Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 9 oktober 2015

Lär dig mer om smärta

Nu har vi samlat massor av information om smärta på vår hemsida. Att leva med smärta är påfrestande. Det vet alla som lever med långvarig smärta. De viktigaste faktorerna för att lära sig att hantera smärtan är kunskap. Därför har vi nu tagit fram tio korta webbutbildningar så att man kan lära sig mer om smärta hemma, framför datorn, i den takt man själv vill. På sidan finns också skadespecifika smärtguider och behandlingsscheman samt olika smärtrapporter.

Du hittar dem här: www.rtp.se/kunskap/smarta


Anmäl dig till Hjärnskadeforum den 15 januari!

Personskadeförbundet RTP och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft driver sedan våren 2015 ett av Arvsfonden finansierat treårigt projekt "Modellprojektet" som syftar till att personer med traumatisk hjärnskada ska få tillgång till långsiktig, individanpassad rehabilitering, stöd och service som förbättrar möjligheterna till god livskvalitet, arbete/sysselsättning, att delta i samhällslivet och att kunna leva som andra medborgare.

Som en del av projektet arrangeras nu en uppföljning till det Hjärnskadeforum som hölls 2013. Konferensen kommer att äga rum på ABF-huset i Stockholm den 15 januari. Under dagen presenterar forskare och kliniker nuläget för rehabilitering av personer med traumatisk hjärnskada.

Inbjudan Hjärnskadeforum 2016

Länk till Modellprojektets hemsida 
Projektet Kunskapsnätet

Planeringen av Personskadeförbundet RTP nya projektet Kunskapsnätet pågår just nu för fullt. Projektet är ett samarbetsprojekt med Hjärnkraft och har flera syster- och yrkesorganisationer som samarbetspartners. Projektet syftar till att bygga upp ett deltagarstyrt digitalt forum där personer kan dela, skapa och utveckla kunskap och erfarenheter i frågor som berör människor med funktionsnedsättningar.

Forumet består av Nätverksgrupper för olika intresseområden som till exempel skadegrupper, smärta, forskning, friluftsliv eller tillgänglighet. Det är deltagarna som bestämmer och det är bara fantasin som sätter gränser. Nätverksgrupperna ”träffas” på nätet. I grupperna utbyter man specifika erfarenheter och kunskaper och försöker utveckla och förbättra situationen inom respektive område. En certifierad Nätverkskoordinator ansvarar för verksamheten inom gruppen.

I Kunskapsnätet finns det också en Kunskapsgrupp, i vilken alla Nätverkskoordinatorer ingår. I Kunskapsgruppen delar man med sig av vad som pågår i de olika Nätverksgrupperna. En Kunskapskoordinator leder arbetet i gruppen och ansvarar för att all kunskap och information sprids inom och utanför Kunskapsnätet.

Kunskapsnätet är öppet för alla oavsett vem du är eller vilken erfarenhet du har. Du kan leva med en funktionsnedsättning, vara anhörig, jobba inom området, forska eller helt enkelt bara vara intresserad av det som sker i Kunskapsnätet. Det enda kravet är att du är intresserad av att dela, skapa och utveckla frågor som berör personer med funktionsnedsättning.

Syftet med Kunskapsnätet är att skapa nya former för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om frågor som berör personer med funktionsnedsättningar. Det ger Personskadeförbundet RTP bättre förutsättningar att bedriva ett effektivt påverkansarbete. Dessutom kan vi stötta varandra i all verksamhet inom och utanför förbundet vilket gagnar medlemmarna.

Kunskapsnätet är också kunskapsförmedlare till personer som inte är aktiva deltagare i Kunskapsnätet. All kunskap som utvecklas i Nätverksgrupperna kommer att vara tillgängligt för alla till exempel för lokalföreningar, kontaktpersoner och andra förbund via hemsidan, Nyhetsbrev, FB och Intranätet. Syftet är att vi på det sättet ska kunna stötta personer med funktionsnedsättningar ännu bättre.

