Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Medlemsbrev nr 2 - 2020

ÖVBF:s nyhetsbrev når klubbens funktionärer som har en registrerad e-mailadress i BAS-K. Utöver funktionärer kan alla som vill i medlemsklubben registera sig som mottagare via vår hemsida - www.ovbf.seDet är upp till klubbens styrelse om man vill skicka detta vidare till klubbens övriga medlemmar.

Ordföranden har ordet

Att bli vald som ordförande i ett så allvarligt läge som världen o Sverige befinner sig i känns lite speciellt, mina tankar går till alla som drabbats av COVID-19 och hur det kommer bli när krisen är över. Det är mycket som kommer att förändras. Men jag känner mig ärad att få bli Östra Vänerns Båtförbunds ordförande och leda båtlivsfrågorna inför framtiden tillsammans med övriga styrelsen. En styrelse som utökats från fem till sju är ett riktigt friskhetstecken.

Men att axla det arbete som mångårige styrelseledamoten och fd ordförande Peter Rebscher, blir en tuff utmaning. Peter lämnade vår styrelse vid årsmötet. Likaså det arbete som avgående ordförande Bengt-Erik Löfgren lagt ner, är också svårt att nå. Som tur är finns Bengt-Erik kvar i styrelsen och har istället åtagit sig ansvaret för förbundets ekonomi.

Den 30 mars så hade vi vårt första styrelsemöte med den nya styrelsen, där alla sju samt suppleanten var närvarande. Mötet, som under rådande omständigheter avverkades per telefon, hölls i en mycket positiv anda. 2020 kommer att bli ett annorlunda år för alla och även för oss "båtnördar”. Vi kommer att få se över rutiner på alla möjliga områden.

När vi väl kommer till det normala livet igen, vilket jag som obotlig optimist tror kommer att ske i slutet av sommaren, så kommer vi att ha ett tufft o hårt arbete framför oss. Kommunernas nya hårdare miljökrav och moms frågan kommer att vara högst upp på dagordningen. Men även vårt och SBU:s arbetssätt för att möta framtidens båtliv blir en högt prioriterad fråga.

Personligen hade jag sett framemot att få åka till Båtriksdagen 2020 i Karlstad. Ett tillfälle där övriga båtlivet i landet hade haft möjlighet att få lära o känna på Vänerns dofter o vindar. Ett tillfälle där viktiga båtlivsfrågor skulle diskuteras och beslutas om. Men Båtriksdagen blev ju som bekant inställd på grund av Corona.

Det viktigaste är nu att vi tar hand om varandra och stöttar våra nära o kära. Och inte minst tar hand om våra medlemmar i våra klubbar. Allt annat känns inte så viktigt just nu. Jag vill avsluta med att än en gång tacka för det stöd och förtroende jag fått genom att bli ÖVBf:s ordförande 2020. Jag är redo för ett tufft o hårt arbete med många utmaningar. Men det viktigaste just nu är ändå att vi är rädda om varandra. ÖVBF arbetet får bli i akterruffen ett tag framöver.

Sköt om er hälsningar
Christer Bofeldt


Det hände på Årsmötet i Lundsbrunn

Årets årsmöte blev minst sagt ett lite annorlunda

När vi träffades i Lundsbrunn lördagen den 21 mars satte naturligtvis risken för coronavirus sin prägel även på vårt möte. Vi kunde snabbt konstatera, med anledning av det stora antalet avanmälningar, att detta årsmöte skulle bli ett annorlunda möte. Av 10 st anmälda medlemsklubbar valde 6 st att i sista stund avboka sin medverkan. De som till slut var med på årsmötet representerade Lidköpings BS, Årnäs BK, Synnerby/Backa BF och Sandvikens BK. Även hotellet hade på bara ett par veckor gått från nästan fullbelagt till nästan helt stiltje. Vi var tillsammans med föreläsarna de enda gästerna. En både främmande och lite skrämmande känsla.

Styrelsen är ändå nöjd med att vi, trots det rådande läget, valde att genomföra mötet. Detta då vii rådande läge inte har en aning om hur länge vi skulle behöva skjuta fram ett nytt datum. Det är naturligtvis alltid angeläget att få avsluta ett verksamhetsår så snart som möjligt. Men i år kändes det också extra angeläget att få komma igång med en ny och utökad förbundsstyrelse. I och med detta är det gamla verksamhetsåter avslutat och en ny styrelse finns på plats och vi kan fokusera på att blicka framåt.

