Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Oktober 2015

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

60 miljoner människor är på flykt

I maj var inledningen på min krönika i nyhetsbrevet Etablering av nyanlända - en angelägenhet för många.

Jag konstaterade i krönikan att frågor som rör etablering av nyanlända i vårt land står högt upp på den politiska agendan. Det är en komplicerad process som kräver öppenhet och nytänkande hos alla involverade aktörer avseende samarbete och arbetssätt. Helt sannolikt krävs också förändringar i regelverk och ersättningssystem för att höja tempot i de olika processerna.

Sedan dess har utvecklingen av flyktingsituationen i Europa förändrats drastiskt. Inte minst när det gäller antalet ensamkommande barn.

 

 

Källa:Migrationsverket

I flera av våra medlemskommuner prövas välfärdssystem och organisation av det stora antalet flyktingar som anlänt på kort tid. Samtidigt konstateras också att det finns resurser att tillgå i situationer där det krävs och att viljan att lösa besvärliga situationer är stor.

Läs hela krönikan                                                  


Skräpet bara ökar – köper du det?

Teachers´Night 7 september på Universeum

19 september kickstartades "Minska skräpet - Räkna till 10" i alla 13 kommuner i Göteborgsregionen.

Satsningen ingår i den regionala avfallsplanen A2020 där vi lyfter behovet av hållbara konsumtionsvanor. På bara 50 år har avfallsmängderna fördubblats. Om vi inte vänder trenden kommer världen att drunkna i skräp. Mer återvinning räcker inte. Vi måste tänka på hur vi konsumerar.

Räkna till 10 går ut på att man i varje köp- eller slängsituation stannar upp och funderar. Behöver jag denna tröja? Kan jag laga den trasiga stolen? Kan jag låna min grannes skruvdragare?

De som arbetar med satsningen fanns 19 september på återvinningscentraler för att prata med besökare om budskapet i konceptet Räkna till 10.

Hanna Hellström, projektledare på GR, säger:

Vårt budskap är enkelt att ta till sig, vi vill att man ska stanna upp och räkna till tio när man är på väg att köpa eller slänga något. Och vi behöver verkligen minska skräpet, eller hur!?

De flesta kommunerna anordnar Bytardagen på sina återvinningscentraler. Då kan man ta med både kläder, skor och andra saker som man inte behöver och byta mot något man saknar. Varje kommun bestämmer hur de planerar dagen så gå in på kommunens hemsida och läs mer om tider och annat.

Läs mer på raknatill10.se och facebook

Kontakt:  Hanna Hellström

Under en eftermiddag och kväll bjöd GR in grundskolekollegor på miniseminarier med inspiration och tips för undervisning inom NO och matematik.

GR erbjöd två seminarier, ett för låg- och mellanstadiet – hur informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta undervisningen, och ett för högstadiet – digitala spelet. Dessutom gavs tillfälle att själv utforska Universeum.

Huvudtalaren Andrea Kodzoman pratade om stress och hur vi kan förhålla oss till den. Hur vi uppnår balans mellan jobb och fritid. Om skillnaden mellan kunskap och kompetens. Att prata om något och att verkligen göra det är två skilda saker. Andrea förmedlar verktyg och förhållningssätt på ett lättsamt och konkret sätt.

Jacob Möllstam, lärare på Jonsereds skola pratade om digitala verktyg för att fånga elevers resonemang. LGR11 ställer krav på vår undervisning och vår bedömning som kan mötas med hjälp av digitala verktyg.

Nytt spel: Future Happiness Challenge

Deltagarna erbjöds testa ett nytt spel om hållbara städer, för de äldre grundskoleeleverna, baserat på en vetenskaplig rapport om livsstil och klimatomställningar. Spelet är kostnadsfritt och finansierat av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Seminarietalare  var Carolina Dahlberg, GR Utbildning

Kontakt: Anders Hemborg 


Kvalificerad processledare – uppskattad utbildning som nu erbjuds igen

GR har tillsammans med KTH genomfört utbildningen Kvalificerad processledare tre gånger i Västsverige sedan 2012. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering. 

- Utbildningen kombinerar ny forskning på området med praktisk erfarenhet, på så sätt är den unik. Lärarna har praktisk erfarenhet så att de kan omsätta teorier i praktiken. Utbildningen ger också ett individuellt stöd att utifrån personliga förutsättningar klara en komplex uppgift. Vi har fått väldigt positiva utvärderingar, säger Carl-Johan Engström, professor emeritus och en av kursledarna. 

