Vi lyssnar, anpassar och utvecklar

Denna vår och sommar är ingenting sig likt. Allt som vi planerat har fått anpassas utifrån rådande situation. Men uppdraget att stötta er i kommunerna är detsamma. Vi har bland annat tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning för att kunna arbeta inom kommunal vård och omsorg utifrån ett befarat och potentiellt akutläge. Den används nu även i många kommuner för introduktion av sommarvikarier.

I detta nyhetsbrev kan du läsa om hur vi ställt om till digital form, samt vad som är planerat till hösten. Oavsett hur läget är efter sommaren kommer vi fortsätta lyssna, anpassa och utveckla – allt för att vara ett relevant stöd för er i kommunerna!

Har ni frågor, funderingar eller behov gällande kompetens- och verksamhetsutveckling, tveka inte att höra av er!

Nicholas Singleton, enhetschef Kompetens- och verksamhetsutveckling 

Reportage: ”Det uppstår andra normer och förväntningar på möten och utbildningar”

Under coronapandemin möts vi som aldrig förr på distans och många förvånas över allt som faktiskt går att genomföra digitalt. Utbildningar exempelvis.

I det här reportaget möter du Karolina Isaksson, som leder en av alla de utbildningar på GR som har fått anpassa sig efter coronapandemin. Möt också Karin Westberg som berättar hur GR arbetar för att tillgodose önskemål om kompetensutveckling oberoende av tid och plats.

Dessutom kan du läsa om vad ett par av deltagarna på våra webbinarier tycker. Sist men inte minst får du några värdfulla tips att ta med till nästa digitala möte eller utbildning.

Läs mer

Tillitsbaserat ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap är ett nytt ledarskapsprogram för den nya tidens offentliga organisationer.

Programmet utgår från grundsatsen att alla människor vill göra ett gott jobb och att alla människor har en äkta önskan att hjälpa andra. När samma människor finns i en organisation med hög detaljstyrning och kontroll tappar vi motivation och prestationen går ner. I Tillitsbaserat ledarskap lär vi oss att bygga prestation och resultat genom tillit och samarbete.

Se ett filmklipp från förra utbildningsomgången


1 oktober, 5 november och 10 december

Läs mer

Att leda möten via Microsoft TEAMS

Välkommen till en halvdagsutbildning där du både får en teknisk genomgång och kunskap om hur du får till bra digitala möten. Utbildningen sker online via TEAMS.

2 eller 15 september

Läs mer

Verktyg och metoder för mötes- och processledare

Den här utbildningen riktar sig till alla som vill nå konkreta resultat med en grupp. Du får verktyg och metoder som gör att du kan leda möten som både är meningsfulla och effektiva.

Vi skiftar fokus från att en mötesledare leder ett möte med deltagare som passiva lyssnare, till att involvera dem med ökad inlärning genom deras aktiva medskapande av mötet. Med olika kreativa övningar lockar vi till delaktighet och engagemang. 

Efter utbildningen kommer du ha verktyg för att planera, genomföra och följa upp möten på ett bra sätt. Resultatet blir att dina möten blir billigare, snabbare och effektivare. Att mötena dessutom blir roligare är en positiv bieffekt!

13–14 oktober

Läs mer

Personlig assistans

En tvådagarsutbildningen som tar upp de många frågor som är kopplade till personlig assistans, t.ex. inom områdena föräldraansvar, retroaktiv ersättning och tillfällig utökning. Utbildningen vänder sig till handläggare och chefer inom personlig assistans och kräver vissa förkunskaper.

3–4 september

Läs mer

Konflikthantering och samarbetskulturer

Vill du ha hjälp att förstå konflikter på arbetsplatser och utveckla strategier för att effektivt hantera dem?

20–21 oktober

Läs mer

Supported Employment är en arbetsmetod som utvecklades i USA på 70-talet. Idag är det en av de mest utbredda metoderna i västvärlden när det gäller att utforma stöd till personer som står utanför arbetsmarknaden att komma till och behålla ett arbete.

Göteborgsregionen erbjuder tre olika utbildningar inom Supported Employment. En fyradagars grundutbildning, en tvådagars fördjupningsutbildning samt Metodhandledning i Supported Emplyoment och Individual Placement and Support.

Individual Placement and Support (IPS)

IPS står för ”Individual Placement and Support” och är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa.

Utbildningen innehåller teori, metodik, verktyg och ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och praktikernivå.