Det var naturligtvis olyckligt att vi fick ett så stort manfall. Men årets situation är mycket annorlunda och vi måste alla kompromissa och hitta de lösningar som verkar vara bäst för stunden. Man kan naturligtvis alltid diskutera om det var rätt eller fel att inte skjuta på årsmötet. De klubbar som sent avanmält sin medverkan gavs därför möjlighet att komma in med skriftliga synpunkter till stämman. Och då handlingarna varit utsända i förväg och mötet behörigen utlysts så känns detta trots allt som att årsmötet har en god legitimitet. Stämman lämnade dessutom öppet för att det t ex i samband med Årets Båtdag i höst finns en möjlighet att kalla till ett extra årsmöte om det visar sig att behovet skulle uppstå.

Ny styrelse och nytt verksamhetsår
Årsmötet inleddes med att Bengt-Erik Löfgren hälsade alla välkomna och han passade samtidigt på att presentera Synnerby/Backa Bryggförening och Carlsborgs Segelsällskap välkomna som nya medlemmar i Östra Vänerns Båtförbund. Det betyder att vi nu 2020 är 18 båtklubbar som är anslutna till vårt förbund. Bengt-Erik gav en kort presentation av året som gått och förklarade sedan årets årsmöte öppnat. I och med öppnandet av stämman valdes sedan Peter Rebscher till mötesordförande.

Östra Vänerns Båtförbunds medlemsklubbar hade vid 2019 års slut 2 763 anslutna medlemmar. Förbundets verksamhet har under 2019 har gett ett positivt resultat på 18 800 kr som omsattes i ny räkning. Styrelsens proposition om stadgeändring för att möjliggöra fler styrelseledamöter gick igenom liksom motionen om att rekommendera varje klubb att utse en kontaktperson som ska samverka med valberedningen och vara länk mellan förbundsstyrelsen och medlemsklubbarna.

När det gäller avgifter för 2021 har SBU i år aviserat att man ville höja årsavgiften. Ett beslut skulle ha tagits på Båtriksdagen i Karlstad men har nu skjutits på framtiden. Då det i rådande läge är osäkert när Båtriksdagen kan hållas vet vi därför inte heller om någon avgiftshöjning kommer att kunna genomföras till 2021. För att inte behöva ta höjd för en avgiftshöjning som vi inte säkert vet att den blir av så beslutade stämman enligt styrelsens förslag att avgiften för 2021 skall vara oförändrad. Men med en liten reservation att om SBU får igenom en avgiftshöjning under året så ska styrelsen kalla samman en extra stämma för att ta beslut om hur vi skall hantera detta inom ÖVBF.

När det kom till val så gick årsmötet helt på valberedningens förslag vilket efter konstituerande möten gav följande styrelse för 2020: 

Ordf. (nyval)       Christer Bofeldt, Sandvikens BK
Kassör (omval)  Bengt-Erik Löfgren, Sandvikens BK
Sekr. (nyval)       Per Jönsson, Såtenäs BK
V.Ordf. (nyval)   Jan Fahlgren, Årnäs BK
Ledm (nyval)      Ingemar Ulinder, Sjökvarns BK

Ledm (vald 2019)    Ingemar Andersson, Sandvikens BK
Ledm (vald 2019)    Ingemar Larsson, Lidköpings BS

Supl. (nyval)         Kay Johansson, Blombergs BS

Förbundets revisorer är Björn Johansson och Peter Hägg, båda från Lidköpings BS och Jan-Erik Ståhl från Torsö BK valdes som suppleant. Ansvarig sammankallande för valberedningen är Pekka Bestorp från Råbäcks BS.

Efter mötet avtackades Peter Rebscher för lång och trogen tjänst inom Östra Väners Båtförbund. Då avgående kassör Yngve Malmberg inte var närvarande uppdrogs till styrelsen att avtacka honom vid lämpligt tillfälle.

Vi vill också rikta ett stort tack till personalen på Lundsbrunn som tog emot oss på allra bästa sätt och som trots rådande omständigheter bjöd på en fantastisk service. Ett jättestort tack även till våra föreläsare som också valde att komma till vårt årsmöte. Vi fick två riktigt intressanta föredrag av Stefan Ljungblad som berättade om Göta Kanals renoveringsarbete och Linda Sjöström berättade om gästhamnsverksamheten kring Vänern.

