Torsdag 11 februari 2016

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Avtalet om Örestrand klart

”Avtal – HVB för ensamkommande barn” undertecknades igår (10 februari) av beställaren Höganäs kommun och leverantören Magnus Franzén, Inleor AB. Avtalet följer helt den muntliga överenskommelse som gjordes i början av januari. Den överenskommelsen fanns berättad om i den digitala Strand-Bulletinen med utskick 13 januari.

Enligt avtalet beslutar kommunen om vilka barn/ungdomar som ska placeras på boendet. På boendet ska finnas plats för 32 platser med högst två boende per rum. Verksamheten ska vara bemannad dygnet runt. Personalen ska ha utbildning, kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet för uppdraget.

Avtalet avser 18 månader och innefattar perioden 1 mars 2016 till 31 augusti 2017. Kommunen ska genomföra uppföljningar och kontroller för att säkerställa att uppdraget följs.

Örestrand får inte bedrivas annan flyktingverksamhet (HVB för ensamkommande barn, asylboende eller liknande verksamhet) utöver ingånget avtal eller annan typ av problemtyngd verksamhet (t ex narkomanvård) utan kommunens skriftliga medgivande.


Informationsmöte
på Örestrand

Torsdagen den 18 februari kl 19 bjuder Magnus Franzén (bilden) in allmänheten till ett informationsmöte om verksamheterna på Örestrand. Platsen för mötet är ”Kyrkan”, Örestrand.

Magnus Franzén kommer att berätta om såväl hur HVB-hemmet kommer att bedrivas som övriga verksamheter med restaurang, hotell, camping och förskola.

På mötet kommer även socialnämndens ordförande Peter Schölander att medverka.


Byaföreningen om Örestrand

Alla, eller i varje fall de flesta i Strandbaden, hade nog föredragit att Örestrand i sin helhet fått vara kvar som viktig samlingsplats och turistanläggning med restaurang, hotell, vandrarhem, camping, förskola, m m. Så kommer det inte att bli.

Under en längre tid har rykten gjort gällande att de tidigare ägarna till Örestrand sökt efter nya ägare och/eller nya driftsansvariga. I mitten av december var ett mycket troligt alternativ att hela anläggningen skulle bli ett boende för asylsökande. Det skulle finnas plats för åtminstone 70 boende och upplägget skulle vara liknande det som gäller för Margreteberg. Beslut om detta skulle efter upphandling fattas av Migrationsverket. Ett sådant förfarande skedde vad gäller Margreteberg och föregås inte av att man inhämtar synpunkter från t ex kommunen eller boende i området.

I mitten av december inledde kommunen en diskussion med den nye driftsansvarige Magnus Franzén om att begränsa asylboendet till annexet och låta detta bli ett HVB-hem med plats för upp till 32 barn och ungdomar. Ett HVB-hem har bl a mer personal på plats och det finns personal dygnet runt. Ett HVB-hem står under kvalitetskontroll av kommunen. När kommunen avtalar om ett HVB-hem i annexet, avtalar man samtidigt om att anläggningen i övrigt ska bibehållas som hotell- och konferensanläggning.

Byaföreningens styrelse har under de senaste månaderna till kommunen fört vidare alla kända och i sammanhanget relevanta synpunkter. Vi har verkat för att snabbt förmedla relevanta fakta till alla i Strandbaden via hemsidan och Strand-Bulletinen. Vi har även verkat för att inte bidra till, utan snarare begränsa, en omfattande ryktesspridning.


Här kommer nya 111:an


Höganäs kommun
har tagit fram ett förslag hur 111:an ska fortsätta norr om Höganäs. Det är i den nya översiktsplanen, som ska klubbas under 2016, som kommunen reserverat mark för den nya vägen. I en första etapp ska vägen ansluta vid Höllviksgatan/Rosa huset i Strandbaden och i en andra etapp vid Stora Skärsvägen på gränsen till Nyhamnsläge. Först måste man dock invänta Trafikverket och ännu finns ingen handlingsplan för det fortsatta arbetet.
– Översiktsplanen är fortfarande under beredning och ett beslut om utställning beräknas kunna tas i kommunstyrelsen i början av juni. Under utställningstiden, två månader, finns möjligheter att lämna in synpunkter på planförslaget till oss på plan- och bygglovsavdelningen, säger Jacob von Post, planarkitekt på Höganäs kommun.

”Kommunen sätter ner foten om 111:an.”  Läs mer i HD (3 februari 2016) >>

Anslutningen av nya 111:an till befintlig väg 111 vid Stora Skärsvägen (ovan) och vid Höllviksgatan (till höger). Bilder: Strandbadens Byaförening. Kartunderlag: Google Maps.

Byaföreningen protesterar

Redan i februari 2015 lämnade byaföreningen synpunkter på den nya översiktsplanen där nya väg 111 finns inritad.
– Byaföreningen har länge verkat för en ny väg 111 öster om Strandbaden. Våra synpunkter avser var den nya vägen norrut ska ansluta till existerande väg 111. Anslutningen i etapp 2 är i höjd med Stora Skärsvägen och en kommande etapp är norr om Nyhamnsläge. I detta alternativ går alltså den nya vägen inte enbart öster om Strandbaden utan även öster om Nyhamnsläge. Detta alternativet är klart att föredra och det enda som på något sätt löser den problematik som finns idag, som har funnits länge och som tilltar allteftersom tiden går i och med att trafiken ökar, säger Calle Hellberg, ordförande i Strandbadens Byaförening.

Anslutningen vid Stora Skärsvägen är förkastlig. Den löser definitivt inte de 

problem som finns och som ökar. Ett av många problem är att ett stort antal barn i Strandbaden dagligen ska till skola, fritids och idrottsplats. Dessa anläggningar finns i norra Nyhamnsläge. Att en ny väg med ökad trafik ska korsa deras skolväg är minst sagt förkastligt, säger Calle Hellberg.

– Vi är också förvånade över att man nu i etapp 1 har en anslutning av nya väg 111 i höjd med Höllviksgatan/Rosa huset. Den har inte funnits där i tidigare planer. Den har tidigare varit inplanerad i höjd med Margreteberg för att ansluta till eventuell kommande infart till Höganäs AB. Vi har ännu inte satt oss in i hur man har tänkt här. En anslutning med rondell eller annan lösning i höjd med Höllviksgatan/Rosa huset verkar dock inte vara en bra idé. Även vad gäller detta kommer vi att lämna synpunkter, säger Calle Hellberg.


Gynna föreningens sponsorer! Alla banners är klickbara.

IBC Elinstallation
Glasmästar'n i Höganäs
Löhr Montage AB
ICA Skeppet
Länsbergs

Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.