Utbildningen vänder sig till enhetschefer och handläggare inom arbetsmarknadsenheten, LSS, personal inom daglig sysselsättning, arbetsförmedling, försäkringskassan samt övriga som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete.

21–22 september och 1–2 oktober

Läs mer

Gör er kommun statistiska uppföljningar av ungas levnadsvillkor?

GR och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till konferens om lokal utveckling av ungdomspolitiken. Konferensen riktar sig till kommuner som gör någon form av enkätbaserad uppföljning av unga.

13–14 oktober

Läs mer

Att arbeta i offentlig förvaltning – regler och praxis!

En grundläggande utbildning om:

 • Offentlighet och sekretess
 • Kommunallagen
 • Förvaltningslagen
 • Mötesteknik

Fyra dagars utbildning, kursstart 21 september

Läs mer

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

För baspersonal: En utbildning för dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa. Utbildningen består av sex block som tillsammans ger en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt.

10 och 22 september samt 6 oktober (halvdag)

Läs mer

 

För chefer, arbetsledare, metodutvecklare och 1:e socialsekreterare: Vad innebär ett återhämtningsinriktat förhållningssätt? Hur kan du som arbetsledare stödja detta förhållningssätt hos dina medarbetare? Vad stödjer återhämtningen hos de brukare/klienter som finns i er verksamhet?

9 september

Läs mer

Om beroende i ett familjeperspektiv

Den här utbildningen ger en grundläggande förståelse för familjeperspektivet i arbetet med behandling av missbruk så att hela familjen, inklusive barnet, får rätt hjälp.

Ur innehållet:

 • Grundläggande förståelse för missbruk i ett familjeperspektiv och möte med föräldrar som kämpar med missbruksproblem, attityder och handlingar
 • Om hinder i mötet med barn och föräldrar med missbruksrelaterade problem, hur jobbar man sig igenom det
 • Om barnfokuserade samtal med föräldrar, varför och hur
 • Om barnets eget perspektiv, hur man pratar med barnet

1 september

Läs mer

 

Vuxenutveckling i arbetslivet

En utbildning som riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackliga företrädare samt till dig som arbetar inom personal/HR!

Kursens mål är att deltagarna efter kursen:

• har en god förståelse för de variationer i benägenhet till och vana vid reflektion som förekommer bland vuxna, särskilt i rollerna som medarbetare och ledare;

• kan använda begrepp som komplexitetsmedvetenhet, perspektivmedvetenhet, kontextmedvetenhet och självinsikt för att tolka individers, gruppers och organisationers förhållningssätt, normer och interaktionsmönster;

• kan reflektera över hur det egna ledarskapet och kommunikationen kan anpassas för att hantera olika typer av utmaningar och uppgifter.

24–25 november

Läs mer

Att bibehålla psykisk hälsa hos äldre

För femte året i rad arrangerar vi en större konferens på temat äldre och psykisk hälsa tillsammans med Kommun och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet.

I år får vi ta del av den senaste forskningen, öppna jämförelser och goda exempel på vad man kan göra för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre. Ett intressant tema under dagen kommer också att vara spelmissbruk hos äldre.

25 september på Scandic Crown eller via länk

Läs mer

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

En kurs för dig som är ”icke-ekonom” och som vill öka din kunskap om grundläggande ekonomiska processer, begrepp och resonemang i kommunal verksamhet. Kursen lämpar sig väl för chefer med ekonomiskt ansvar, men även för andra som vill förbättra sin förståelse för kommunal ekonomi, som exempelvis politiker, utvecklingsledare, kommunikatörer m.fl.

18 september

Läs mer

UGL – Utveckling Grupp Ledarskap

UGL intar en särställning bland alla ledarskapsutbildningar som erbjuds idag. Det är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i Sverige i drygt 30 år. Under hösten erbjuder vi UGL vid tre olika tillfällen:

Vecka 38, 14–18 september

Vecka 46, 9–13 november

Vecka 48, 23–27 november

Läs mer

Välkommen till Mötesplats IFO 2020!

Vi kan nu avslöja vilka årets två storföreläsningar blir på Mötesplats IFO den 20 november:

 • Om förståelse av missbruksproblematik i ett familje- och generationsperspektiv
  Frid Anny Hansen, psykolog, specialist i klinisk psykologi

 • Medelmåttan från Hisingen
  Niklas Andersson, komiker

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i de 13 kommunerna i Göteborgsregionen. Dagen syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesrollen.