Innan Kunskapsnätet är i full drift måste vi tillsammans bygga upp en organisation och ett supportsystem för Kunskapsnätet. Det kommer att göras inom ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden.

Inom projektet ska vi gemensamt ta fram

  • en modell för rekrytering av deltagare till Nätverksgrupperna
  • en struktur för grundutbildning och webbaserade utbildningar
  • en certifieringsprocess av Nätverkskoordinatorer
  • ett system för ständig support till deltagarna i nätverksgrupperna

Alla dessa funktioner ska först byggas upp och sedan testas och utvecklas. Detta kommer att ske genom interaktivitet med deltagarna. Medlemmarna kommer att vara delaktig i alla metoddelar genom hela projektet samt slutligen i driften av Kunskapsnätet.

I alla delar av projektet kommer det att tillsättas referensgrupper, testpaneler och expertgrupper. Dessutom kommer det att genomföras många workshops, enkäter och djupintervjuer under de kommande tre åren. Det betyder att många personer behöver rekryteras för att ingå i de olika delarna. Projektet kommer också att besöka lokalföreningar, mässor och konferenser.

Om du vill vara delaktig, eller känner någon som skulle vara lämplig som deltagare, i t ex en workshop eller referensgrupp maila till: kunskapsnatet@rtp.se. Uppge i vilken del av projektet du vill vara delaktig och på vilket sätt du vill bli kontaktad.

Om du har frågor eller idéer om Kunskapsnätet är du välkommen att kontakta: Jennie Ignberg Eriksson på tel. 08-629 27 94 eller Gunilla Åhrén på tel. 08-629 27 95. Vill ni så kommer vi gärna och besöker er i lokalföreningen!
Sök medel ur "Snabbslanten" före årsskiftet!

Glöm inte att söka ekonomiskt stöd via "Snabbslanten" för ett arrangemang som syftar till att stärka medlemsutvecklingen inom förbudet. Ett ekonomiskt bidrag om max 5 000 kronor utgår till de som genomför ett utåtriktat arrangemang före årsskiftet och samtidigt når ut till fler potentiella medlemmar.

Gör så här:
Kom på en idé som blir ett arrangemang. Det kan handla om föreläsning, studiecirkel, eller ett seminarium om ett aktuellt ämne. Tänk på att arrangemanget bör vara tillgängligt och öppet så att det även möjliggör för personer som inte är medlemmar i Personskadeförbundet RTP att delta. 

Skriv ner idén och maila in den till: jennie.ignbergeriksson@rtp.se Ni får svar inom tre arbetsdagar och pengar betalas ut snarast möjligt.

Vid frågfor kontakta: Jennie Ignberg på tel: 08-629 27 94, eller per e-post: jennie.ignbergeriksson@rtp.se


Biljett innan avgång med SJs tåg

Från den 12 december måste alla SJs resenärer köpa sin biljett innan avgång. Då kommer SJ inte längre att erbjuda möjligheten att köpa sin biljett av tågvärden ombord. Vid behov av att köpa biljett i direkt anslutning till avgång hänvisas kunden istället till appen Min Resa, mobil.sj.se eller SJs kundtjänst.

Under en övergångsperiod tar SJ hänsyn till hur förutsättningarna ser ut för respektive kund. Och har en generös attityd till kunder med särskilda behov av hjälp med att köpa biljett i digitala kanaler, eller behöver information om de nya reglerna.

- I övergångsperioden, med start i november, hjälper vi de kunder som saknar biljett ombord att själva köpa biljetten via mobil eller kundtjänst. Från den 12 december kommer SJ, om det saknas giltig biljett, ta ut en avgift på 1200 kronor, säger Thomas Silbersky, SJs Försäljnings- och marknadsdirektör.

Boka enkelt resa med SJ


Anslag till doktorand

Norrbacka-Eugeniastiftelsen utlyser anslag till anställning som doktorand(er) inom området: Forskning rörande personer med fysisk rörelsenedsättning.
De välkomnar ansökningar från samtliga vetenskapsområden. Forskning som förbättrar villkoren för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning prioriteras.

Läs mer på: www.norrbacka-eugenia.se


Upplys medlemmar om rätt PlusGiro!

