Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

| Nr 2 september 2019 |

Viktig kunskap för framtiden

Efter en skön sommarledighet har vi nu hunnit en bit in på höstterminen. Det jag bär med mig som en stor inspiration i arbete med barn integritet, där ni som möter barnen är de allra viktigaste personerna, är det driv och engagemang och kunskapen jag möter hos er när vi ses i olika sammanhang. 

Det barnen får med sig i tidig ålder när det gäller kunskap om rätten till kroppslig och personlig integritet är viktigt inte bara här och nu i förskolan utan också i framtiden. När ni lär dem om egna och andras gränser, privata områden på kroppen, bra och dåliga hemligheter, om rätten att få vara den en är oavsett kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning med mera ger ni dem kunskaper och verktyg som de har nytta av och kommer att behöva i framtiden.

Jag och mina kollegor på Hälsokällan ser verkligen fram emot höstens fortsatta arbete tillsammans med er!

Jessica Svensson Hälsokällan


Strategisk jämställdhetsplan ❤ barns integritet = SANT

I höst påbörjas arbetet med den strategiska jämställdhetsplanen. Första steget i jämställdhetsarbetet är arbetet med normkritik och normkreativitet. Eftersom det går hand i hand med och främjar barns rätt att vara den de är, deras personliga integritet, kommer Jessica Svensson, Hälsokällan tillsammans med Siren Linde, utvecklare för Uddevalla kommunala förskolor, att hålla föreläsningar/workshops tillsammans.


Ett första utkast kring riktlinjer för barns integritet

Under våren har de pedagoger som är med i arbetsgruppen för barns integritet tagit fram ett första utkast till en riktlinje för arbetet med integritet i förskolan. Under hösten kommer samtlig personal på förskolorna fortsätta arbetet med riktlinjen tillsammans med Hälsokällan.

Övergripande syfte med riktlinjerna är att stödja, uppmuntra och vägleda förskolans personal i arbetet med barns integritet. Riktlinjerna tas fram för att skapa en trygg och säker förskola i Uddevalla kommun (Med utgångspunkt i jämställdhetspolitiska målen med särskilt fokus på delmål 6, Barnkonventionen och Lpfö 18). Riktlinjerna gäller både hur vuxna ska vara mot barnen och hur barn ska vara mot varandra för att främja kroppslig och personlig integritet.


Information till föräldrar

Under hösten kommer flera förskolor tillsammans med Hälsokällan att berätta om arbetet med barns integritet på föräldramöten och föräldraråd. Arbetet med att ta fram informationsmaterial riktat till föräldrar så som broschyrer, affischer med mera är också i full gång.

På vårt Team Barns integritet under mappen information till föräldrar ligger ett första utkast till folder. Läs den gärna och kom med reflektioner.


K-dag på Hogstorps förskola och skola

Att lära om förhållningssätt som stärker barns integritet och hur man kan undervisa om och bemöta barns och elevers frågor om sexualitet och samlevnad engagerade personalen på Hogstorp förskola och skola när de hade gemensam kompetensutvecklingsdag 14 augusti.  

Jessica Svensson och Pernilla Forss berättade om barns integritet kopplat till förskolans och grundskolans styrdokument. Henrik Erlandsson och Ann-Sofie Skälegård från Hälsokällan berättade om sexualitet och relationer i undervisningen utifrån olika aspekter. Under dagen gavs också exempel på värderingsövningar och material att använda i klassrummet och på förskolan. 

Som avslutning på dagen informerade Pernilla Martinsson om Barnahuset Fyrbodal och deras uppdrag med att stötta barn som lever med eller blivit utsatta för någon form av våld. 

Personalen upplevde att det var jättebra att förskolan och skolan hade samma utvecklingsarbete, då får man samma förhållningssätt och det blir en röd tråd i undervisningen. En annan tanke från personalen var att det är viktigt att vi alla som arbetar i skolan får utbildning och kunskap om hur vi kan bemöta barns och elevers frågor kring sexualitet och samlevnad i undervisningen. Barn och elever frågar den vuxne de känner sig trygg med och det kan vara svenskläraren, fritidspedagogen eller rastvakten.  


Här kan man få hjälp och stöd

Det finns barn vars integritet inte respekteras. Barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Det finns också vuxna som har egen erfarenhet av utsatthet i barndomen eller senare i livet. Nedan följer en lista på telefonnummer till verksamheter som kan stötta och hjälpa dig både i din profession och privat.

Socialtjänsten
Vid oro för att barn far illa gör en orosanmälan till socialtjänsten.

Barnahus Fyrbodal Uddevalla
Pernilla Martinsson 0522-69 68 43

Du kan kontakta Barnahuset Uddevalla och konsultera avidentifierat om oron för barnet gäller....

  • Våld i nära relation
  • Alla former av sexuella övergrepp
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Sexuell exploatering

Kriscentrum
0522-69 51 96

Råd och stöd till dig som är eller har varit utsatt för våld eller hot i nära relation. Samtal är gratis och du kan vara anonym – inget registreras eller journalförs.

Genom Kriscentrums verksamhet Trappan erbjuder de även stöd till barn och ungdomar som bevittnat våld.

Stöd till dig som utövat våld

Om du själv har utövat våld eller hot i nära relation och vill ha en förändring kan du också få stöd hos Kriscentrum. De erbjuder stödsamtal för att kunna förändra din situation, samt rådgivning i vart du kan vända dig i olika frågor.


Kalendarium

Arbetsgruppsmöten (Parkens förskola)

  • 22/10 kl. 14.30-16.30 – Följa upp föreläsning om barn och våld mm.
  • 3/12 kl. 14.30-16.30 – Följa upp K-dagen mm.

Styrgruppsmöte (Parkens förskola)

  • 22/10 14.30 - 16.30 Boka in 2020s aktiviteter samt följa upp riktlinjer för barns integritet samt information till föräldrar.

Föreläsningar

  • Barns sexualitet, tre föreläsningar under 8, 9, 10 oktober
  • 17/10 kl. 18.00-20.00, Västerskolan – Barn som växer upp med våld.
  • 18/11 kl. 08.30-16.00 (tiden kan komma att justeras något) – K dag om Barns Integritet – hur kan förskolan arbeta med barns integritet. Barnahuset Uddevallas samordnare Pernilla Martinsson kommer att medverka en timma denna dag för att berätta om Barnahuset.

Kontakta gärna Jessica Svensson, Hälsokällan Fyrbodal, om du har några frågor.

jessica@halsokallanfyrbodal.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.