Styrelsen ÖVBF


Verksamhetsplan 2020

Årets verksamhetsplan som stämman i Lundsbrunn godkände kommer troligen också att behöva anpassas till det som händer med den rådande Corona-pandemin. Men vi hoppas naturligtvis att det värsta snart skall vara över och att vi redan till sommaren ska kunna se fram emot en riktigt skön båtsommar. Kanske kan förändrade resvanor leda till att fler stannar på hemmaplan och upptäcker hur fantastiskt båtlivet kan vara. Ute på Värnern är säkert en av de bättre platserna att vistas på när/om man skall isoleras från Coronavirus.

Glädjande är att vi i år fått många fler klubbar engagerade i vårt arbete. Inför det kommande verksamhetsåret har även styrelsen utökats till 7 st ledamöter. Detta bör ge oss förutsättningar att bättre nå ut i klubbarna och fördela styrelsearbetet. Vi vill i sammanhanget ändå påminna om att alla klubbar utser en kontaktperson som kan fungera som länk mellan klubben och förbundsstyrele med valberedning.

På klubbnivåavser styrelsen att fortsätt söka prioritera medlemsnyttan genom att göra förbundets arbete synligare för våra medlemmar. Vi hoppas därför att så snart det är möjligt kunna erbjuda intressanta utbildningar och sammankomster. På utbildningssidan hoppas vi kunna genomföra Navigationsutbildning. Vi har kontakt med Göran Hagmyr, som är en erfaren kursledare, inbiten sjöman med behörighet "Fartygsbefäl klass VIII", angående möjligheter till utbildning för Båtförarbevis. När det gäller BAS-K så kommer vi att även i år att genomföra temadagar. Har ni i klubben redan nu frågor angående BAS-K går det alltid bra att kontakta våra BAS-coacher Karl-Axel Tervell eller Per Edberg. 

Styrelsen kommer även i år att försöka lägga så många som möjligt av våra styrelsemöten ute hos våra medlemsklubbar. Detta så fort dagens Coronaläge tillåter. Men vi kommer under tiden att löpande att lägga ett stort fokus på att informera via våran hemsida.

Så här inför årsbokslut kan det vara på sin plats att påminna om att alla båtklubbar som är anslutna till ÖVBF gratis får lagra sina dokument och handlingar hos Skaraborgs Föreningsarkiv i Lidköping. Kontakta Ingemar Larsson i ÖVBF's styrelse om du behöver hjälp.

På förbundsnivå avser styrelsen att även i år deltaga i såväl regionala förbundskonferenser med båtförbunden runt Vänern och även fortsätta samverkan tillsammans med Västkustens Båtförbund. Därutöver kommer vi att delta i samarbetsgruppen kring Göta Kanal

Styrelsen kommer för klubbarnas räkning att prioritera bevakningen av de allt viktigare miljö- och momsfrågorna. Vi kommer också att prioritera arbetet med ungdomsfrågor där vi hoppas kunna komma med nya initiativ.

ÖVBF är medlem i Vänerns Vattenvårdsförbund, och vi avser att medverka på såväl ”Vänerdagen” som på Vattenvårdsförbundets årsstämma.

På riksnivå avser vi att medverka vid såväl SBU:s UnionsRåd (UR) som Båtriksdagen. Vi kommer också att besvara de remisser som kommer till oss och som berör våra medlemmars intressefrågor. Kontakten när det gäller Coboat samverkar vi från och med i år med Peter Palmerz i Värmlands Båtförbund. 

Vid styrelsemötet den 30 mars fördelades de olika ansvarsområdena inom styrelsen:

Christer Bofeldt BAS-F ansvarig, informationsansvarig när det gäller kontakten med SBU och sammankallande när det gäller regionala sammankomster. 
Bengt-Erik Löfgren anvarar för förbundets ekonomi och utgivningen av medlemsbrev och utbildnings- och försäkringsfrågor 
Per Jönsson har förutom sekreteraruppdraget även ansvaret för vår ungdomsverksamhet
Jan Fahlgren ansvarar för sjösäkerhet- och båthamnsfrågor
Ingemar Ulinder är ÖVBF:s representant i Göta Kanalgruppen
Ingemar Andersson ansvarsområde är hemsidan och övriga IT-frågor.
Ingemar Larsson fortsätter att bevaka miljöfrågorna och hjälper till i kontakterna med Skaraborgs Föreningsarkiv.
Kontakten med Vänerns Vattenvårsvårsförbund sker genom Ingemar Larsson, Ingemar Ulinder och Bengt- Erik Löfgren

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen och våra funktionärer hittar ni direkt på vår hemsida genom att klicka på länken.


Generella råd från SBU med anl. av Covid-19.

