsproducenter tappar i lönsamhet och att försäljningen av värmepumpar i Sverige ökat under första kvartalet 2017.

Energimyndigheten har fortfarande inte presenterat nångon rapport efter sommaruppehållet

Läget på elmarknaden vecka 39, 2017

Läget på elmarknaden är en gemensam elmarknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.
Hela rapporten hittar du här

"Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, och vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post kansliet@pelletsforbundet.se -  hemsida www.pelletsforbundet.se

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.