Vi har uppmärksammat att medlemmar som deltar i olika aktiviteter som lokalföreningarna anordnar ofta betalar in deltagaravgiften på förbundets kontonummer som är avsett för medlemsavgiften. Det kan handla om till exempel badavgifter eller bussresor.

Vi ber därför lokalföreningarna att upplysa sina medlemmar om att det är viktigt att de betalar in till det konto som är knutet till den lokalförening eller det distrikt som aktiviteten berör.


Riksrevisionen sågar rehabgaranti

För stort fokus på specifika behandlingsmetoder är en av orsakerna till rehabiliteringsgarantins misslyckande, anser Riksrevisionen. Lägg ned eller gör om är rekommendationen.

Flera utvärderingar har visat på skrala resultat av den så kallade rehabiliteringsgarantin, som infördes 2008 efter en överenskommelse mellan SKL och regeringen. Garantin innebär att landstingen får stimulansmedel för att erbjuda vissa specificerade behandlingsmetoder i syfte att främja återgången till arbete för personer med lätt till medelsvår psykisk ohälsa samt icke-specifika rygg- och nackbesvär.

Nu ger Riksrevisionen, efter en granskning som rör insatserna vid psykisk ohälsa, rådet till regeringen att rehabiliteringsgarantin bör läggas ned eller göras om.

Läs artikel från Läkartidningen här:


Sluta blunda för rattfyllan

Handikappförbunden och Personskadeförbundet RTP är mycket kritiska till rättsväsendets hantering av rattfylla. Genom att titta åt ett annat håll blir oskyldiga människor varje år skadade och dödade i trafiken.

Läs debattartikel från Dagens Samhälle här:


Hjärnträning ska hjälpa mot långvarig smärta

Tankegympa och speglar kan fungera som verktyg enligt en ny rehabiliteringsmetod för patienter med långvarig och svår smärta. Metoden introduceras nu i Sverige.

Än är metoden ny och oprövad inom svensk rehabilitering men fysioterapeuterna Hélène Hallström och Birgitta Helmerson Ackelman, som arbetar med smärtrehabilitering på Karolinska universitetssjukhuset, tror att Graded Motor Imagery, GMI, kan få stor betydelse för de patienter som haft långvarig och svår smärta.

Läs artikel från Dagens Medicin här:


Kartläggning av den svenska smärtvården

Personskadeförbundet RTP har länge drivit frågan om att den svenska smärtvården behöver ses över och att det finns behov av att organisera vården på ett annat sätt för att möta de behov som personer som lever med långvarig smärta har. Vi har i olika sammanhang länge samarbetat med smärtvårdens representanter och även med Nationellt kvalitetsregister över Smärtrehabilitering – NRS.

Nu har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, äntligen fattat beslut om att kartlägga smärtvården i syfte att få fram ett nationellt vårdprogram för smärta. Ett nationellt vårdprogram syftar till att ge användarvänliga och konkreta råd till behandlarna och framför allt inom primärvården. Kartläggningen ska vara klar i juni 2016 och genomförs av smärtvårdens representanter.

Personskadeförbundet RTP har och kommer att vara delaktiga i arbetet. Det är viktigt med ett patientperspektiv och utredarna har redan tagit med Personskadeförbundet RTPs smärtrapport från 2007 samt rapporten Att leva med smärta, i vilken vi ingick.

Båda dessa rapporter kan du ladda hem från våra smärtsidor på: www.rtp.se/kunskap/smarta/smartrapporter.


Ny representant i WebRehab Sweden

Det blir allt vanligare med brukarmedverkan i de svenska kvalitetsregistren. Personskadeförbundet RTP har under en längre tid varit i kontakt med WebRehab för diskutera brukarmedverkan i det registret. WebRehab är ett register för medicinsk rehabilitering och Sveriges alla rehabiliteringskliniker ingår. Syftet med registret är att se samband mellan olika sjukdomar/skador, rehabiliteringsinsatser och utfall är. Framför allt för att kunna ge rätt insatser till de grupper som har störst nytta av dem. Det finns också ett behov att genom jämförelse med andra lära av andra och förbättra egna metoder och program. Alla skadegrupper i Personskadeförbundet RTP berörs av registret.