OBS: Denna text ska endast ses som tips från SBU kring hur man som båtklubb eller förbund kan förfara när det gäller arbetsplikt, vakttjänstgöring, etc.

Det mesta båtklubbs- eller förbundsarbetet går att lösa utan smittorisker, men kan komma att kräva lite flexibilitet av alla och det kanske kommer att krävas undantag från stadgar och föreskrifter som normalt ska följas.

Sjösättningsdagar eller arbetsdagar
Dessa klassas inte som allmän sammankomst
och det är upp till varje båtklubb att avgöra hur man ska hantera frågan och för varje enskild medlem om man ska delta eller inte. Smittspridningsrisken bedöms som låg vid utomhusaktiviteter.

Äldre människor eller andra som av olika skäl ingår i riskgruppen, bör kunna undantas från arbets- och sjösättningsplikter och stanna hemma. Sjösättningen kanske kan göras av någon annan i båtklubben istället? Tänk på att kolla upp försäkringarna först. Kontakta Svenska Sjö om ni har frågor gällande båtklubbens ansvarsförsäkring.

Endast utomhusaktiviteter rekommenderas. Medlemsmöten och samlingar går att genomföra utomhus med bra kläder. Använd digitala kanaler för att sprida information.

Vid vakttjänst
Fundera hur medlemmarna kan ta sig till och från båtklubben. Uppmana medlemmarna att ta kontakt via telefon innan vaktpasset att och stämma av att hen är frisk. Skapa rutiner för ensamvakter och ev. undantag från sanktioner pga att man inte kan utföra sitt/sina vaktpass.

Vid större samlingar t ex vårstädning, sjösättning eller dylikt
Uppmana samtliga att hålla avståndet mellan varandra och att ha en noggrann handhygien. Hälsa inte genom att skaka hand utan undvik all kroppskontakt. Dela in arbetslag eller liknade i mindre grupper.

Allt arbete kanske inte måste genomföras i grupp och under samma dag? Sammanställ arbetslistor som medlemmarna kan rapportera av vart efter arbetena blir utförda.
De uppdrag som innebär att det inte går att undvika att deltagarna kommer nära varandra och därmed riskerar att överföra smitta, bör skjutas upp till ett senare tillfälle.

Årsmöten och liknande evenemang
En del klubbar har valt att skjuta upp årsmötet till ett senare tillfälle medan andra har valt att sköta det som ett webb-baserat möte, några har genomfört årsmötet utomhus. Här väljer naturligtvis man det som passar bäst för just den klubben eller förbundet.

Fler råd om hur man bör agera finns på bifogade länk till Folkhälsomyndigheten.


Båtriksdagen ställs in

Svenska Båtunionens styrelse har som ni säkert redan vet beslutat att ställa in Båtriksdagen som planerats till Karlstad. Detta utifrån den risk vi i nuläget befinner oss i gällande Coronavirusets framfart.

Regeringens beslut är att man inte får ha arrangemang med över 50 personer. Båtriksdagen samlar normalt fler personer som reser till och från hela landet, vilket medför ökad risk för spridning. Många deltagare är dessutom äldre och kan vara i riskgruppen, vilket också har bidragit till SBU:s beslut.

Vi kommer att hålla oss informerade om vad myndigheter fattar för beslut och vad vi ser för risker med att så många människor träffas utifrån vår riskgrupp.

För mer information se batunionen.se eller kontakta Svenska Båtunionens ordförande Christer Eriksson, tel 0705177838, e-post christer.eriksson@batunionen.se.


Årets Båtklubb 2019

”Karlstads Segelsällskap har en bred och omfattande verksamhet, baserad på ett modernt båtliv och en relevant värdegrund. Klubben är verksam året runt med allt från kappseglingar, eskadrar, kurser och parasegling till Hamnens Dag.”

Karlstads Segelsällskap har utsetts till Årets Båtklubb 2019. Det är tidningen Båtlivs redaktion som har valt denna stora och väletablerade båtklubb i en landsomfattande omröstning. Prisutdelningen skedde på Båtmässan i Göteborg. Karlstads Segelsällskap ”Årets Båtklubb” 2019


Annat aktuellt

Besök ÖVBF:s hemsida 

Vi lägger ned ett stort arbete på att få våran hemsida informativ och uppdaterad. Här lägger styrelsen upp det allra senaste som händer och här hittar du alla de officiella dokument klubben behöver. Du kommer till sidan via https://ovbf.se/

Vill du komma i kontakt med vår webmaster direkt kan du kontakta Ingemar på telefon 070 525 70 60 eller via e-mail till
ingemar.gotene@hotmail.comHela styrelse når du om du skickar ett e-mail till admin@ovbf.se


Snygg hemsida för din båtklubb!