Under 2016 erbjuds utbildningen för fjärde gången. Läs mer här 

Kontakt: Staffan Nyqvist


Reservantagningen till gymnasieskolor inom GR

Den 2 september avslutades reservantagningen till Göteborgsregionens gymnasieskolor. Påfyllnaden av reserver pågick mellan den 10 augusti och 1 september.

Antal antagna till nationella program var då vi avslutade antagningen 9 493, 5 859 på kommunala skolor och 3 634 på fristående skolor. 82 procent var antagna på sitt förstahandsval.

Det fanns 1 273 lediga platser i regionen, 651 på kommunala skolor och 622 på fristående. 50 behöriga men ej antagna elever låg fortfarande som reserver. Av dessa var 19 grundskoleelever. De grundskoleelever som inte fått gymnasieplats kontaktas av hemkommunen och erbjuds lediga platser på nationellt program eller på introduktionsprogram.

Antagningsstatistik för reservantagningen finns här under länken Statistik och Reservantagningen 2015. Här finns information om de olika utbildningarnas antagningspoäng och medelvärde samt fördelning av antagna per program och kommun/skola. 

Kontakt: Sabina Svahn Gymnasieantagningen


Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården

Den 18 september besöktes Göteborgsregionen av den nationella samordnaren för social barn- och ungdomsvård, Cecilia Grefve. Hon deltog i en konferens som GR arrangerade, som också handlade om SKL:s handlingsplan inom det här området samt hur vi jobbar regionalt och lokalt. Konferensen är en del av det arbete som utgår från handlingsplanen för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna. En rad aktiviteter pågår inom området. Läs mer

Kontakt: Anne Forssell, Nicholas SingletonElisabeth Beijer


Aida Hadzialic

Gymnasieministern inviger Utmärkelsen 2015

Vilka skolor och företag har under året arbetat bäst med samverkan mellan skola och arbetsliv? Den 14 oktober avgörs det.

Utmärkelsen 2015 delas ut på Svenska Mässan och på plats för att inviga dagen finns gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Under ett antal år har priset Utmärkelsen delats ut för att uppmärksamma och premiera verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och företag som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Bakom priset står SAK-rådet, bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg (BRG), Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), LO, Svenskt Näringsliv, SACO, TCO och Västsvenska Handelskammaren.

Under årets prisutdelning inspirerar Niklas Edels Zandén, professor vid Handelshögskolan i Göteborg, hur CSR kan fungera genom ett strategiskt samarbete mellan skola och arbetsliv. Dagen invigs av gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, som förutom Utmärkelsen även kommer att besöka Gymnasiedagarna och Arbetsmarknadsdagen som samtidigt arrangeras på Svenska Mässan. Därtill kommer ett hundratal elever från grundskolor i Göteborgsregionen att göra henne sällskap i ett lunchseminarium kring att vara minister. Läs mer                            
Inbjudan

Kontakt: Johanna Redelius


Mobility for Welfare in Gothenburg Region, MWGR, har gått i mål

”Vi kan alltid lära oss av varandra. Att komma ut och se att vi har likheter i verksamheter, vi har samma problem men också olika lösningar på dessa problem. Det tydliggörs i detta projekt”.

Så säger Cristina Wångblad som var en av 145 deltagare i erfarenhetsutbytet inom projektet MWGR som avslutades i juni.

Genom MWGR har under två år 145 deltagare från tio kommuner deltagit i ett erfarenhetsutbyte med syfte att kompetensutveckla offentligt anställda i Göteborgsregionen. I erfarenhetsutbytet har deltagarna under en vecka besökt en verksamhet i ett annat europeiskt land som arbetar med frågor rörande exempelvis studieavbrottsproblematik, arbetsmarknadsfrågor och äldreomsorg för att ta med sig lärdomar, metoder och inspiration tillbaka hem till den egna verksamheten.

Sammanlagt genomfördes 37 mobiliteter till 27 olika europeiska samarbetsorganisationer. En tredjedel av alla mobiliteter innehöll deltagare från flera kommuner i Göteborgsregionen, vilket visar att MWGR inte bara har vidgat och stärkt regionens europeiska nätverk utan också ökat möjligheterna till fördjupat samarbete på hemmaplan.

Projektet har finansierats av EU-medel från Programmet för livslångt lärande och har samordnats och projektletts av Pedagogiskt centrum och GR Välfärd. Läs mer 
Kontakt: Rasmus Jonsson


FN-rollspelen firade 20 år på bokmässan

Den 23 september debatterade 150 elever under en heldag  yttrandefrihet i FN:s Generalförsamling. Så firade FN-rollspelen sitt 20-årsjubileum under Bokmässan.
 