Nu har WebRehabs styrgrupp äntligen fattat beslut om att även brukarorganisationerna ska ingå i styrgruppen och vi är numera en av två organisationer som är representerade. Den andra organisationen är Strokeförbundet. WebRehab och Personskadeförbundet RTP kommer att genomföra en workshop för att se hur registret kan anpassas på bästa sätt för att göra det mer tillgängligt och användarvänligt för brukarna.

Om du vill veta mer om WebRehab besök www.ucr.uu.se/webrehab/. Vill du veta mer om de svenska kvalitetsregistren besök www.kvalitetsregister.se.


Enkät som syftar till att förbättra dagens andningsmasker

Studenter som läser till medicintekniska ingenjörer på KTH samarbetar i sitt examensarbete med hemsjukvårdsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Arbetet handlar om att de vill hitta en förbättrad version av dagens andningsmasker till personer med funktionsnedsättningar, främst till följd av Polio, Beckers muskeldystrofi och Duchennes muskeldystrofi.

De vill nu samla information om hur de personer som använder andningsmask uppfattar masken med hjälp av några enkätfrågor. Har du haft polio eller någon av ovanstående sjukdomar som gör att du använder andningsmask, gå gärna in via nedanstående länk och delta i enkäten senast den 1 november. Du kan välja att vara anonym.

Klicka här för att komma till enkäten:


Hjärntrötta kan få hjälp av internetkurs

Mindre trötta, gladare och mer tillfreds med livet. Det blev de deltagare med hjärntrötthet som testade en mindfulness-baserad kurs på internet. En studie vid Sahlgrenska akademin visar att deltagarna inte behövde gå kursen i traditionell gruppform, vilket möjliggör ett deltagande oavsett var man bor.

Forskare vid Sahlgrenska akademin arbetar med att utveckla behandlingsmetoder för hjärntrötthet vid neurologiska sjukdomar som skallskador och stroke. En metod som kan lindra hjärntröttheten är mindfulness och programmet MindfulnessBaserad StressReduktion, MBSR.

Läs pressmeddelande från Sahlgrenska akademin här:


Långvarigt samarbete för att utrota polio typ 2 virus har nu gett frukt

Polio, som kan orsaka livslång förlamning, har nu stoppats nästan överallt i världen. Rotary, WHO, UNICEF och CDC (Amerikanska smittskyddsinstitutet) samt regeringar i världen har sedan 1988 samarbetat för att utrota polio i världen. Då fanns mer än 350.000 poliofall i 125 länder. 2015 är det mindre än 50 fall i 2 länder.

Efter tre år utan ett enda fall av vilt poliovirus på hela afrikanska kontinenten, kommer nu en officiell polioutrotningscertifiering att genomföras på regional nivå i Afrika.

- Det är glädjande att se att det världsomspännande arbete som Rotary International och deras samarbetspartners i världen gjort har burit frukt och att Polio typ 2 nu är utrotat, säger Pelle Kölhed, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP.

Läs pressmeddelande från Polio Survivors & Associates (engelska) här: EPU_RAG PRESS RELEASE - 7 October 2015

I det här numret.

Lär dig mer om smärta

Anmäl dig till Hjärnskadeforum den 15 januari!

Projektet Kunskapsnätet

Sök medel ur "Snabbslanten" före årsskiftet!

Biljett innan avgång med SJs tåg

Anslag till doktorand

Upplys medlemmar om rätt PlusGiro!

Riksrevisionen sågar rehabgaranti

Sluta blunda för rattfyllan

Hjärnträning ska hjälpa mot långvarig smärta

Kartläggning av den svenska smärtvården

Ny representant i
WebRehab Sweden

Enkät som syftar till att förbättra dagens andningsmasker

Hjärntrötta kan få hjälp av internetkurs

Långvarigt samarbete för att utrota polio typ 2 virus har nu gett frukt

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...