Under 2020 lanserar Svenska Båtunionen en ny plattform för digital kommunikation som ger båtförbunden möjlighet att enkelt lägga upp nyheter, kalendrar och information. Plattformen har nu även anpassats till Svenska Båtunionens anslutna båtklubbar. Här ges ni som båtklubb inom SKBF möjlighet till samma smidiga lösning.

Erbjudande:
Klubbsida/hemsida: Kostnad: 9.850 kr + moms / klubbsida.
Faktureras båtklubben direkt från Pigment.
Övrigt support är tillkommande timdebiteringen à 985 kr + moms

  • Mallsida byggd i Wordpress (CMS) med anpassad struktur och mallar för enkel
  • och tydlig kommunikation till båtklubbens medlemmar
  • Hemsida listas under respektive Båtförbund men kan ha en egen unik adress. www.erbatklubb.se
  • Manual för Administratörer på båtklubben (Acrobat PDF).
  • Admin support upp till 2 timmar ingår, för att ni ska lära er hur man publicerar innehåll i verktyget för den egna klubbsidan. Denna admin support sker via delad länk/video eller mejl.

Tips: det är rekommenderat att 2 personer från klubben sätter sig in i arbetet med klubbsidan

Kontakta PIGMENT för mer information och hjälp
Sergio Tenconi, Affärsutveckling
070-953 53 99
sergio@pigment.se


Om Svenska Sjö

Välkommen till din egen båtförsäkring

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom din båtklubb är du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för båtklubbsmedlemmar och smidig skadereglering. En utmärkt båtförsäkring.

Svenska Sjös Historia

Svenska Sjöförsäkringen startades av Sveriges båtorganisationer 1967. Syftet var att kunna erbjuda försäkringar för fritidsbåtar och för båtklubbar, med villkor anpassade för båtägarnas och klubbarnas specifika behov. Detta var i en tid då de befintliga försäkringsbolagen inte tillräckligt hade lyssnat på båtägarna och deras behov. Man ville också förutom bra villkor skapa en ekonomiskt fördelaktig försäkring. Därför gick man samman för att utveckla och styra båtägarens bästa försäkring i bolaget Svenska Sjö AB.

Idag har nära 50 000 båtägare sina båtar försäkrade i Svenska Sjö. Båtorganisationerna vill ha en premie som tar hänsyn till båtägarens kompetens, klubbtillhörighet och noggrannhet i allt från skötsel till skadeförebyggande åtgärder. Därför finns ett rabattsystem för att premiera detta. Vi vänder oss idag främst till klubbanslutna båtägare.

Genom åren har en mycket gedigen kompetens byggts upp inom skadereglering. Vi har marknadens mest erfarna medarbetare som garanterar en kunnig och snabb hantering vid skada. Mångåriga, erfarna leverantörskontakter ger hög kvalitet i utförda reparationer. Vår kundundersökning 2019 visar också att hela 86 % är mycket nöjda med hur vi hanterar en skada.

Svenska Sjö är en förmedlare av försäkringar till båtägare. Försäkringsgivare är sedan 2012 försäkringsbolaget Trygg-Hans, filial till Codan A/S


Övrigt för klubben

Skaraborgs Föreningsarkiv

Så här inför årsbokslutet kan dat vara på sin plats att påminna om att alla båtklubbar som är anslutna till ÖVBF gratis får lagra sina dokument och handlingar hos Skaraborgs Föreningsarkiv i Lidköping.

Kontakta Ingemar Larsson i ÖVBF's styrelse eller sök mer information via hemsidan.


Upplev Sveriges innanhav

Vänern bjuder på upplevelser för alla sinnen. Året om. Där hav möter land finns naturen, kulturen, måltiderna och aktiviteterna som fyller dig med glädje. Välkommen via vatten eller land – porten är alltid öppen. Vänersamarbetet har en jättefin och informativ hemsida. Väl värd ett besök.

Kontakt med ÖVBF


Förbundets kontaktadress är:

ÖSTRA VÄNERNS BÅTFÖRBUND
c/o Bengt- Erik Löfgren
Naverkälle, Österäng
533 97  GÖTENE 

admin@ovbf.se

Skulle du vilja avsluta din prenumeration på Nyhetsbrevet, klicka här.