Pedagogiskt Centrum inom GR anordnade i samarbete med Bok- och biblioteksmässan ett jubileumsspel för att fira 20 år av FN- och EU-rollspel i Pedagogiskt Centrums regi. 150 elever från Aranäsgymnasiet och Lerums gymnasium var indelade i 36 länder och utifrån sina respektive länders åsikter diskuterade och debatterade beslutsförslag samt fattade beslut rörande yttrandefrihetsfrågan. Detta i kostymer och andra formella dräkter som representerade länderna.
Före spelet läste eleverna in sig på hur FN fungerar, lärde sig allt de kan tänkas behöva om det land som de representerade samt läste in sig på hur yttrandefrihetsfrågan diskuteras i landet. Pedagogiskt Centrum, som har mångårig erfarenhet av upplevelsebaserat lärande, ledde rollspelet.

– Ett rollspel är en mycket spännande och lärorik pedagogisk metod, där ungdomarna själva styr mycket av det som händer. I arbetet inför spelet samverkar olika ämnen, såsom samhällskunskap, historia, språk och svenska. Under spelet lär de sig mycket om demokrati och inflytande, samt får en förståelse för hur politiska beslut fattas, berättar Rasmus Jonsson, projektledare och ordförande under mötet.

FN-rollspelet ägde rum på Gothia Towers, Svenska Mässan i Göteborg.

Kontakt: Rasmus Jonsson


Delaktighetsmodellen – inflytande genom dialog

Delaktighetsmodellen främjar en jämlik dialog mellan brukare och personal inom bland annat funktionshinderområdet och äldreomsorgen.

Idén är att stödja, träna och stimulera brukarens intresse för att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål – en väg mot egenmakt och självbestämmande. GR utbildar i modellen. Läs mer

Kontakt: Kristina Elofsson och Karin Westberg


Förebyggande arbete – en väg till bättre hälsa och ökad delaktighet?

I vad mån kan mötesplatser för äldre främja hälsan? 

Och kan metoden Life filming stärka människors inflytande och delaktighet i stadsutvecklingen? Om detta handlar två projekt som FoU i Väst/GR utvärderar med start i höst. Läs mer

Kontakt: Lisbeth Lindahl


Årets mässa inför gymnasievalet

111 utställare och fler på väg in. Med en och en halv månad kvar har redan 5 248 entrébiljetter förbokats till årets största mässa inför gymnasievalet. 

Den 13-15 oktober slår Svenska Mässan för sextonde året i rad upp portarna till Gymnasiedagarna. Under den tre dagar långa mässan finns allt som kan tänkas behövas för den som vill kunna göra välgrundade val till gymnasiet. De flesta gymnasieskolorna i Göteborgsregionen finns representerade, liksom flera skolor med riksintag. På arbetslivets yta i Anställningsbaren står företag och branscher sida vid sida med studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingen och representanter från yrkestävlingen EuroSkills.

Speaker’s corner och Gymnasiedagarna online

I år har alla utställare dessutom möjlighet att synas på mässans scen. I helt nya Speaker’s corner kan besökarna slå sig ner i sköna soffor, ta ett glas vatten och lyssna till skolor, branscher och företag som inspirerar inför det kommande gymnasievalet.

En annan nyhet på mässan är Gymnasiedagarna online, en chattfunktion för de som av olika anledningar inte kan ta sig till Svenska Mässan. Under Gymnasiedagarnas öppettider bemannas chatten av studie- och yrkesvägledare som svarar på frågor och funderingar om gymnasievalet. Allt för att göra mässan så tillgänglig som möjligt för alla.

Arbetsmarknadsdagen för samverkan mellan skola och arbetsliv

Under Gymnasiedagarna arrangeras även Arbetsmarknadsdagen, en konferens med syftet att inspirera och visa på lärande exempel från skolor som samverkar framgångsrikt med arbetslivet. Dagen avslutas med att priset Utmärkelsen delas ut till skolor och företag som under året har arbetat särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Gymnasiedagarna besöks årligen av runt 20 000 personer som på ett eller annat sätt påverkas av det kommande gymnasievalet. Läs mer här På facebook  På Instagram


Nu startar Plug In 2.0

Att Plug In, Sveriges största projekt för att motverka att ungdomar avbryter sina gymnasiestudier var en succé råder inget tvivel om.

Följande film visar ett axplock av allt det framgångsrika arbete som genomförts i Göteborgsregionen, GR under de senaste tre åren i projektet. Se filmen

Efter ett par månaders analys och förberedelsefas är nu det nya projektet Plug In 2.0 klart att dra igång med aktiviteter riktade till ungdomar i åldern 15-24 och som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier eller som redan gjort det. Precis som det förra projektet, Plug In, är det nya finansierat av Europeiska socialfonden, ESF, tillsammans med de medverkande aktörerna. GR kommer även i detta projekt ha en aktiv roll, och under hösten kommer tre delprojekt att starta.  Plug In 2.0 är ett treårigt projekt där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är projektägare, och där sex regioner runt om i Sverige deltar  med egna delprojekt. Dessa regioner är, utöver GR, Kommunförbundet i Skåne, Region Kalmar, Region Östergötland, Region Jämtland och Härjedalen samt Region Västerbotten.

I det initiala arbetet kommer GR att ha fokus på aktiviteter för att få ungdomar att stanna kvar i och klara av sin skolgång. De tre projekt som startat eller står i läge att göra det kommer alla att under ett års tid fokusera på Coachning för unga. Utifrån de framgångsfaktorer som identifierats under det första Plug In-projektet har tre kommuner, Göteborg, Kungsbacka och Partille skapat projekt som kommer att fokusera på just ett coachande perspektiv för att stödja ungdomar.

GR räknar vidare med att starta ett större antal projekt under 2016. 

Ta del av Plug In 2.0:s metod- och kunskapsdatabank

Kontakt: Johan Borvén


Fortsatt finansiering med 80 miljoner till Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures – centrum för hållbar stadsutveckling - har beviljats ett anslag på 80 miljoner kronor från Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, för perioden 2016-2019.

Beslutet följer på en internationell utvärdering av centrumets verksamhet de första fem åren från 2010.

Mistra Urban Futures finansieras även av Sida och ett Göteborgskonsortium med universitetet, Chalmers, länsstyrelsen, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och IVL. När Mistras tioåriga finansiering löper ut 2019, kommer centrumet att fortsätta och att söka förnyad finansiering från andra, nya och befintliga partners.

– Det är mycket glädjande att den omfattande utvärderingen kom till så positiva resultat om vårt arbete och särskilt betonade ansatsen med lokalt samarbete för att nå nya kunskaper och lösningar på de problem som olika intressenter lyft fram, säger David Simon, director för Mistra Urban Futures.

Läs mer

Kontakt: Lisa Ström


Yrkesutbildningar med språkstöd på idékonferens

GRvux har vid två tillfällen fått möjlighet att presentera Yrkesutbildningar med språkstöd efter inbjudan till idékonferensen En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad.

Konferensen arrangerades av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Arbetsförmedlingen med syftet att lyfta lärande exempel från lokal nivå på vad kommuner/regioner och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser. På årets konferens var fokus på samverkansfrågor, och ett brett spektrum av exempel på insatser för arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden presenterades däribland GRvux satsning Yrkesutbildningar med språkstöd som startade som ett pilotprojekt 2013 och som nu ingår i ordinarie utbud av regionsgemensamma yrkesutbildningar för vuxna.

Representanter för Arbetsförmedlingen berättade om Arbetsförmedlingens förnyelseresa, aktuella förändringar i arbetsmarknadspolitiken och om arbetsmarknadsläget. Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen, uttryckte att det behövs stora utbildningsinsatser för att lösa ett strukturellt problem vilket är glädjande för det utvecklingsarbete i utbildningsfrågor på GR. Presentationerna nådde tillsammans 750 personer och möjliggjorde även spridning av information om andra projekt och verksamheter som relaterade till ämnet t.ex. GRINT, PlugInnovation och FN- och EU-rollspel.

Kontakt: Anne-Li Drath


Kunskapsstyrning i äldreomsorg

I Angered och Lundby i Göteborg har ett pilotprojekt genomförts som ett led i att äldreomsorgen ska bygga på evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet (det som brukar kallas för en evidensbaserad praktik).

Tre lektorer från Göteborgs universitet har delat sin tid mellan universitetet och äldreomsorgen genom så kallade kombinationstjänster. Tanken var att de tillsammans med äldreomsorgens professioner skulle utveckla strategier för att implementera evidensbaserad kunskap med målet att stärka kunskapsutbytet mellan olika professioner och verksamheter. FoU i Väst/GR har följt projektet.

Läs mer

Kontakt: Carina Abrahamson Löfström