Fullständigt program kommer efter sommaren.

UL – Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statliga och kommunala sektorer samt inom det privata näringslivet.

Utgångspunkten är den amerikanska ledarskapsteorin Transformational leadership. Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

UL har anpassats till svenska förutsättningar och kompletterats med en modell som visar hur ledarens faktiska beteende beror på samverkan mellan ledar- och omgivningskaraktäristik. Ju bättre grundläggande förutsättningar den enskilde ledaren har, desto större potential finns för utveckling.

14–16 oktober och 19 november

Läs mer

Utvecklingsprogram för socialt ansvarig samordnare (SAS)

Ett utvecklingsprogram för socialt ansvariga samordnare i offentlig och privat vård- och omsorgsverksamhet.

Välj själv om du vill gå hela programmet eller valda delar!

Kursstart 22 september

Läs mer

Hur kan du ta reda på om insatsen hjälper individen?

FIT – Feedback Informed Treatment eller Feedback Informerade Tjänster – är ett enkelt sätt att ta reda på hur insatsen fungerar.

FIT kan användas oberoende av metod och målgrupp, och utgår från relationen mellan klient och professionell. FIT handlar om att kontinuerligt involvera klienten i insatsen som ges genom att regelbundet följa upp vilket utfall insatsen leder till och vad som kan förbättras i stödet som ges.

Utbildningen vänder sig till handläggare, socialsekreterare, arbetsmarknadshandläggare, LSS och övriga personalgrupper som arbetar med behandling eller stöd till förändring.

1–2 december

Läs mer

homepagefacebooklinkedin

Alla våra aktuella kurser och konferenser

September

1 september 
Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef (del 3 av 4 fristående kursavsnitt)

1 september 
Om beroende i ett familjeperspektiv - Att förstå och se till att hela familjen, inklusive barnet, får rätt hjälp

1 september 
Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige. Fortsättningsutbildning

2 september 
Att leda möten via Microsoft TEAMS

3 september 
Metodhandledning i Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS)

3 september 
Personlig assistans

7 september 
Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs

9 september 
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt (för arbetsledare m.fl.)

10 september 
Kursledarutbildning: Ett hem att växa i

10 september 
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt (för baspersonal)

10 september
Informations- och inspirationsförmiddag kring oro för väntat barn

11 september 
Hot och våld samt krishantering - En förebyggande utbildning

14 september 
UGL - Utveckling, Grupp, Ledare

14 september 
Ökad kunskap om Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

15 september 
Att leda möten via Microsoft TEAMS

17 september 
Kälvestensmodellen - grundutbildning

18 september 
Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

18 september 
RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale) – ett mångkulturellt kognitivt test

21 september 
Att arbeta i offentlig förvaltning - regler och praxis!

21 september 
Individual Placement and Support (IPS)

22 september 
Utvecklingsprogram för SAS, socialt ansvarig samordnare

23 september 
Hur bemöter man BPSD? Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens.

25 september 
Att bibehålla psykisk hälsa hos äldre - delta på plats på Scandic Crown eller via streaming

Oktober

2 oktober 
MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare/metodstödjare

8 oktober 
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare Vidareutveckling

13 oktober 
Verktyg och metoder för mötes- och processledare

13 oktober 
Lokal utvecking av ungdomspolitiken

14 oktober 
UL - Utvecklande Ledarskap

14 oktober 
Interkulturell kompetens

15 oktober 
MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare/metodstödjare

16 oktober 
Motiverande samtal (MI) Fördjupning

19 oktober 
Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

20 oktober 
Konflikthantering och samarbetskulturer

21 oktober 
Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs 21 oktober

26 oktober 
Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs för dig som arbetar med barn och ungdomar i skolan och inom hälsovården 26 oktober

29 oktober 
Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

 

November

9 november 
UGL - Utveckling, Grupp, Ledare

9 november 
Arkivering – en introduktion

10 november 
Fördjupning för registratorer

16 november 
Supported Employment, fördjupning

17 november 
Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs

18 november 
Supported Employment, grundutbildning

19 november 
LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fall

23 november 
UGL - Utveckling, Grupp, Ledare

24 november 
Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef (del 4 av fyra fristående kursavsnitt)

24 november 
Vuxenutveckling i arbetslivet

 

December

1 december 
FIT - Feedback Informed Treatment

9 december 
Tidiga samordnade insatser med fokus på barns och ungas hälsa

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion